Varhaiskasvatus

yleistä varhaiskasvatuksesta

Utsjoen kunnassa tarjotaan lapsille varhaiskasvatusta ja pohjoissaamenkielistä kielipesätoimintaa päiväkodeissa Utsjokisuussa, Karigasniemellä ja Nuorgamissa.

Varhaiskasvatuspalveluja saa sekä pohjoissaamen- että suomenkielellä lapsen äidinkielen mukaan.

Varhaiskasvatukseen hakeminen

Varhaiskasvatuspaikka järjestetään kahdessa viikossa, jos vanhempi hakee sitä työn tai opiskelujen takia. Jos päiväkotipaikkaa haetaan joistakin muista syistä, niin kunta järjestää paikan lapselle 4 kuukauden sisällä.

Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen tulisi tehdä 2 viikkoa aikaisemmin. Irtisanominen on voimassa seuraavana kalenteripäivänä irtisanomisesta. Hoitomaksuna maksetaan hoidosta varatut hoitopäivät.

Varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea Juulia -palvelusta täältä.  Tulotiedot voi toimittaa sähköpostitse varhaiskasvatusjohtajalle. Mikäli tulotietoja ei toimiteta, määrittyy maksu korkeimman maksuluokan mukaan.

Hakemuksen ja tarvittavat todistukset voi tuoda päiväkotiin tai lähettää sähköpostitse tai postitse osoitteeseen:

Varhaiskasvatusjohtaja Tea Raudasoja

tea.raudasoja@utsjoki.fi
Utsjoen kunta
PL 41
99981 Utsjoki

Väliaikaista varhaiskasvatusta tarjotaan satunnaiseen hoidontarpeeseen. Mikäli päiväkotiyksikössä on tilaa, järjestetään sitä tarvitseville. Väliaikainen varhaiskasvatusmaksu on hoitoajasta riippumatta 20€ päivässä.

HOITOAJAT

Hoitoajoista sovimme huoltajien työaikojen ja hoitotarpeen mukaan etukäteen klo 07.00-17.00 välille arkipäivisin. Klo 17.00 jälkeen, öisin, pyhäpäivinä tai viikonloppuisin Utsjoen kunnassa järjestetään vuorohoitoa vain työn tai muun pakottavan tarpeen vuoksi. Nämä normaalista rytmistä poikkeavat hoitovaraukset tulee ilmoittaa kirjallisesti päiväkotiin vähintään 2 viikkoa ennen hoidon tarvetta. Työvuorolistat/ hoitoajat toimitetaan päivähoitopaikkaan välittömästi, jotta hoitopaikassa voidaan suunnitella toimintaa ja henkilökunnan työvuorot sovittaa hoitoaikojen mukaisesti.

Lapsen hoitopäivien pituus saa olla keskimäärin enintään 10 tuntia päivässä viitenä päivänä viikossa. Huoltajien tulee muistaa, että lapsella on oikeus ja tarve myös vanhempiin, kotiin ja lomaan.

varhaiskasvatusmaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutos 1.8.2022 alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu indeksiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain (1503/2016) 16 §:n perusteella. Indeksitarkistukset tehdään kahden vuoden välein.

Elokuun 2022 alusta voimaan tulevista varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistuksista on 13.12.2021 annettu opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus (1087/2021).

Varhaiskasvatuksessa perittävät asiakasmaksut on tarkistettu opetustoimen hintaindeksillä ja maksun määräämisessä käytettävät tulorajat yleisellä ansiotasoindeksillä.

Asiakasmaksujen osalta ylin perittävä maksu nousee nykyisestä 288 eurosta 295 euroon. Alin perittävä maksu nousee nykyisestä 27 eurosta 28 euroon. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40 % nuorimman lapsen maksusta eli enintään 118 euroa kuukaudessa. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tulorajat muuttuvat indeksitarkistuksen vuoksi seuraavasti:

Yli kuusihenkisen perheen tulorajaa korotetaan kustakin seuraavasta lapsesta 197 euroa 1.8.2022 lähtien.

Tulorajat ja maksuprosentit 1.8.2022 alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tulorajat muuttuvat indeksitarkistuksen vuoksi seuraavasti:

Perheen henkilömäärä    1.8.2021 euroa/kk      1.8.2022 euroa/kk         maksuprosentti       
  2  2 798   2 913   10,7 %
  3  3 610   3 758   10,7 %
  4  4 099   4 267   10,7 %
  5  4 588   4 777   10,7 %
  6  5 075   5 284   10,7 %

 

PERHEKÄSITYS JA TULOT

Varhaiskasvatuksesta peritään huoltajien tulojen ja perheen koon mukaan määräytyvä kuukausimaksu. Varhaiskasvatusmaksu peritään päätöksessä vahvistetusta hoidon aloituspäivämäärästä alkaen. Jos lapsi aloittaa varhaiskasvatuksen kesken kalenterikuukauden, niin huoltajat maksavat ensimmäiseltä kuukaudelta vain niiltä päiviltä, joina lapsi on ollut hoidossa. Kotihoidon tuki ja kunnallinen päiväkotipaikka ovat toisensa poissulkevia palveluja. Kotihoidontuki päättyy siitä päivästä alkaen, kun kunnallinen hoito alkaa. Vanhemmat ilmoittavat Kelalle hoidon alkamisesta.

Maksua määrättäessä tuloina otetaan huomioon lapsen ja hänen kanssaan samassa taloudessa elävän vanhemman tai muun huoltajan sekä tämän kanssa yhteistaloudessa (avio- tai avoliitossa) elävien henkilöiden veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Maksuun vaikuttaa myös perheen koko. Kunta perii maksun kuukausittain enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta vuoden aikana. Mikäli perhe ei ilmoita tulojaan, peritään lapsesta/lapsista korkein maksu. Korjausta näin määräytyneeseen maksuun ei pääsääntöisesti jälkikäteen tehdä takautuvasti ilman erityisen painavia perusteluja.

Yrittäjän tulee toimittaa kirjanpidosta saatava tuloslaskelma, tase tai tilinpäätös tiedot. Uusi yrittäjä toimittaa kirjanpitäjän tekemän selvityksen tuloista ja starttirahapäätöksen.

Pääomatuloista tulee toimittaa tositteet, mm. vuokra-, osinko-, ja korkotulo. Vuokratuloihin liittyvät vastikkeet ovat vähennettäviä eriä sekä maksetut elatusavut, näistä tulee toimittaa tositteet.

Lapsen saama eläke ja elatusapu/-tuki huomioidaan etuudeksi varhaiskasvatuksen maksua määriteltäessä.

HOITOPÄIVÄT

Utsjoen kunnassa tarjotaan kokopäivähoitoa ja osapäivähoitoa. Kokopäivähoito kestää yli 5 tuntia päivässä, enintään 35 tuntia viikossa. Osapäivähoito kestää alle 5 tuntia päivässä tai enintään 20 tuntia viikossa. Osapäivähoidosta huoltajat maksavat 50-60% kokopäivähoidon maksusta, riippuen millaista osapäivähoitoa käyttää. Kuukaudessa voi varata 1-10 päivää, 11-15 päivää tai yli 15 päivää hoitoa joko kokopäiväisenä tai osapäiväisenä. Säännöllisesti vajaita viikkoja hoidossa olevista lapsista peritään kuukausimaksu keskimääräisten hoitopäivien mukaan laskettuna kuukausimaksuna seuraavasti: 1-10 pv/kk 50%, 11-15 pv/kk 75% ja 16-20pv/kk 100%. 80% maksu peritään, jos hoitopäivän pituus on keskimäärin 5-7 tuntia päivä, enintään 35 tuntia viikossa.

Huoltajat maksavat niistä hoitopäivistä, jotka he varaavat. Jos huoltaja ei osaa määrittää hoitopäiviä, niin silloin hän varaa koko kuukauden ja maksaa myös siitä. Yksittäisistä hoitotarpeen muutoksista sovitaan varhaiskasvatushenkilöstön kanssa etukäteen vähintään vuorokautta aikaisemmin. Jos lapsi ei tule sovittuna päivänä hoitoon esim. sairauden vuoksi, niin siitä huolimatta päivä lasketaan yhdeksi hoitopäiväksi. Satunnaiset hoitopäivien ylitykset maksetaan lisämaksuna päivien mukaan.

VARHAISKASVATUSMAKSUN TARKISTAMINEN

Varhaiskasvatusmaksua voidaan tarkistaa, mikäli perheen tulot olennaisesti muuttuvat, perheen koko muuttuu tai mikäli voimassaolevat säädökset tai päätökset muuttuvat. Perheen tulee ilmoittaa varhaiskasvatusjohtajalle kirjallisesti (liitteineen) maksun suuruuteen vaikuttavien tietojen muutoksista. Jos maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin tietoihin, voidaan maksu oikaista takautuvasti. Maksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa, jos henkilön elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä.

Varhaiskasvatuksen pysyvistä muutoksista tehdään uusi sopimus hakemuksen mukaan. Varhaiskasvatusmaksuista voidaan hakea etukäteen alennettua maksua, jos lapsi on poissa vähintään yhden kalenteriviikon yhtäjaksoisesti.

POISSAOLOJEN VAIKUTUS HOITOMAKSUUN

Maksu peritään kuukausittain, vaikka lapsi olisi poissa hoidosta, paitsi:

  • jos lapsi on sairauden vuoksi poissa kuukauden kaikkina toimintapäivinä, ei maksua peritä.
  • jos lapsi on sairauden vuoksi poissa vähintään 11 päivää (yli puolet) kuukauden toimintapäivistä on maksu puolet koko kuukauden maksusta.
  • jos lapsi on poissa jonkin muun syyn kuin sairauden vuoksi koko kuukauden, ja siitä on ilmoitettu vähintään 2 viikkoa ennen, maksua ei peritä. Muuten maksu on puolet koko kuukauden maksusta.
  • jos lapsen tilapäisestä poissaolosta on ilmoitettu kirjallisesti hoitopaikkaan viimeistään 2 viikkoa ennen ja lapsi on poissa vähintään yhden kalenteriviikon (7pv), niin poissaolo vähennetään hoitomaksusta. Hakemukset tulee toimittaa kaksi viikkoa ennen lapsen poissaoloa. Jälkikäteen toimitettuja hakemuksia ei huomioida.

TIEDUSTELUT

Varhaiskasvatusjohtaja puh. 040 181 0273

Yhteystiedot

Utsjoen kunnan varhaiskasvatusjohtaja
Tea Raudasoja
Utsjoen kunta
PL 41
99981 Utsjoki
Puh. +358 40 1810273
tea.raudasoja@utsjoki.fi

Utsjoen päiväkoti suomenkielinen osasto
Puh. +358 40 1810272

Saamenkielinen osasto Duottaraski
Puh. +358 40 1810274

Karigasniemen saamenkielinen päiväkoti Gollerássi
Puh. +358 40 1810275

Nuorgamin päiväkoti
Puh. +358 40 1810276

Pohjoissaamen kielipesät
Utsjoki +358 40 6732366
Karigasniemi +358 40 1810277
Nuorgam +358 40 4858248