Projektipäällikkö

Määräaikainen Kokoaikatyö Kehittämis- ja projektitehtävät

Haemme viestintäorientoitunutta projektipäällikköä hankkeeseen Rakennemuutoksen koordinaatio Utsjoella
Hankkeen tavoitteena on tukea Utsjoen kunnan elinvoiman kehittämistä. Toimenpiteitä ovat mm.
• tuetaan yritysten ja sidosryhmien verkostomaisen yhteisyön kehittymistä
• suunnitellaan ja käynnistetään ÄRM-toimintasuunnitelman mukaisesti uusia hankkeita, päivitetään toimintasuunnitelmaa tarpeen mukaan ja koordinoidaan hankkeiden yhteistyötä
• parannetaan tiedon saatavuutta vapaista Utsjoen asunnoista, edistetään uusasuntotuotantoa.
• määritetään Utsjoen kunnalle matkailubrändin kanssa yhdenmukainen kuntabrändi.
• tuotetaan ja jaetaan muuttajan sekä yrittämistä Utsjoella harkitsevan kannalta oleellista tietoa Utsjoesta lisäten alueen vetovoimaisuutta.
• pilotoidaan ja testataan erilaisia tapoja tehdä kuntaviestintää.

Projektipäällikön tehtävänä on hankkeen toteuttaminen hankesuunnitelman mukaisesti. Tähän kuuluu mm. kuntamarkkinoinnin kehittäminen, muu toiminnan kehittäminen alueen veto- ja pitovoiman lisäämiseksi, yritysten verkostomaisen toiminnan kehittäminen alueellisesti ja kansainvälisellä tasolla sekä elinkeinojen kehittämistoiminnan koordinointi elinvoimajohtajan tukena. Lisäksi projektipäällikkö vastaa hankesuunnitelman mukaisesta työn toteutuksen koordinoinnista, viestinnästä sekä hankehallinnointiin liittyvistä tehtävistä, kuten budjetin seurannasta, ostopalvelun kilpailutuksesta ja raportoinnista. Hankkeessa toimitaan tiiviissä yhteystyössä elinvoimatiimin kanssa.

Kelpoisuusvaatimuksina edellytämme tehtävään soveltuvaa korkeakoulututkintoa, erinomaista suomen kirjallista ja suullista taitoa sekä hyvää englannin kielen taitoa. Tehtävässä tarvittavia taitoja ovat laaja-alainen kokonaisuuksien hahmottaminen, kyky luoda verkostoja ja kyky strategiseen some-viestintään. Arvostamme kokemusta kehittämistehtävistä ja viestinnästä, erinomaisia vuorovaikutus- ja viestintätaitoja, itsenäistä työotetta ja joustavuutta sekä kokemusta yritysten toimintaympäristön kehittämisestä
Paikallistuntemus, kokemus kv-matkailun kehittämisestä, markkinointiosaaminen sekä aluekehitysosaaminen tukevat tehtävän hoitamista. Pohjoissaamen kielen taito katsotaan erityiseksi eduksi.

Työssä on osittainen etätyömahdollisuus, lähityöpaikka on Utsjoen kunnantalolla. Työ sisältää mahdollisesti ilta- ja viikonlopputyötä sekä edellyttää matkustamista ja siihen liittyen auton käyttömahdollisuutta.

Hankkeeseen palkataan projektipäällikkö, hanketta toteutetaan 1.9.2024-31.1.2026. Työ on kokoaikainen ja alkaa sopimuksen mukaan.

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n ja hankesuunnitelman mukaisesti. Lisäksi Utsjoen kunta maksaa saamen kielen taidosta kielilisää työntekijöilleen: suullisesta taidosta 125 €/kk ja kirjallisesta ja suullisesta taidosta 150 €/kk. Työsuhteessa noudatetaan neljän (4) kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä opinto- ja työtodistukset.

Rekrytointi on ehdollinen rahoittajan myönteiselle rahoituspäätökselle.
Jätä hakemus Kuntarekryn kautta viimeistään 30.5.2024 klo 16.00.

Lisätietoa tehtävästä antaa elinvoimajohtaja Tanja Lepistö p. 0400 151 294 tai tanja.lepisto@utsjoki.fi.

Projeaktahoavda

Mii ohcat diehtojuohkimii hárjánan projeaktahoavdda projektii Ráhkadusnuppástusa koordinašuvdna Ohcejogas
Projeavtta ulbmilin lea doarjut Ohcejoga gieldda eallinfámu ovddideami.

Doaibmabijut leat ee.
• doarjut fitnodagaid ja čanusjoavkkuid fierpmádatovttasbarggu ovdáneami
• plánet ja álggahit ÄRM-doaibmaplána mielde ođđa projeavttaid, beaivádit doaibmaplána dárbbu mielde ja koordineret projeavttaid oktasašbarggu
• buoridit dieđu fitnašuvvama Ohcejoga friija viesuin, ovddidit ođđa viesuid buvttadeami.
• meroštallat Ohcejoga gildii turismabrándiin sullalas gieldabrándi.
• buvttadit ja juohkit Ohcejoga birra dehálaš dieđu fárrejeaddjái sihke dasa, gii vihkkedallá fidnošeami álggaheami Ohcejogas. Ná sáhttá lasihit guovllu geasuhusa.
• piloteret ja testet iešguđetlágan vugiid gulahallat ja juohkit dieđu gielddas.

Projeaktahoavdda bargun lea projeavtta ollašuhttin projeaktaplána mielde. Dása gullet ee. gieldamárkanastima ovddideapmi, doaimma eará ovddideapmi guovllu geasuhan- ja doalahanfámu lasiheami várás, fitnodagaid fierpmádatdoaimma ovddideapmi guovlluviidosaš ja riikkaidgaskasaš dásis sihke ealáhusaid ovddidandoaimma koordineren eallinfápmohoavdda doarjjan. Lassin projeaktahoavda vástida projeaktaplánas meroštallon barggu ollašuhttima koordineremis, diehtojuohkimis sihke projeaktahálddašeapmái laktáseaddji bargguin, nugo bušeahta čuovvumis, oastobálvalusa gilvalahttimis ja raporteremis. Projeavtta bargit barget lávga ovttasbarggus eallinfápmojoavkkuin.

Gelbbolašvuođagáibádussan mii eaktudat bargui heivvolaš allaskuvladutkosa, erenomáš buori suomagiela čálalaš ja njálmmálaš máhtu sihke buori eaŋgalasgiela máhtu. Barggus dárbbašlaš dáiddut leat ollisvuođaid viiddis hámuheapmi, máhttu hábmet fierpmádagaid ja máhttu strategalaš some-gulahallamii. Mii atnit árvvus hárjánumi ovddidanbargguin ja gulahallamis, erenomáš buriid vuorrováikkuhan- ja gulahallandáidduid, iehčanas bargovuogi ja njuovžilvuođa sihke hárjánumi fitnodagaid doaibmabirrasa ovddideamis.

Báikkálašdovdamuš, hárjánupmi riikkaidgaskasaš turismma ovddideamis, márkanfievrredančehppodat sihke guovloovddidanmáhttu dorjot barggu dikšuma. Davvisámegiela máhttu gehččojuvvo erenomáš ovdun.

Barggus lea vejolašvuohta bargat belohahkii gáiddusin, lagašbargosadji lea Ohcejoga gielddadálus. Bargu sisttisdoallá vejolaččat eahket- ja vahkkoloahppabarggu sihke gáibida mátkkošteami ja biilla geavahanvejolašvuođa.

Projektii bálkáhuvvo projeaktahoavda, projeakta ollašuhtto 1.9.2024-31.1.2026. Bargu lea ollesáigásaš ja álgá soahpamuša mielde.

Bálká ja bálvalusgaskavuođa eará eavttut mearrašuvvet GVBES:a ja projeaktaplána mielde. Lassin Ohcejoga gielda máksá sámegiela máhtus giellalasi bargiidasas: njálmmálaš máhtus 125 €/mb sihke čálalaš ja njálmmálaš máhtus 150 €/mb. Bargogaskavuođas lea njealji (4) mánotbaji geahččalanáigi. Válljejuvvon bargi galgá ovdal barggu vuostáváldima ovdanbuktit oahppo- ja bargoduođaštusaid.

Rekryterema eaktun lea ruhtadeaddji miehtemielalaš ruhtadanmearrádus.
Guođe ohcamuša Kuntarekry bokte maŋimuštá 30.5.2024 dmu 16.00.

Lassedieđu barggu birra addá eallinfápmohoavda Tanja Lepistö tel. 0400 151 294 dahje tanja.lepisto@utsjoki.fi.