Saamenkielinen päätoiminen tuntiopettaja 1.8.2024 - 31.7.2025

Määräaikainen Kokoaikatyö Luokanopettajat

Utsjokisuun koulun saamenkielinen päätoiminen tuntiopettajuus ajalle 1.8.2024 – 31.7.2025. Opetusta voi olla myös yläkoulussa luonnontieteissä ja muissa aineissa sekä resurssiopettajana toimiminen.

Utsjokisuun koulu on yhtenäinen peruskoulu (0-9 lk), jossa on n. 40 oppilaista. Opetusta annetaan kahdella kielellä, saameksi ja suomeksi.

Opetuksessa on panostettu mahdollisuuteen kasvaa kaksikieliseksi aikuiseksi. Opetussuunnitelmissa on valtakunnallisten tavoitteiden lisäksi painotettu Suomen ainoan saamelaisenemmistöisen kunnan kulttuuritaustaa. Lisäksi pyritään huomioimaan kunnan asema rajakuntana Norjan kanssa.

Opettajien kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukaan (986/1998). Vakinaiset virat ja toimet täytetään 6 kuukauden ja määräaikaiset 4 kuukauden koeajalla. Virkoihin ja toimiin valittujen on esitettävä rikosrekisterilain 6§ 2 momentin mukainen ote rikosrekisteristä 30 päivän kuluessa vaalipäätöksen tiedoksi saamisesta. Saamen kieli katsotaan erityiseksi ansioksi.

Utsjoen kunta maksaa saamen kielilisää 125€/kk suullinen taito ja 150€/kk suullinen ja kirjallinen taito.
Hakemukset liitteineen pyydetään lähettämään 25.6.2024 klo 15.00 mennessä https://www.kuntarekry.fi kautta.

Mikäli hakemusta ei ole mahdollista toimittaa sähköisesti Kuntarekryn kautta, niin hakemuksen liitteineen voi toimittaa myös osoitteella: Utsjoen kunta, Sivistystoimisto, PL 41, 99981 Utsjoki. Kuoreen työavaimen numero. Hakemusasiakirjoja ei palauteta.

————————

Ohcejohnjálmmi skuvlla sámegielat váldoáigásaš diibmooahpaheaddji 1.8.2024 – 31.7.2025 áigái. Oahpahussii sáhttá gullat maid oahpahus badjedásis luonddofágain ja eará fágain ja resurssaoahpaheaddjin bargan.

Ohcejohnjálmmi skuvla lea oktilaš vuođđoskuvla (0-9 lk), mas leat s. 40 oahppi. Oahpahus lágiduvvo guovtte gillii, sámegillii ja suomagillii.

Oahpahusas deattuhuvvo vejolašvuohta bajásšaddat guovttegielat ollesolmmožin. Oahpahusplánas lea riikkaviidosaš joksanmeriid lassin deattuhuvvon Suoma áidna sápmelašeanetlogu gieldda kulturduogáš. Dasa lassin geahččalit váldit vuhtii gieldda sajádaga Norgga rádjegieldan.

Oahpaheaddjiid gelbbolašvuođagáibádusat mearrašuvvet oahpahusdoaimma bargoveaga gelbbolašvuođagáibádusain addojuvvon ásahusa mielde (986/1998). Fásta virggiin ja doaimmain čuvvojuvvo 6 mánotbaji ja mearreáigásaš 4 mánotbaji geahččalanáigi. Virggiide ja doaimmaide válljejuvvon olbmot galget čájehit rihkusregisttarlága 6§ 2 momeantta mielde váldosa rihkusregistaris 30 beaivvi siste válgabohtosa dieđu oažžumis. Sámegielmáhttu gehččojuvvo erenomáš ánsun.

Ohcejoga gielda máksá sámegiellalasi 125 €/mb njálmmálaš máhttu ja 150 €/mb njálmmálaš ja čálalaš máhttu.
Ohcamušaid oktan čuvvosiiguin bivdit sáddet 25.6.2024 dmu 15.00 rádjai https://www.kuntarekry.fi bokte.

Jos ohcamuša ii leat vejolaš doaimmahit elektrovnnalaččat Kuntarekry bokte, de ohcamuša čuvvosiiguin sáhttá doaimmahit maiddái čujuhusain: Ohcejoga gielda, Čuvgehusdoaimmahat, PL 41, 99981 Ohcejohka. Konfeluhta ala bargočoavdaga nummir. Ohcamušáššegirjjit eai máhcahuvvo.