UTSJOEN KUNTA
PL 41
99981 UTSJOKI
Puhelin 040-188 6111
Fax 016-677 339
Kunnanvirasto ja puhelinvaihde avoinna 9.00 - 15.00
Utsjoen kunta
 

Taustaa

Utsjokisuun koulu ja Sirman koulu alkoivat toimia yhdessä 1990-luvun alussa. Vuosina 2004 – 2007 koulut osallistuivat INTERREG-hankkeeseen “YHDESSÄ! Saamelaiskulttuurin opetus lapsille ja nuorille” , ja silloin yhteistyö eteni hyvin erilaisten kulttuuriopintojen avulla. Opintomatkoilla koulut ovat tutustuneet Pellon kieli- ja kulttuurikouluun, jossa on oppilaitat Torniojoen Suomen ja Ruotsin puolelta.

 

Vuoden 2005 tammikuusta alkaen on Utsjokisuun ja Sirman koulun nuorimmilla oppilailla ollut yhteistä saamenkielistä opetusta kaksi kertaa viikossa. Syksystä 2008 alkaen tätä opetusta on laajennettu niin, että koko esikoulu/ala-aste ottavat osaa yhteiseen yleisopetukseen joka keskiviikko ja torstai.

 

Vuoden 2006 lopulla Tanan ja Utsjoen kunta allekirjoittivat yhteisen päivähoitosopimuksen. Nuorgamin saamenkielisillä lapsilla on pysyvät paikat Tana brun lastentarhassa. Sirman lastentarhan ja Utsjokisuun saamenkielisen päiväkodin Duottaraskin lapset tapaavat säännöllisesti viikoittain.  Tähänastiset kokemukset yhteistyöstä osoittavat, että mitä aiemmin lapset alkavat olla yhdessä, sitä helpompi on myös kohdata koulussa. Utsjoen kunta toimii yhdessä myös Kaarasjoen kunnan saamenkielisen lastentarhan kanssa.

 

Lasten, nuorten ja heidän vanhempiensakin tulisi tavata toisiaan myös koulu- ja päivähoitoajan ulkopuolella. Saamen opetussuunnitelmateoksessa sanotaan, että jotta “koulu voi toimia hyvin, se edellyttää että eivät vain oppilaat tunne hyvin toisiaan, mutta myös vanhemmat tutustuvat keskenään ja tuntevat toistensa lapset (Saamen opetussuunnitelmaesitys, 2008, s. 30). Tanan kunnan ja Utsjoen kunnan asukkaat toimivat yhdessä urheilu- ja kulttuurialalla.

 

 

 

 

Rajanylittävän yhteistyön avulla vahvistetaan saamenkielen osaamista, koska saamenkieli toimii luonnollisena viestintäkielenä. Koulu- ja päivähoitoyhteistyön avulla kehitetään myös saamenkielisiä opetusvälineitä. Saamelaisalueella on suuri tarve uusille oppimateriaaleille (katso “Saamelaiskäräjien oppimateriaalituotannon strateginen suunnitelma vuosille 2009-2012”).

 

Vallitsee poliittinen yhteisymmärrys siitä, että tarvitaan lisää saamenkielistä kouluyhteistyötä valtakunnan rajan yli. Tämä käy ilmi raportista ”Rajattomassa Pohjolassa” (“Rájáhis Davvin”, 2004, s. 12), jonka pääministerit Vanhanen ja Bondevik ovat allekirjoittaneet, ja myös pöytäkirjasta, jonka Norjan, Ruotsin ja Suomen saamelaisasioista vastaavat ministerit ja Norjan, Ruotsin ja Suomen saamelaiskäräjäpresidentit allekirjoittivat Oslossa 12.11.2003. Norjan saamelaispolitiikkaa koskevasta suurkäräjäilmoituksessa tulee kuitenkin esille, että ainoa pysyvä saamelaisyhteistyö peruskoulujen kesken on juuri tämä Sirman ja Utsjokisuun koulujen välinen yhteistyö (Suurkäräjäilm. nro 28, 2007-2008, s.135). Pohjoismaiden saamelaissopimusehdotus 26.10.2005 tuo esille Utsjokisuun ja Sirman koulujen yhteistoiminnan esimerkkinä onnistuneesta yhteistyöstä (s. 213).

 

Euroopan alueellisia ja vähemmistöjen kieliä koskevan peruskirja (katso: charter luku 19.3.1, artikla 14 Sopimukset yli rajojen) velvoittaa valtioita luomaan mahdollisuuksia kansainvälisen yhteistyölle muun muassa opetuksella.

 

Alkuperäis- ja heimokansoja itsenäisissä valtioissa koskeva ILO-sopimus nro 169 korostaa alkuperäiskansojen oikeutta säilyttää ja kehittää omaa kulttuuriaan sekä viranomaisten velvollisuutta tukea tätä toimintaa. Sopimus vahvistaa muun muassa alkuperäiskansojen oikeutta olla mukana vaikuttamassa opetusohjelmien laatimiseen. Tämä lausutaan erityisesti koulutusta koskevissa 22., 27. ja 28. artiklassa.

 

ILO-sopimuksen 27. artiklan ensimmäisessä kohdassa sanotaan, että alkuperäiskansojen pitää olla mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa niille tarkoitettuja koulutusohjelmia ja -palveluja. Näiden koulutusohjelmien ja –palveluiden pitää edistää heidän erityistarpeitaan, jotka liittyvät heidän kansansa historiaan, tietoihin, teknologiaan, arvojärjestelmään sekä sosiaalisiin, taloudellisiin ja kulttuurisiin pyrkimyksiin. Saman artiklan toisessa kohdassa sanotaan, että viranomaisten tulee pitää huolta alkuperäiskansalaisten osallistumisesta sekä koulutusohjelmien suunnitteluun että toteuttamiseen tavoitteena vähitellen lisätä näiden kansojen valtaa ohjelmien johtamisessa. Saman artiklan kolmannessa kohdassa sanotaan, että “hallitusten tulee tunnustaa näiden kansojen oikeus perustaa omia opetuslaitoksia ja -palveluja”.

 

Yhdistyneiden kansakuntien täysistunto hyväksyi syyskuun 13. päivänä 2007 suurella enemmistöllä YK:n alkuperäiskansojen oikeuksia koskevan yleisjulistuksen. Julistuksen 14. artikla käsittelee opetus- ja koulutusalan itsehallintoa. Sen ensimmäisessä pykälässä (§1) sanotaan, että alkuperäiskansoilla on oikeus synnyttää ja valvoa omaa opetus- ja koulutusalaansa sekä perustaa ja kontrolloida opetus- ja koulutusalan laitoksia. Sama artikla korostaa, että tulee olla oikeus oppia ja opettaa alkuperäiskansojen omalla kielellä sekä heidän omien oppimis- ja opetusmenetelmiensä mukaisesti.

 

Näiden sopimusten ja julistusten perusteella on luonnollista, että Utsjoen ja Tanan kunnan koulut ja lastentarhat/päiväkodit toimivat yhdessä, laajentavat ja vahvistavat yhteistyötä, ja että sekä Suomen että Norjan viranomaiset tukevat aktiivisesti tätä työtä. Tätä taustaa vasten me haluamme käynnistää INTERREG-hankkeen.