Varhaiskasvatus

Utsjoen kunta järjestää varhaiskasvatusta kolmessa päiväkodissa sekä saamen- että suomenkielellä lapsen äidinkielen mukaan.

yleistä varhaiskasvatuksesta

Utsjoen kunnassa tarjotaan lapsille varhaiskasvatusta päiväkodeissa Utsjokisuussa, Karigasniemellä ja perhepäiväkodissa Nuorgamissa.

Kunnassa on kolme pohjoissaamenkielistä kielipesää, Karigasniemellä, Utsjoella ja Nuorgamissa.

EHA-hoitoa järjestetään erityistä hoitoa ja –kasvatusta tarvitseville lapsille.

Varhaiskasvatuspalveluja saa sekä saamen- että suomenkielellä lapsen äidinkielen mukaan.

Varhaiskasvatukseen hakeminen

Jokaisella lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen. Valintaoikeuden piirissä lapsi on äitiysrahakauden päättymisestä sen vuoden heinäkuun viimeiseen päivään saakka, jona lapsi siirtyy oppivelvollisena kouluun. Huoltajat voivat hakea lapselleen päiväkotipaikkaa siitä asti, kun äitiysloma päättyy siihen asti, kunnes lapsi aloittaa koulun. Esikoulu alkaa 6-vuotiaana ja se järjestetään Utsjoen kunnassa koulutoimen alaisena. Esikoululaisilla on oikeus koulun jälkeen päivähoitoon. Hoitopaikat ovat voimassa niin kauan, kunnes huoltajat irtisanovat paikan tai lapsi aloittaa oppivelvollisena koulun. Hoitopaikkaan tai maksuun haetaan kirjallisesti muutosta, mikäli hoidontarve tai perheen tulot muuttuvat. Varhaiskasvatusjohtaja myöntää päivähoitopaikan ja tekee maksupäätökset.

Varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea Juulia -palvelusta täältä.  Tulotiedot voi toimittaa sähköpostitse varhaiskasvatusjohtajalle. Mikäli tulotietoja ei toimiteta, määrittyy maksu korkeimman maksuluokan mukaan. Hakemuksen ja tarvittavat todistukset voi tuoda päiväkotiin tai lähettää sähköpostitse tai postitse osoitteeseen:

Varhaiskasvatusjohtaja Tea Raudasoja

tea.raudasoja@utsjoki.fi
Utsjoen kunta
PL 41
99981 Utsjoki

Päivähoitoon otetaan ympäri vuoden. Päiväkotipaikan järjestämme kahdessa viikossa, jos vanhempi hakee päiväkotipaikan työn takia. Jos päiväkotipaikkaa haetaan joistakin muista syistä, niin kunta järjestää paikan lapselle 4 kuukauden sisällä. Jos työtön saa työtä, niin hänen lastensa päiväkotipaikkaa pitää laajentaa samalla tarpeen mukaan.

Olisi suositeltavaa tiedottaa päiväkodille 2 viikkoa aikaisemmin hoitopaikan irtisanomisesta. Irtisanominen on voimassa seuraavana kalenteripäivänä irtisanomisesta. Hoitomaksuna maksetaan päivähoidosta varatut hoitopäivät.

varhaiskasvatusmaksut ja hoitoajat

LASTEN PÄIVÄHOITOMAKSUT

Uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki OKM/94/592/2017 on tullut voimaan 1.1.2018  Maksu määräytyy edelleen perheen koon ja bruttotulojen mukaan. Määrättäessä perheen muiden kuin nuorimman lapsen maksua käytetään määräytymisen perustana nuorimman lapsen maksua.

 1. Kokopäivähoidon kuukausimaksu on enintään 290 euroa/lapsi.
 2. Perheen toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 145 euroa (50% nuorimman lapsen maksusta).
 3. Perheen kolmannesta ja sitä useammasta lapsesta peritään enintään 20% nuorimman lapsen maksusta.
 4. Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa enintään 5 tuntia päivässä, peritään 60% kokopäivähoidon maksusta.
 5. Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa keskimäärin 20 tuntia viikossa, esim. 10 pv kuukaudessa ja 8 tuntia päivässä, maksu on enintään 50% kokopäivähoidon maksusta.
 6. Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa 20-35 tuntia, peritään enintään 80% kokopäivähoidon maksusta.
 7. Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa yli 35 tuntia, peritään 100% kokopäivähoidon maksusta.

PERHEKÄSITYS JA TULOT

Päivähoidosta peritään huoltajien tulojen ja perheen koon mukaan määräytyvä kuukausimaksu. Varhaiskasvatusmaksu peritään päätöksessä vahvistetusta hoidon aloituspäivämäärästä alkaen. Jos lapsi aloittaa varhaiskasvatuksen kesken kalenterikuukauden, niin huoltajat maksavat ensimmäiseltä kuukaudelta vain niiltä päiviltä, joina lapsi on ollut hoidossa. Kotihoidon tuki ja kunnallinen päivähoitopaikka ovat toisensa poissulkevia palveluja. Kotihoidontuki päättyy siitä päivästä alkaen kun kunnallinen hoito alkaa. Vanhemmat ilmoittavat Kelalle hoidon alkamisesta.

Lasten päivähoidon maksua määrättäessä tuloina otetaan huomioon lapsen ja hänen kanssaan samassa taloudessa elävän vanhemman tai muun huoltajan sekä tämän kanssa yhteistaloudessa (avio- tai avoliitossa) elävien henkilöiden veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Maksuun vaikuttaa myös perheen koko. Kunta perii maksun kuukausittain enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta vuoden aikana. Mikäli perhe ei ilmoita tulojaan, peritään lapsesta/lapsista korkein maksu. Korjausta näin määräytyneeseen maksuun ei pääsääntöisesti jälkikäteen tehdä takautuvasti ilman erityisen painavia perusteluja. Jos perheen tulot ovat hyvin pienet, maksua ei peritä lainkaan.

SISARALENNUS

Jos perheellä on useampia lapsia päivähoidossa peritään toisesta lapsesta sama maksu kuin ensimmäisestä lapsesta paitsi ylimmässä maksuluokassa 145€ kuukaudessa. Kustakin seuraavasta lapsesta maksu on 20% ensimmäisen lapsen maksusta. Perheen ensimmäiseksi lapseksi katsotaan aina perheen nuorin päivähoitopalveluja käyttävä lapsi.

HOITOPÄIVÄT

Utsjoen kunnassa tarjotaan kokopäivähoitoa ja osapäivähoitoa. Kokopäivähoito kestää yli 5 tuntia päivässä, enintään 35 tuntia viikossa. Osapäivähoito kestää alle 5 tuntia päivässä tai enintään 20 tuntia viikossa. Osapäivähoidosta huoltajat maksavat 50-60% kokopäivähoidon maksusta, riippuen millaista osapäivähoitoa käyttää. Kuukaudessa voi varata 1-10 päivää, 11-15 päivää tai yli 15 päivää hoitoa joko kokopäiväisenä tai osapäiväisenä. Säännöllisesti vajaita viikkoja hoidossa olevista lapsista peritään kuukausimaksu keskimääräisten hoitopäivien mukaan laskettuna kuukausimaksuna seuraavasti: 1-10 pv/kk 50%, 11-15 pv/kk 75% ja 16-20pv/kk 100%. 80% maksu peritään, jos hoitopäivän pituus on keskimäärin 5-7 tuntia päivä, enintään 35 tuntia viikossa.

Huoltajat maksavat niistä hoitopäivistä, jotka he varaavat. Huoltajat ilmoittavat aina kuun lopussa seuraavan kuun hoitopäivät. Esim. Jos lapsi on 1-10 päivän hoitopaikalla, niin hoitopäivät on ennakkoon ilmoitettava edellisen kuun lopussa. Jos huoltaja ei osaa määrittää hoitopäiviä, niin silloin hän ikäänkuin varaa koko kuukauden ja maksaa myös siitä. Yksittäisistä hoitotarpeen muutoksista sovitaan päivähoitohenkilöstön kanssa etukäteen vähintään vuorokautta aikaisemmin. Toisinaan on mahdollista vaihtaa hoitopäiviä, toisinaan ei riippuen hoitolasten määrästä suhteessa hoitohenkilöstön määrään. Jos lapsi ei tule sovittuna päivänä hoitoon esim. sairauden vuoksi, niin siitä huolimatta päivä lasketaan yhdeksi hoitopäiväksi. Satunnaiset hoitopäivien ylitykset maksetaan lisämaksuna päivien mukaan.

Väliaikainen päivähoito on perheelle tarjottavaa palvelua satunnaiseen hoidontarpeeseen. Mikäli päivähoidossa on tilaa, väliaikaista päivähoitoa järjestetään sitä tarvitseville. Väliaikaisen päivähoidon maksu on hoitoajasta riippumatta 20€ päivässä.

HOITOAJAT

Hoitoajoista sovimme huoltajien työaikojen ja hoitotarpeen mukaan etukäteen klo 07.00-17.00 välille arkipäivisin. Klo 17.00 jälkeen, öisin, pyhäpäivinä tai viikonloppuisin Utsjoen kunnassa järjestetään hoitoa vain työn tai muun pakottavan tarpeen vuoksi. Nämä päivähoidon normaalista rytmistä poikkeavat hoitovaraukset tulee ilmoittaa kirjallisesti päivähoitopiakkaan vähintään 2 viikkoa ennen hoidon tarvetta. Työvuorolistat/ hoitoajat toimitetaan päivähoitopaikkaan välittömästi, jotta hoitopaikassa voidaan suunnitella toimintaa ja henkilökunnan työvuorot sovittaa hoitoaikojen mukaisesti.

Lapsen hoitopäivien pituus saa olla keskimäärin enintään 10 tuntia päivässä viitenä päivänä viikossa. Päivähoidon toivomus olisi että jos toinen vanhemmista on kotona, niin lapsi olisi hoidossa enintään muutamana päivänä viikossa. Huoltajien tulee muistaa, että lapsella on oikeus ja tarve myös vanhempiin, kotiin ja lomaan.

VARHAISKASVATUSMAKSUN TARKISTAMINEN

Päivähoitomaksu määrätään bruttotulojen mukaan toistaiseksi. Hoitomaksua voidaan tarkistaa, mikäli perheen tulot olennaisesti muuttuvat, perheen koko muuttuu tai mikäli voimassaolevat säädökset tai päätökset muuttuvat. Perheen tulee ilmoittaa varhaiskasvatusjohtajalle kirjallisesti (liitteineen) maksun suuruuteen vaikuttavien tietojen muutoksista. Jos maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin tietoihin, voidaan maksu oikaista takautuvasti. Maksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa, jos henkilön elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä.

Päivähoitotarpeen pysyvistä muutoksista tehdään uusi sopimus hakemuksen mukaan. Varhaiskasvatusmaksuista voidaan hakea etukäteen alennettua maksua, jos lapsi on poissa vähintään yhden kalenteriviikon yhtäjaksoisesti.

POISSAOLOJEN VAIKUTUS PÄIVÄHOITOMAKSUUN

Maksu peritään kuukausittain, vaikka lapsi olisi poissa hoidosta, paitsi:

 • jos lapsi on sairauden vuoksi poissa kuukauden kaikkina toimintapäivinä, ei maksua peritä.
 • jos lapsi on sairauden vuoksi poissa vähintään 11 päivää (yli puolet) kuukauden toimintapäivistä on maksu puolet koko kuukauden maksusta.
 • jos lapsi on poissa jonkin muun syyn kuin sairauden vuoksi koko kuukauden, ja siitä on ilmoitettu vähintään 2 viikkoa ennen, maksua ei peritä. Muuten maksu on puolet koko kuukauden maksusta.
 • jos lapsen tilapäisestä poissaolosta on ilmoitettu kirjallisesti päivähoitopaikkaan viimeistään 2 viikkoa ennen ja lapsi on poissa vähintään yhden kalenteriviikon (7pv), niin poissaolo vähennetään hoitomaksusta. Hakemukset tulee toimittaa kaksi viikkoa ennen lapsen poissaoloa. Jälkikäteen toimitettuja hakemuksia ei huomioida.

TIEDUSTELUT

Varhaiskasvatusjohtaja puh. 040 181 0273

TULOT

Varhaiskasvatusmaksu määräytyy palvelun käyttäjän maksukyvyn ja perheen koon mukaisesti. Se peritään kunnan päättämän maksuluokan mukaan kuukausimaksuna niiltä kalenterikuukausilta, joina lapsi on kunnan järjestämässä päiväkoti- tai perhepäivähoidossa, kuitenkin enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden aikana. Tilapäisesti annettavasta päivähoidosta voidaan periä kunnan päättämä maksu.

Maksuluokka määrätään perheen tulojen mukaan. Lapsen varhaiskasvatus on kuitenkin maksutonta palvelun käyttäjälle tai perheelle, jonka tulot ovat alle sosiaali- ja terveysministeriön määrittelemän tulorajan.

Kuukausimaksua määrättäessä otetaan huomioon veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Tuloina ei oteta huomioon lapsilisää, lapsen hoitotukea, asumistukea, vammaistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rintamalisää, opintorahaa, aikuisopintorahaa, opintotuen asumislisää tai opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia eikä perhehoidon kustannusten korvauksia.

Veronalaisina tuloina voidaan ottaa huomioon viimeksi toimitetussa verotuksessa vahvistetut vastaavat veronalaiset tulot korotettuna niillä prosenttimäärillä, jotka verohallitus vuosittain antamissaan päätöksissä ennakkoperinnän laskemisperusteista määrää.

Tulon veronalaisuudesta on säädetty tulo- ja varallisuusverolaissa.

Yksityiskohtaiset tiedot yrittäjätulon veronalaisuudesta ovat maatalouden osalta maatilatalouden tuloverolaissa ja yrittäjien osalta laissa elinkeinotulon verottamisesta.

Yhteystiedot

Utsjoen kunnan varhaiskasvatusjohtaja
Tea Raudasoja
Utsjoen kunta
PL 41
99981 Utsjoki
Puh. +358 40 1810273
tea.raudasoja@utsjoki.fi

Utsjoen päiväkoti suomenkielinen osasto
Puh. +358 40 1810272

Saamenkielinen osasto Duottaraski
Puh. +358 40 1810274

Karigasniemen saamenkielinen päiväkoti Gollerássi
Puh. +358 40 1810275

Nuorgamin päiväkoti
Puh. +358 40 1810276

Pohjoissaamen kielipesät
Utsjoki +358 40 6732366
Karigasniemi +358 40 1810277
Nuorgam +358 40 4858248