Hyvinvointijohtaja - Buresveadjinhoavda

Vakinainen Kokoaikatyö Muu hallinto- ja toimistotyö

Tule hyvinvointijohtajaksi Utsjoelle!

Utsjoen kunnan hyvinvointijohtajan siirryttyä kunnan sisällä uusiin tehtäviin etsitään kuntaan uutta hyvinvointijohtajaa luotsaamaan kunnan sivistystoimialaa sekä edistämään kunnan ja kuntalaisten hyvinvointia.

Utsjoki on Suomen ja Euroopan unionin pohjoisin noin 1200 asukkaan kunta, joka on tunnettu upeasta luonnostaan ja elävästä saamelaiskulttuuristaan. Kunnan kolmessa kyläkeskuksessa on uudet, terveet
koulu-monitoimitalot sekä vetovoimainen saamelaislukio.

Hyvinvointijohtajana johdat kunnan sivistystoimialaa sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä. Vastuullasi on myös henkilöstön ja työhyvinvoinnin kehittäminen kunnanjohtajan työparina. Hyvinvointijohtaja toimii sivistystoimialan hallintopäällikkönä, sivistyslautakunnan esittelijänä ja hän on kunnan johtoryhmän jäsen.

Utsjoen sivistystoimialaan kuuluvat opetustoimi, varhaiskasvatus ja vapaa-aikatoimi (kulttuuri, liikunta ja nuorisotyö sekä kansalaisopisto). Lisäksi toimiala vastaa kunnan terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyöstä.

Edellytämme hyvinvointijohtajaltamme ylempää korkeakoulututkintoa, johtamiskokemusta, sivistys- tai hyvinvointitoimialan tuntemusta sekä riittävää kunnallishallinnon ja talouden tuntemusta. Pidämme tärkeänä yhteistyökykyä, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä näkemyksellisyyttä henkilöstönkehittämistyöstä. Saamen kielen taito ja saamen kulttuurin tuntemus katsotaan hakijalle erityiseksi ansioksi.

Virka täytetään 1.5.2024 alkaen tai sopimuksen mukaan. Virkaan sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virkaan valittavan on esitettävä ennen viran vastanottamista hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä tutkintotodistukset.

Hakemukset palkkatoivomuksineen pyydetään toimittamaan perjantaihin 1.3.2024 klo 15 mennessä: https://www.kuntarekry.fi kautta. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista toimittaa sähköisesti Kuntarekryn kautta, niin hakemuksen liitteineen voi toimittaa myös osoitteella: Utsjoen kunta, PL 41, 99981 Utsjoki. Kuoreen merkintä ”hyvinvointijohtaja”. Hakemusasiakirjoja ei palauteta. Hakijoiden nimet ovat julkisia.


Boađe buresveadjinhoavdan Ohcejohkii!

Ohcejoga gieldda buresveadjinhoavda sirdásii gieldda siste ođđa bargguide. Danin ohcat mii gildii ođđa buresveadjinhoavdda jođihit gieldda čuvgehusdoaibmasuorggi sihke ovddidit gieldda ja gielddaolbmuid buresveadjima.

Ohcejohka lea Suoma ja Eurohpa uniovnna davimus gielda, gos leat sullii 1200 ássi. Ohcejohka lea dovddus fiinna luonddustis ja ealli sámekultuvrrastis. Gieldda golmma giliguovddážis leat ođđa, dearvvas skuvla-máŋggadoaimmadálut sihke geasuheaddji sámelogahat.

Buresveadjinhoavdan don jođihat gieldda čuvgehusdoaibmasuorggi sihke buresveadjima ja dearvvasvuođa ovddidanbarggu. Don vástidat maid bargoveaga ja bargoburesveadjima ovddideamis gielddahoavdda bargopárran. Buresveadjinhoavda doaibmá čuvgehusdoaibmasuorggi hálddahushoavdan, čuvgehuslávdegotti áššemeannudeaddjin ja son lea gieldda stivrenjoavkku lahttu.

Ohcejoga čuvgehusdoaibmasuorgái gullet oahpahusdoaibma, árrabajásgeassin ja asttuáiggedoaibma (kultuvra, lihkadeapmi ja nuoraidbargu sihke rávesolbmuidskuvla). Doaibmasuorgi vástida maid gieldda dearvvasvuođa ja buresveadjima ovddidanbarggus.

Mii gáibidat buresveadjinhoavddas bajit allaskuvladutkosa, jođihanhárjánumi, čuvgehus- dahje buresveadjindoaibmasuorggi dovdamuša sihke doarvái buori gielddahálddahusa ja ekonomiija dovdamuša. Atnit dehálažžan ovttasbarganmáhtu, buriid vuorrováikkuhandáidduid sihke višuvnnalašvuođa bargoveaga ovddidanbarggus. Sámegiela máhttu ja sámekultuvrra dovdamuš gehččojuvvo ohccái erenomáš ánsun.

Virgi devdojuvvo 1.5.2024 rájes dahje soahpamuša mielde. Virgái heivehuvvo guđa mánotbaji geahččalanáigi. Olmmoš, guhte virgái válljejuvvo, galgá ovdal virggi vuostáváldima ovdanbuktit dohkkehahtti doaktárduođaštusa dearvvasvuođadilistis sihke dutkkusduođaštusaid.

Ohcamušaid ovttas bálkásávaldagain bivdit doaimmahit bearjadaga 1.3.2024 dmu 15 rádjai: https://www.kuntarekry.fi bokte. Jos ohcamuša ii leat vejolaš doaimmahit elektrihkalaččat Kuntarekry bokte, de ohcamuša čuvvosiiguin sáhttá doaimmahit maid čujuhusain: Utsjoen kunta, PL 41, 99981 Utsjoki. Konfaluhttii merken ”hyvinvointijohtaja”. Ohcamušáššegirjjit eai máhcahuvvo. Ohcciid namat leat almmolaččat.