UTSJOEN KUNTA
PL 41
99981 UTSJOKI
Puhelin 040-188 6111
Fax 016-677 339
Kunnanvirasto ja puhelinvaihde avoinna 9.00 - 15.00
Utsjoen kunta
 

Lastensuojelu

 

Vanhemmilla on ensisijainen vastuu lapsistaan.


Lapsella on oikeus turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä etusija erityiseen suojeluun. Lastensuojelun tarkoituksena on turvata nämä oikeudet kunnassa asuville lapsille vaikuttamalla heidän kasvuoloihinsa, tukemalla huoltajia lasten kasvatuksessa sekä toteuttamalla perhe- ja yksilökohtaista lastensuojelua.
 

Lasten suojeleminen laajasti ymmärrettynä on koko yhteiskunnan ja yhteisön tehtävä niin, että kaikessa toiminnassa ja päätöksenteossa otetaan huomioon lasten etu ja tarpeet. Perheiden peruspalveluissa, kuten neuvolassa, muussa terveydenhuollossa, päivähoidossa, koulussa ja nuorisotyössä on huolehdittava siitä, että lapset ja perheet saavat tarvitsemansa erityisen avun ja tuen varhaisessa vaiheessa ja ensisijaisesti normaalipalveluissa.
 

Lastensuojelulaki antaa mahdollisuuden auttaa lasta silloin, kun lapsen terve kehitys ja hyvinvointi ovat vaarassa vanhempien laiminlyönnin tai kasvatuskyvyttömyyden tai lapsen oman käyttäytymisen vuoksi.

 

Lastensuojeluilmoitus

Koko lähiyhteisön tulee huolehtia lasten hyvinvoinnista. Lastensuojelulaissa on määritelty ilmoitusoikeus tehdä lastensuojeluilmoitus lapsesta, joka voi huonosti. Lain mukaan ilmoitusvelvollisia ovat salassapitosäännöksistä riippumatta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt, opetustoimen, nuorisotoimen, poliisitoimen ja uskonnollisten yhteisöjen sekä turvapaikan hakijoiden vastaanottotoimintaa, hätäkeskustoimintaa sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestävän yksikön palveluksessa olevat työntekijät sekä näiden toimialueiden luottamustoimessa olevat henkilöt. Ilmoitusvelvollisuus koskee työssä tai luottamustoimessa saatua tietoa ja ilmoitus on tehtävä viipymättä.
Ilmoitus on tehtävä lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelutarpeen selvittämistä.

Myös kuka tahansa muu työntekijä, henkilö, naapuri tai omainen voi tehdä lastensuojeluilmoituksen. Ilmoituksen voi tehdä myös nimettömänä.
Parhaisiin tuloksiin päästään, kun perhe itse hakee ajoissa apua ja tukea.

Asiaan on syytä puuttua, kun

• lasta laiminlyödään eikä hän saa ikätasonsa edellyttämää hoitoa
• lapsi on turvaton, ikätasoonsa nähden liikaa yksin tai myöhään ulkona
• lasta kiusataan kaveripiirissä tai koulussa
• joku aikuinen ahdistelee lasta
• lasta pahoinpidellään, käytetään seksuaalisesti hyväksi tai alistetaan henkisesti
• lapsi on poikkeavan levoton, ahdistunut tai masentunut
• lapsi käyttää päihteitä
• lapsi on itsetuhoinen eikä välitä terveydestään
• lapsi varastelee tai käyttäytyy muuten rikollisesti
• lapsi kiusaa toisia tai on väkivaltainen.

 

Lastensuojelulain mukaan lapsi on alle 18-vuotias ja nuori henkilö 18-20 -vuotias.

Lastensuojeluilmoitus tehdään sosiaalitoimistoon, ensisijaisesti sosiaalityöntekijälle, puh. 040 574 8499. Virka-ajan ulkopuolella kiireellisessä tapauksessa lastensuojeluilmoitus tehdään hätänumeroon 112.

 

Lastensuojelutoimenpiteet

Lastensuojeluilmoituksen saatuaan sosiaaliviranomaisen on viivytyksettä aloitettava lastensuojelutarpeen selvittäminen. Selvitys tehdään yhteistyössä lapsen, perheen ja lasta tuntevien ja hoitavien tahojen kanssa. Kiireellisessä tapauksessa lapsi voidaan sijoittaa välittömästi kodin ulkopuolelle.
Lastensuojelutyötä ovat lastensuojelutarpeen selvittäminen, avohuollon palvelut, huostaanotto ja sijaishuolto. Lastensuojelutyö on luottamuksellista ja työntekijöillä on salassapitovelvollisuus.

Lastensuojelu tukee lasta ja perhettä ensisijaisesti tämän omassa kodissa avohuollon palveluilla ja tukitoimilla. Sosiaalityöntekijän tapaamisissa perheen kanssa pohditaan sopivia keinoja kriisitilanteen ratkaisemiseksi ja lapsen hyvinvoinnin edistämiseksi. Kun huoli lapsesta on tullut sosiaalityöntekijän tietoon, arvioidaan ensin lastensuojelun tarve ja jatketaan sen jälkeen yhdessä tehtävän asiakassuunnitelman mukaan lapsen ja perheen tukemista. Lastensuojeluasiakkuuden tarvetta arvioidaan säännöllisesti ja asiakkuus päätetään, kun lapsen tilanne on korjaantunut.

 

Avohuollon tukitoimia ja palveluja ovat

• taloudellinen tuki ja asumisen turvaaminen
• ohjaus ja neuvonta, sosiaalityö
• tuki lapsen ja perheen ongelmatilanteiden selvittämiseen
• lapsen tukeminen koulunkäynnissä, ammatin ja asunnon hankinnassa, työhön sijoittumisessa, harrastuksissa, läheisten ihmissuhteiden ylläpitämisessä ja muiden henkilökohtaisten tarpeiden tyydyttämisessä
• tukihenkilö tai -perhe
• hoitopalvelut ja terapia
• perhetyö
• lapsen tai koko perheen sijoitus perhe- tai laitoshoitoon
• vertaisryhmätoiminta, loma- ja virkistystoiminta
• lasten päivähoito, lapsiperheiden kotipalvelu
• muut lasta ja perhettä tukevat palvelut ja tukitoimet.

 

Perhetyö

Perhetyön avulla autetaan perheitä, joilla on vanhemmuuteen tai lasten- ja kodinhoitoon liittyvää tuentarvetta tai jotka ovat uupuneita elämäntilanteessaan. Tukea pyritään antamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja ennaltaehkäisevästi. Perhetyö on lastensuojelun tukitoimi, jonka tarpeen arvioi sosiaalityöntekijä yhdessä perheen kanssa.

 

Kasvatus- ja perheneuvonnan palvelut

Inarin ja Utsjoen kuntien välisellä sopimuksella utsjokelaisille järjestetään kasvatus- ja perheneuvonnan palveluja Ivalossa. Näitä palveluja tarvitsevan on syytä sopia asiasta sosiaalitoimistossa tai terveyskeskuksessa.
Utsjoen kunnalla on sopimus saamenkielisistä lapsi- ja nuorisopsykiatrian palveluista Karasjoen lapsi- ja nuorisopsykiatrisen poliklinikan kanssa.