UTSJOEN KUNTA
PL 41
99981 UTSJOKI
Puhelin 040-188 6111
Fax 016-677 339
Kunnanvirasto ja puhelinvaihde avoinna 9.00 - 15.00
Utsjoen kunta
 

Yleistä

Nuorisotoimen tavoitteena on tarjota Utsjokelaisille nuorille ohjattua toimintaa jokaisella kylällä. Nuorisotoimi tekee yhteistyötä eri järjes­töjen kanssa. Nuorisotoimi on mukana Moniammatillisessa työryhmässä, jossa käsitellään nuoria koskevia asioita yhteistyössä muiden ammattiryhmien kanssa.


Utsjoen nuorisotyön tavoitteena on ylläpitää ja kehittää nuorisovaltuustoa (NuVa), luoda nuorille lisää ohjattua toimintaa jokaisella kylällä ja järjestää kylien yhteisiä tapahtumia Utsjoen seurakunnan kanssa. Toiminnalla edistetään nuorten hyvinvointia ja omaa aktiivisuutta. Nuorisotoimi kannustaa nuoria päihteettömään elämäntapaan nyt ja aikuisuudessa. Nuorisotyö on tärkeää, ennaltaehkäisevää sosiaalityötä, jonka kustannukset ovat halpoja, kun katsotaan tulevaisuuteen (vähemmän päihdeongelmia, vähemmän syrjäytymistä ja työttömyyttä).

_________________________________________

Karigasniemi / Gáregasnjárga

Torstaina klo 18 – 20 Nuorisoilta kylätalo Saivussa.
Duorastat dmu 18 – 20 Nuoraideahket gilidállu Sáivus.

 

Nuorgam / Njuorggán

Maanantaina klo 18 – 20 Nuorisoilta nuorisotilassa.
Vuossárga dmu 18 – 20 Nuoraideahket nuoraidlanjain.

 

Utsjoki / Ohcejohka

Tiistaina klo 18 – 20 ja perjantaina klo 19 – 22  Nuorisoilta PutGessa.
Maŋŋebárga dmu 18 – 20 ja bearjadat dmu 19 – 22 Nuoraideahket PutGes.

 

_______________________________________________________________

 

Ohcci nuoraidbargu Ohcejoga gielddas                                                                                                                                                                                                            

Ohcci nuoraidbargu lea sierranuoraidbargu, man ulbmilin lea deaividit oppa Ohcejoga gieldda guovllus vuollái 29-jahkásaš nuoraid, geain ii leat  joatkkaskuvlen- dahje bargosadji ja geain lea vejolaččat gaskkalduvvan soahtebálvalus dahje oahput. Nuoraiguin smiehttat ovttas, masa sus livččii alddes beroštupmi, maid son hálidivččii bargat. Ohcci nuoraidbargu fállá nuoraide árraveahki sihke nanne nuora dieđuid ja dáidduid beassat eallimis ovddos. Ohcci nuoraidbargu ohcá ovttas nuorain čovdosiid nuora váttisvuođaide ja gažaldagaide sihke veahkeha nuora ohcalit daid bálvalusaid ollái, maid son dárbbaša ja hálida. Ohcci nuoraidbargu lea luhtolaš ja nurrii eaktodáhtolaš.

Doaibma vuolgá johtui jođiheaddji ja nuora guovttágaskaskasaš deaivvadeamis. Oktavuođa sáhtttá váldit nuorra, fuolaheaddji dahje skuvla. Nuorra oahpásmuvvá jođiheaddjái ja jođiheaddji nurrii, ja ná sáhttit  ovttas smiehttat nuora boahttevuođa, leiba dal gažaldat stuđeret ohcamis, oahppasoahpamušas dahje barggus. Vejolašvuođat leat máŋggat. Go leat smiehttan, masa lea vejolaččat beroštupmi, álgit guorahallat ášši eanet. Jođiheaddji veahkeha nuora čielggadit iešguđetlágan geavatlaš áššiid. Go nuorra lea báikkis gosa son lea hálidan, doallat sutnje oktavuođa ja jearrat mii gullo.

Váldde roahkkadit oktavuođa, váldit ovttas vejolašvuođain čielgasa J.

Minna Syrjäpalo-Lindfors

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

040 667 2291

..................

Etsivä nuorisotyö Utsjoen kunnassa                                                                                                                                                                                                                    

Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on tavoittaa koko Utsjoen kunnan alueella alle 29-vuotiaita nuoria, joilla ei ole jatkokoulutus-tai työpaikkaa ja joilla on mahdollisesti keskeytynyt asepalvelus tai opinnot. Nuoren kanssa mietitään yhdessä, mikä olisi hänen oma juttunsa, jota haluaisi tehdä. Etsivä nuoristyö tarjoaa nuorelle varhaista tukea sekä vahvistaa nuoren valmiuksia päästä elämässä eteenpäin. Etsivä nuoristyö etsii nuoren kanssa ratkaisuja nuoren pulmiin ja kysymyksiin sekä tukee nuorta hakeutumaan niihin palveluihin, joita hän tarvitsee ja haluaa. Etsivä nuoristyö on luottamuksellista ja nuorelle vapaaehtoista.

Toiminta lähtee käyntiin ohjaajan ja nuoren kahdenkeskisillä tapaamisilla. Yhteyttä voi ottaa nuori, huoltaja tai koulu. Nuori tutustuu ohjaajaan ja ohjaaja nuoreen, jonka tuloksena saadaan hahmoteltua yhdessä ajatusta nuoren tulevaisuudesta, olipa se sitten opiskeluun haku, oppisopimus tai työnteko. Mahdollisuuksia on monia. Kun on hahmoteltu, mikä mahdollisesti kiinnostaa, lähdetään tutkimaan asiaa enemmän. Ohjaaja auttaa nuorta selvittämään erilaisia käytännön asioita. Kun nuori on haluamassaan paikassa, häneen pidetään yhteyttä ja kysellään kuulumisia.

Ota rohkeasti yhteyttä, otetaan yhdessä mahdollisuuksista selvääJ.

Minna Syrjäpalo-Lindfors

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

040 667 2291

 

 __________________________________________

 


Nuorisotyöstä vastaa vapaa-aikasihteeri
puhelin: 0400 319 852
sähköposti:
Luossa 1 A
99980 Utsjoki