Biologian ja maantiedon lehtori

Vakinainen Kokoaikatyö Aineenopettajat ja lehtorit

Utsjokisuun kouluun ja Saamelaislukioon haetaan toistaiseksi voimassa olevaan virkaan perusopetuksen ja lukion biologian ja maantieteen lehtoria

Utsjoki on Suomen ja Euroopan unionin pohjoisin noin 1200 asukkaan kunta, joka on tunnettu upeasta luonnostaan ja elävästä saamelaiskulttuuristaan. Kunnan kolmessa kyläkeskuksessa ovat uudet monitoimitalot, joiden yhteydessä toimivat koulut sekä Utsjoella sijaitsee monitoimitalon yhteydessä myös vetovoimainen saamelaislukio.

Opetettavia aineita ovat biologia, maantiede, terveystieto sekä mahdollisesti muita aineita. Kelpoisuus vähintään kahdessa opetettavassa aineessa, joka on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukainen.

Valittavalta henkilöltä edellytämme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kehittämishalukkuutta ja aloitteellisuutta. Lisäksi edellytämme monipuolisia taitoja pedagogiikasta sekä oppilas- ja hyvinvointilähtöistä työotetta ja opetussuunnitelman hyvää tuntemusta. Eduksi luetaan hyvät tiedot toimialasta ja sen kehityksestä. Saamenkieli katsotaan erityiseksi ansioksi. Utsjoen kunta maksaa saamen kielen suullisesta taidosta 125€/kk ja 150€/kk suullisesta ja kirjallisesta taidosta.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunta-alan opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Tehtävässä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Virkaan valitun on toimitettava nähtäväksi Lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote sekä lääkärintodistus terveydentilastaan. Työnantajalla on oikeus pyytää ja ottaa vastaan huumausainetestiä koskeva todistus (Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (13.8.2004/759 7§). Vakituiseen virkaan valitun näytettävä edellä mainitut otteet ja todistukset ennen viran aloittamista.

Hakemukset liitteineen pyydetään lähettämään 30.5.2024 klo 15 mennessä https://www.kuntarekry.fi kautta. Aiemmat hakijat huomioidaan

Mikäli hakemusta ei ole mahdollista toimittaa sähköisesti Kuntarekryn kautta, niin hakemuksen liitteineen voi toimittaa myös osoitteella: Utsjoen kunta, Sivistystoimisto, PL 41, 99981 Utsjoki. Kuoreen työavaimen numero. Hakemusasiakirjoja ei palauteta.

———–

Ohcejohnjálmmi skuvlii ja Sámelogahahkii ohcat vuođđooahpahusa ja logahaga biologiija ja eanandieđu lektora virgegaskavuhtii, mii lea fámus doaisttážii

Ohcejohka lea Suoma ja Eurohpá uniovnna davimus, sullii 1200 ássi gielda, mii beaggá ebmos luonddus ja ealli sámekultuvrras. Gieldda golmma giliguovddážis leat ođđa máŋggadoaimmadálut. Daid oktavuođas leat skuvllat, ja Ohcejogas lea máŋggadoaimmadálus maiddái geasuheaddji sámelogahat.

Oahppoávdnasat, mat oahpahuvvojit, leat biologiija, eanandiehtu, dearvvasvuođadiehtu ja vejolaččat eará ávdnasat. Gelbbolašvuohta dáin oahppoávdnasiin unnimustá guovtti ávdnasis, mii čuovvu ásahusa oahpahusdoaimma bargiid gelbbolašvuođas (986/1998).

Válljejuvvon olbmos mii gáibidit buriid ovttasbargo- ja vuorrováikkuhandáidduid, ovddidanhálu ja dárpmálašvuođa. Lassin mii gáibidit máŋggabealat dáidduid pedagogihkas ja maid oahppi ja buresveadjima dárbbuid vuhtiiváldi bargovuogi ja oahppoplána buorre dovdama. Ovdun árvvoštallojuvvojit buorit dieđut doaibmasuorggis ja dan ovdáneamis. Sámegiella árvvoštallojuvvo erenomáš ánsun. Ohcejoga gielda máksá bargiidasas sámegiela máhtus giellalasi: njálmmálaš máhtus 125 €/mb ja čálalaš máhtus 150 €/mb.

Bálkká ja bargogaskavuođa eavttuid mearrida gieldasuorggi oahpahusbargiid virge- ja bargoeaktosoahpamuš. Bargogaskavuođas heivehuvvo guđa (6) mánotbaji geahččalanáigi.

Virgái válljejuvvon olmmoš galgá doaimmahit rihkusregisttarváldosa rihkusduogáža čielggadeami (504/2022) mielde ja doaktárduođaštusa iežas dearvvasvuođadilis. Bargoaddis lea riekti bivdit ja vuostáváldit gárihuhttinávnnasteastta guoskevaš duođaštusa (Láhka priváhtavuođa suojis bargoeallimis (13.8.2004/759 7§). Bistevaš virgái válljejuvvon olmmoš galgá čájehit ovdalis namuhuvvon váldosiid ja duođaštusaid ovdal go álggaha virggi.

Bivdit sáddet ohcamušaid oktan čuvvosiiguin maŋimustá 30.5.2024 dii. 15 https://www.kuntarekry.fi bokte. Váldit vuhtii ovddit ohcciid.

Jos ohcamuša ii leat vejolaš sáddet elektrovnnalaččat Kuntarekry bokte, de ohcamuša sáhttá sáddet maid čujuhussii: Ohcejoga gielda, Čuvgehusdoaimmahat, PL 41, 99981 Ohcejohka. Čále bargočoavdaga nummira konfaluhttii. Eat máhcat ohcamušáššegirjjiid.