UTSJOEN KUNTA
PL 41
99981 UTSJOKI
Puhelin 040-188 6111
Fax 016-677 339
Kunnanvirasto ja puhelinvaihde avoinna 9.00 - 15.00
Utsjoen kunta
 

Päivähoitomaksut ja hoitoajat

LASTEN PÄIVÄHOITOMAKSUT

Uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki OKM/94/592/2017 on tullut voimaan 1.1.2018  Maksu määräytyy edelleen perheen koon ja bruttotulojen mukaan. Määrättäessä perheen muiden kuin nuorimman lapsen maksua käytetään määräytymisen perustana nuorimman lapsen maksua.

  1. Kokopäivähoidon kuukausimaksu on enintään 290 euroa/lapsi.
  2. Perheen toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 145 euroa (50% nuorimman lapsen maksusta).
  3. Perheen kolmannesta ja sitä useammasta lapsesta peritään enintään 20% nuorimman lapsen maksusta.
  4. Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa enintään 5 tuntia päivässä, peritään 60% kokopäivähoidon maksusta.
  5. Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa keskimäärin 20 tuntia viikossa, esim. 10 pv kuukaudessa ja 8 tuntia päivässä, maksu on enintään 50% kokopäivähoidon maksusta.
  6. Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa 20-35 tuntia, peritään enintään 80% kokopäivähoidon maksusta.
  7. Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa yli 35 tuntia, peritään 100% kokopäivähoidon maksusta.

 

 

PERHEKÄSITYS JA TULOT

Päivähoidosta peritään huoltajien tulojen ja perheen koon mukaan määräytyvä kuukausimaksu. Päivähoitomaksu peritään päivähoito-päätöksessä vahvistetusta hoidon aloituspäivämäärästä alkaen. Jos lapsi aloittaa päivähoidon kesken kalenterikuukauden, niin huoltajat maksavat ensimmäiseltä kuukaudelta vain niiltä päiviltä, joina lapsi on ollut hoidossa. Kotihoidon tuki ja kunnallinen päivähoitopaikka ovat toisensa poissulkevia palveluja. Kotihoidontuki päättyy siitä päivästä alkaen kun kunnallinen hoito alkaa. Vanhemmat ilmoittavat Kelalle hoidon alkamisesta.

Lasten päivähoidon maksua määrättäessä tuloina otetaan huomioon lapsen ja hänen kanssaan samassa taloudessa elävän vanhemman tai muun huoltajan sekä tämän kanssa yhteistaloudessa (avio- tai avoliitossa) elävien henkilöiden veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Maksuun vaikuttaa myös perheen koko. Kunta perii maksun kuukausittain enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta vuoden aikana. Mikäli perhe ei ilmoita tulojaan, peritään lapsesta/lapsista korkein maksu. Korjausta näin määräytyneeseen maksuun ei pääsääntöisesti jälkikäteen tehdä takautuvasti ilman erityisen painavia perusteluja. Jos perheen tulot ovat hyvin pienet, maksua ei peritä lainkaan.

 

Sisaralennus

Jos perheellä on useampia lapsia päivähoidossa peritään toisesta lapsesta sama maksu kuin ensimmäisestä lapsesta paitsi ylimmässä maksuluokassa 145€ kuukaudessa. Kustakin seuraavasta lapsesta maksu on 20% ensimmäisen lapsen maksusta. Perheen ensimmäiseksi lapseksi katsotaan aina perheen nuorin päivähoitopalveluja käyttävä lapsi.

 

HOITOPÄIVÄT

Utsjoen kunnassa tarjotaan kokopäivähoitoa ja osapäivähoitoa. Kokopäivähoito kestää yli 5 tuntia päivässä, enintään 35 tuntia viikossa. Osapäivähoito kestää alle 5 tuntia päivässä tai enintään 20 tuntia viikossa. Osapäivähoidosta huoltajat maksavat 50-60% kokopäivähoidon maksusta, riippuen millaista osapäivähoitoa käyttää. Kuukaudessa voi varata 1-10 päivää, 11-15 päivää tai yli 15 päivää hoitoa joko kokopäiväisenä tai osapäiväisenä. Säännöllisesti vajaita viikkoja hoidossa olevista lapsista peritään kuukausimaksu keskimääräisten hoitopäivien mukaan laskettuna kuukausimaksuna seuraavasti: 1-10 pv/kk 50%, 11-15 pv/kk 75% ja 16-20pv/kk 100%. 80% maksu peritään, jos hoitopäivän pituus on keskimäärin 5-7 tuntia päivä, enintään 35 tuntia viikossa.

Huoltajat maksavat niistä hoitopäivistä, jotka he varaavat. Huoltajat ilmoittavat aina kuun lopussa seuraavan kuun hoitopäivät. Esim. Jos lapsi on 1-10 päivän hoitopaikalla, niin hoitopäivät on ennakkoon ilmoitettava edellisen kuun lopussa. Jos huoltaja ei osaa määrittää hoitopäiviä, niin silloin hän ikäänkuin varaa koko kuukauden ja maksaa myös siitä. Yksittäisistä hoitotarpeen muutoksista sovitaan päivähoitohenkilöstön kanssa etukäteen vähintään vuorokautta aikaisemmin. Toisinaan on mahdollista vaihtaa hoitopäiviä, toisinaan ei riippuen hoitolasten määrästä suhteessa hoitohenkilöstön määrään. Jos lapsi ei tule sovittuna päivänä hoitoon esim. sairauden vuoksi, niin siitä huolimatta päivä lasketaan yhdeksi hoitopäiväksi. Satunnaiset hoitopäivien ylitykset maksetaan lisämaksuna päivien mukaan.

Väliaikainen päivähoito on perheelle tarjottavaa palvelua satunnaiseen hoidontarpeeseen. Mikäli päivähoidossa on tilaa, väliaikaista päivähoitoa järjestetään sitä tarvitseville. Väliaikaisen päivähoidon maksu on hoitoajasta riippumatta 20€ päivässä.

 

HOITOAJAT

Hoitoajoista sovimme huoltajien työaikojen ja hoitotarpeen mukaan etukäteen klo 07.00-17.00 välille arkipäivisin. Klo 17.00 jälkeen, öisin, pyhäpäivinä tai viikonloppuisin Utsjoen kunnassa järjestetään hoitoa vain työn tai muun pakottavan tarpeen vuoksi. Nämä päivähoidon normaalista rytmistä poikkeavat hoitovaaraukset tulee ilmoittaa kirjalliseti päivähoitopiakkaan vähintään 2 viikkoa ennen hoidon tarvetta. Työvuorolistat/ hoitoajat toimitetaan päivähoitopaikkaan välittömästi, jotta hoitopaikassa voidaan suunnitella toimintaa ja henkilökunnan työvuorot sovittaa hoitoaikojen mukaisesti.

Lapsen hoitopäivien pituus saa olla keskimäärin enintään 10 tuntia päivässä viitenä päivänä viikossa. Päivähoidon toivomus olisi että jos toinen vanhemmista on kotona, niin lapsi olisi hoidossa enintään muutamana päivänä viikossa. Huoltajien tulee muistaa, että lapsella on oikeus ja tarve myös vanhempiin, kotiin ja lomaan.

 

PÄIVÄHOITOMAKSUN TARKISTAMINEN

Päivähoitomaksu määrätään bruttotulojen mukaan toistaiseksi. Hoitomaksua voidaan tarkistaa, mikäli perheen tulot olennaisesti muuttuvat, perheen koko muuttuu tai mikäli voimassaolevat säädökset tai päätökset muuttuvat. Perheen tulee ilmoittaa varhaiskasvatusjohtajalle kirjallisesti (liitteineen) maksun suuruuteen vaikuttavien tietojen muutoksista. Jos maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin tietoihin, voidaan maksu oikaista takautuvasti. Maksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa, jos henkilön elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä.

Päivähoitotarpeen pysyvistä muutoksista tehdään uusi sopimus hakemuksen mukaan. Päivähoitomaksuista voidaan hakea etukäteen alennettua maksua, jos lapsi on poissa vähintään yhden kalenteriviikon yhtäjaksoisesti.

 

POISSAOLOJEN VAIKUTUS PÄIVÄHOITOMAKSUUN

Maksu peritään kuukausittain, vaikka lapsi olisi poissa hoidosta, paitsi:

- jos lapsi on sairauden vuoksi poissa kuukauden kaikkina toimintapäivinä, ei maksua peritä.

- jos lapsi on sairauden vuoksi poissa vähintään 11 päivää (yli puolet) kuukauden toimintapäivistä on maksu puolet koko kuukauden maksusta.

- jos lapsi on poissa jonkin muun syyn kuin sairauden vuoksi koko kuukauden, ja siitä on ilmoitettu vähintään 2 viikkoa ennen, maksua ei peritä. Muuten maksu on puolet koko kuukauden maksusta.

- jos lapsen tilapäisestä poissaolosta on ilmoitettu kirjallisesti “Ilmoitus lapsen tilapäisestä poissaolosta” –lomakkeella päivähoitopaikkaan viimeistään 2 viikkoa ennen ja lapsi on poissa vähintään yhden kalenteriviikon (7pv), niin poissaolo vähennetään hoitomaksusta. Hakemukset tulee toimittaa kaksi viikkoa ennen lapsen poissaoloa. Jälkikäteen toimitettuja hakemuksia ei huomioida.

 

TIEDUSTELUT

Varhaiskasvatusjohtaja puh. 040 181 0273