Matemaattisten aineiden lehtorin viransijaisuus 1.8.2024-31.7.2025

Määräaikainen Kokoaikatyö Aineenopettajat ja lehtorit

Utsjokisuun koulun ja Utsjoen saamelaislukion yhteinen matematiikan, fysiikan ja kemian lehtorin viransijaisuus 1.8.2024-31.7.2025.

Kelpoisuus vähintään kahdessa näistä aineista. Virkaan voi kuulua myös muita opetettavia aineita.

Utsjokisuun koulu on yhtenäinen peruskoulu (0-9 lk), jossa on n. 40 oppilaista. Opetusta annetaan kahdella kielellä, saameksi ja suomeksi. Lukiossa opiskelee lukuvuonna 2024-2025 n. 25 opiskelijaa.

Opetuksessa on panostettu mahdollisuuteen kasvaa kaksikieliseksi aikuiseksi. Opetussuunnitelmissa on valtakunnallisten tavoitteiden lisäksi painotettu Suomen ainoan saamelaisenemmistöisen kunnan kulttuuritaustaa. Lisäksi pyritään huomioimaan kunnan asema rajakuntana Norjan kanssa.

Opettajien kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukaan (986/1998). Kelpoisuus vähintään kahdessa opetettavassa aineessa.

Vakinaiset virat ja toimet täytetään 6 kuukauden ja määräaikaiset 4 kuukauden koeajalla. Virkoihin ja toimiin valittujen on esitettävä rikosrekisterilain 6§ 2 momentin mukainen ote rikosrekisteristä 30 päivän kuluessa vaalipäätöksen tiedoksi saamisesta. Saamen kieli katsotaan erityiseksi ansioksi.

Saamen kielilisä 125€/kk suullinen taito ja 150€/kk suullinen ja kirjallinen taito.

Hakemukset liitteineen pyydetään lähettämään https://www.kuntarekry.fi kautta 25.6.2024 klo 15 mennessä. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista toimittaa sähköisesti Kuntarekryn kautta, niin hakemuksen liitteineen voi toimittaa myös osoitteella: Utsjoen kunta, Sivistystoimisto, PL 41, 99981 Utsjoki. Kuoreen työavaimen numero. Hakemusasiakirjoja ei palauteta.

————–

Ohcejohnjálmmi skuvlla ja Ohcejoga sámelogahaga oktasaš matematihka, fysihka ja kemiija lektora virgasadjásašvuohta 1.8.2024-31.7.2025.

Gelbbolašvuohta unnimusta guovtti fágas. Virgái sáhttet gullat maid eará fágat.

Ohcejohnjálmmi skuvla lea oktilaš vuođđoskuvla (0-9 lk), gos leat sullii 40 oahppi. Oahpahus addojuvvo guovtti gillii, sámegillii ja suomagillii. Logahagas stuđerejit lohkanjagis 2024-2025 sullii 25 oahppi.

Oahpahusas leat resurssat biddjon vejolašvuhtii bajásšaddat guovttegielat rávesolmmožin. Oahppoplánain lea riikkaviidosaš ulbmiliid lassin deattuhuvvon Suoma áidna sámeeanetlogu gieldda kulturduogáš. Dasa lassin geahččaluvvo váldit vuhtii gieldda sajádaga Norgga rádjagieldan.

Oahpaheaddjiid gelbbolašvuođagáibádusat mearrašuvvet oahpahusdoaimma bargoveaga gelbbolašvuođagáibádusain addojuvvon ásahusa mielde (986/1998).

Fásta virggiin ja doaimmain čuvvojuvvo 6 mánotbaji ja mearreáigásaš 4 mánotbaji geahččalanáigi. Virggiide ja doaimmaide válljejuvvon olbmot galget čájehit rihkusregisttarlága 6§ 2 momeantta mielde váldosa rihkusregistaris 30 beaivvi siste válgabohtosa dieđu oažžumis. Sámegielmáhttu gehččojuvvo erenomáš ánsun.

Sámegiela giellalassi 125€/mb njálmmálaš máhttu ja 150€/mb njálmmálaš ja čálalaš máhttu.

Ohcamušaid čuvvosiiguin bivdit sáddet https://www.kuntarekry.fi bokte 25.6.2024 dmu 15 rádjai. Vejolaš jearahallamat dollojuvvojit 25.5.2022. Jos ohcamuša ii leat vejolaš doaimmahit elektrihkalaččat Kuntarekry bokte, de ohcamuša čuvvosiiguin sáhttá doaimmahit maid čujuhusain: Utsjoen kunta, Sivistystoimisto, PL 41, 99981 Utsjoki. Konfaluhttii bargočoavdaga nummir. Ohcamušáššegirjjit eai máhcahuvvo.