UTSJOEN KUNTA
PL 41
99981 UTSJOKI
Puhelin 040-188 6111
Fax 016-677 339
Kunnanvirasto ja puhelinvaihde avoinna 9.00 - 15.00
Utsjoen kunta
 

Utsjoen matkailuimagon kehittämishanke

 

Utsjoen matkailuimagon kehittämishankkeen tarkoituksena on laadittavan matkailustrategian pohjalta kehittää matkailualue, joka erottuu selkeästi muista, ja joka pohjautuu luontoon, saamelaiskulttuuriin ja ekomatkailuun korostaen alkuperäisyyttä, koskematonta luontoa ja hiljaisuutta. Tavoitteena on edistää matkailua pieniin matkailijamääriin perustuvana ja mahdollisuuksien mukaan perinteisiä saamelaiselinkeinoja täydentävänä elinkeinona. Hanketta hallinnoi Utsjoen kunnan elinkeinotoimi. Hanke päättyy 31.12.2011.

Hanketta toteutetaan kahdella tasolla. Matkailustrategiatyössä keskitytään pitkän aikavälin kysymyksiin, joiden kautta kehitetään matkailun toimintaympäristöä ja perusrakenteita. Tarkoituksena on siis saada aikaiseksi strategia, jossa tuodaan esille matkailuelinkeinon kehittämisen tarpeet ja niihin liittyvät toimenpide-ehdotukset. Strategiatyössä tehdään yhteistyötä mm. Panoraamareitti hankekokonaisuuden ja Leader vetoisen International Theme Routes hankkeiden kanssa sekä matkailun sidosryhmien kanssa. Hankkeen työryhmällä on tärkeä rooli strategiatyössä.

Tämän strategiatyön lisäksi hankkeella edistetään matkailua konkreettisilla toimenpiteillä. Niihin liittyen järjestetään asiantuntijavetoisia työpajoja, joihin toivotaan mukaan sekä matkailuyrittäjiä, että muita yrittäjiä ja sidosryhmiä. Konkreettisten toimenpiteiden kautta selkeytetään Utsjoen matkailun kohderyhmät, tehdään suunnitelma kokonaisvaltaisten matkailutuotteiden kehittämiseksi, kootaan ensimmäiset kärkituotteet olemassa olevista matkailutuotteista, suunnitellaan markkinointiaineisto ja viestintäsuunnitelma sekä luodaan malli aluemarkkinoinnin organisoitumiseksi. Jos toimintaan saadaan mukaan yrittäjiä tarpeellinen määrä, niin aluemarkkinoinnin ja matkailutuotteiden kehittämiseksi suunnitellaan jatkohanke.

Nämä asiantuntijaosiot ovat oleellinen osa matkailustrategiatyötä mm. kohderyhmäanalyysien ja tarvittavien kehittämistoimenpiteiden ja aluemarkkinoinnin organisoitumisen näkökulmasta. Matkailustrategiasta järjestetään syksyllä 2011 yleinen keskustelu- ja kuulemistilaisuus / tilaisuuksia.

1) KOHDERYHMÄANALYYSI.
Potentiaaliset kotimaiset ja ulkomaiset kohderyhmät, ja ko. kohderyhmien odotusten selvittäminen Utsjoen matkailun kehittämiseen liittyen.

2) OHJELMAPALVELUIDEN JA KOKONAISVALTAISTEN MATKAILUTUOTTEIDEN KEHITTÄMINEN.
Kokonaisvaltaisuudella tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että tuotteita ei kehitetä yhden yrityksen ympärille, vaan niiden tulee sisältää useita yrityksiä ja olla avoimia kunnan yrittäjille. Kehittämistä tehdään teema- ja/tai tapahtumapohjaisesti.

Kokonaisvaltaisten tuotteiden kehittäminen osion tarkoituksena on, että hankkeen aikana lähdetään kehittämään konkreettisesti matkailua strategiatyön ohella. Tämä sisältää eri toimijoiden mukaan saamisen esim. saamelaisuus- ja luontoteemojen (liikkuminen, hyvinvointi, hiljaisuus, vuodenajat…) ympärille ja sitä kautta kokonaisvaltaisten tuotteiden kehittämiseen. Lopputuloksena tulisi olla suunnitelma ohjelmapalveluiden ja matkailutuotteiden kokonaisvaltaisesta kehittämisestä sekä 3-4 tuotepakettia, jotka ovat valmiita markkinoitaviksi ja toteutettaviksi. Pääpaino tulee olla kesän kalastussesongin ulkopuolella. Hankkeessa on erillinen osio markkinointiaineistolle ja viestinnän suunnittelemiseksi.

3) UTSJOEN KUNNAN MATKAILUN MARKKINOINTIVIESTINTÄSUUNNITELMAN JA IMAGON RAKENTAMISTYÖN KÄYNNISTÄMINEN:

1. Markkinointiviestintäsuunnitelman laatiminen (tuloksena viestintäsuunnitelma):
o haluttu viesti ja konseptiratkaisut
o visuaalinen ilme, graafinen ohjeisto, logo, slogan
o toteuttamissuunnitelma

2. Imagon rakentamistyön käynnistäminen (tuloksena perusviestintämateriaali)
o imagomarkkinointimateriaali: alue-esite, messuosastomateriaali, muu materiaali. Suunnittelu ja toteutus.
o matkailusivustot. Suunnittelu ja toteutus.
o kunta- ja kyläopastetaulut + esitetelineet. Suunnittelu.

4) ALUEMARKKINOINNIN ORGANISOITUMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT MYYNTI- JA JAKELUKANAVAT.
Työn tuloksena Utsjoen kunnan matkailumarkkinoinnille on luotu toimintamalli yhdessä eri toimijoiden kanssa, joka toteuttaa matkailun markkinointia ja jossa on määritelty myös myynti- ja jakelukanavat. Toimintamallin käynnistämiseksi on tehty rahoitushakemukset ja käyty neuvottelut rahoittajien kanssa. Jakelu- ja myyntikanavien tulee olla olemassa olevia ja niiden kautta lähdetään toteuttamaan tuotteiden markkinointia matkailuvuodelle 2012 (mahd. joulu 2011). Uusia tuotteita kehitetään hankkeen ohjelmapalvelut ja kokonaisvaltaiset tuotteet osiossa ja markkinointiaineistoa tehdään markkinointiosiossa. Tuotteiden markkinointi voidaan aloittaa siinä vaiheessa, kun nämä osiot ovat kunnossa ja tuotteet ovat valmiita markkinoitaviksi. Toimintamallissa tulee huomioida myös ohjelmapalveluiden ja kokonaisvaltaisten tuotteiden toteuttaminen käytännössä, eli miten niitä koordinoidaan.

 

HANKKEESSA TAPAHTUU:

 

30.8.2011 

Yritystyöpaja Utsjoen kunnan yrityksille ja sidosryhmille. Katso lisätietoja ja tarkempi ohjelma täältä

27.4.2011    
Työpaja: Markkinat, trendit ja tuotekehitys Määritellään alueen vetovoimatekijät sekä valitaan 3-4 kärkituotetta. Tilaisuudessa yrittäjät esittelevät tuotteensa ja mukaan toivotaan yrittäjiä, joilla on annettavaa matkailutuotepakettien sisällöiksi. Työpajan jälkeen NordicMarketing jalostaa keskustelun ja tehtyjen tuotekorttien pohjalta valmiit tuotepaketit. Tilaisuudessa esitetyistä tuotteista ja palveluista jalostetaan siis valmiita kokonaisvaltaisia matkailutuotepaketteja, jotka ovat valmiita markkinoitavaksi.

28.4.2011    
Työpaja: Markkinointiviestinnän tavoitteet ja kohderyhmäkohtaiset pääviestit Työpajassa pohditaan ja määritellään Utsjoen kunnan matkailun markkinointiviestinnän tavoitteet ja kohderyhmäkohtaiset pääviestit markkinointiviestinnän näkökulmasta, tehdään Utsjoen matkailulle tarina. Työpaja toimii perustana hankkeessa suunniteltavalla Utsjoen kunnan matkailumarkkinointimateriaalille (www-sivut, heräte-esite, messuosasto, kyltit).

• Elokuussa työpaja Utsjoen matkailun aluemarkkinoinnin organisoitumisesta.
• Hankkeeseen liittyen järjestetään yksi yleinen seminaari, ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.
• Hanke järjestää 1-2 opintomatkaa, joista ilmoitetaan myöhemmin.
 

Työpajojen tarkempi ohjelma

 

HUOM! 

Kysely: Utsjoen kehittäminen harrastus- ja matkailukohteena