UTSJOEN KUNTA
PL 41
99981 UTSJOKI
Puhelin 040-188 6111
Fax 016-677 339
Kunnanvirasto ja puhelinvaihde avoinna 9.00 - 15.00
Utsjoen kunta
 

Lomakkeita

Päivähoitohakemus täytetään sähköisenä netissä sivun alalaidassa olevan linkin kautta (Juulia). Tuloselvitys lähetetään sähköpostin liitteenä esim. kuvana varhaiskasvatusjohtajalle osoitteeseen This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Lomakkeet löytyvät tämän sivun alalaidasta. Tiedostot ovat PDF-muodossa. Jos tiedostot eivät aukea, lataa lukemiseen tarvittava ilmainen Adoben Acrobat Reader tästä.

 

TÄYTTÖOHJEITA

Päivähoitomaksu määräytyy palvelun käyttäjän maksukyvyn ja perheen koon mukaisesti. Se peritään kunnan päättämän maksuluokan mukaan kuukausimaksuna niiltä kalenterikuukausilta, joina lapsi on kunnan järjestämässä päiväkoti- tai perhepäivähoidossa, kuitenkin enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden aikana. Tilapäisesti annettavasta päivähoidosta voidaan periä kunnan päättämä maksu.

Maksuluokka määrätään perheen tulojen mukaan. Lapsen päivähoito on kuitenkin maksutonta palvelun käyttäjälle tai perheelle, jonka tulot ovat alle sosiaali- ja terveysministeriön määrittelemän tulorajan.

Kuukausimaksua määrättäessä otetaan huomioon veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Tuloina ei oteta huomioon lapsilisää, lapsen hoitotukea, asumistukea, vammaistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rintamalisää, opintorahaa, aikuisopintorahaa, opintotuen asumislisää tai opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia eikä perhehoidon kustannusten korvauksia.

Veronalaisina tuloina voidaan ottaa huomioon viimeksi toimitetussa verotuksessa vahvistetut vastaavat veronalaiset tulot korotettuna niillä prosenttimäärillä, jotka verohallitus vuosittain antamissaan päätöksissä ennakkoperinnän laskemisperusteista määrää.

Tieto palkkatuloista voidaan antaa kuntalomakkeella nro 8004 tai palkkatositteella vastaavalla, josta käy ilmi ennakkopidätyksen alaisen palkan määrä.

Tieto yrittäjätulosta saadaan verottajan kuluvalle vuodelle toimittamasta ennakkopidätysperusteita koskevasta selvityksestä tai erillisestä yrittäjätuloselvityksestä (kuntalomake 6529).

Tulon veronalaisuudesta on säädetty tulo- ja varallisuusverolaissa.

Yksityiskohtaiset tiedot yrittäjätulon veronalaisuudesta ovat maatalouden osalta maatilatalouden tuloverolaissa ja yrittäjien osalta laissa elinkeinotulon verottamisesta.

 

Päivähoito hakemus (Juulia)
Päivähoitotuloselvitys (pdf)
Ilmoitus lapsen tilapäisestä poissaolosta (pdf)