Varhaiskasvatus

yleistä varhaiskasvatuksesta

Utsjoen kunnassa tarjotaan lapsille varhaiskasvatusta ja pohjoissaamenkielistä kielipesätoimintaa päiväkodeissa Utsjokisuussa, Karigasniemellä ja Nuorgamissa.

Varhaiskasvatuspalveluja saa sekä pohjoissaamen että suomen kielellä, lapsen äidinkielen mukaan.

Varhaiskasvatukseen hakeminen

Varhaiskasvatuspaikka järjestetään kahdessa viikossa, jos vanhempi hakee sitä työn tai opiskelujen takia. Jos päiväkotipaikkaa haetaan joistakin muista syistä, niin kunta järjestää paikan lapselle 4 kuukauden sisällä.

Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen tulisi tehdä 2 viikkoa aikaisemmin. Irtisanominen on voimassa seuraavana kalenteripäivänä irtisanomisesta. Hoitomaksuna maksetaan hoidosta varatut hoitopäivät.

Varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea Juulia -palvelusta täältä.  Tulotiedot voi toimittaa sähköpostitse varhaiskasvatusjohtajalle. Mikäli tulotietoja ei toimiteta, määrittyy maksu korkeimman maksuluokan mukaan.

Hakemuksen ja tarvittavat todistukset voi tuoda päiväkotiin tai lähettää sähköpostitse tai postitse osoitteeseen:

Varhaiskasvatusjohtaja Siw Westerback

siw.westerback@utsjoki.fi
Utsjoen kunta
PL 41
99981 Utsjoki

Tilapäistä varhaiskasvatusta tarjotaan satunnaiseen hoidontarpeeseen. Mikäli päiväkotiyksikössä on tilaa, järjestetään sitä tarvitseville. Tilapäisen varhaiskasvatuksen maksu on hoitoajasta riippumatta 20 € päivässä. Tilapäinen hoito ei vaikuta Kelan maksamiin perhe-etuuksiin.

HOITOAJAT

Hoitoajoista sovimme huoltajien työaikojen ja hoitotarpeen mukaan etukäteen klo 07.00-17.00 välille arkipäivisin. Klo 17.00 jälkeen, öisin, pyhäpäivinä tai viikonloppuisin Utsjoen kunnassa järjestetään vuorohoitoa vain työn tai muun pakottavan tarpeen vuoksi. Nämä normaalista rytmistä poikkeavat hoitovaraukset tulee ilmoittaa kirjallisesti päiväkotiin vähintään 3 viikkoa ennen hoidon tarvetta. Työvuorolistat/ hoitoajat toimitetaan päivähoitopaikkaan välittömästi, jotta hoitopaikassa voidaan henkilökunnan työvuorot sovittaa hoitoaikojen mukaisesti.

Lapsen hoitopäivien pituus saa olla keskimäärin enintään 10 tuntia päivässä viitenä päivänä viikossa. Huoltajien tulee muistaa, että lapsella on oikeus ja tarve myös vanhempiin, kotiin ja lomaan.

Jos lapsen huoltajat varaavat lapselle varhaiskasvatuspaikan lomansa ajaksi eivätkä peruuta sitä etukäteen ilmoitettuun määräaikaan mennessä, voidaan peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuspaikasta periä puolet asiakasmaksulain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta.

varhaiskasvatusmaksut

Varhaiskasvatuksesta peritään huoltajien tulojen ja perheen koon mukaan määräytyvä kuukausimaksu. Varhaiskasvatusmaksu peritään päätöksessä vahvistetusta hoidon aloituspäivämäärästä alkaen kuukausittain. Sopimus on voimassa vähintään 3 kuukautta kerrallaan. Jos lapsi aloittaa varhaiskasvatuksen kesken kalenterikuukauden, niin huoltajat maksavat ensimmäiseltä kuukaudelta vain niiltä päiviltä, joina lapsi on ollut hoidossa. Mikäli lapsi on poissa vähintään yhden kalenteriviikon yhtäjaksoisesti, voidaan hakea alennettua maksua. Ilmoitus poissaolosta on tehtävä 2 viikkoa etukäteen.

Kotihoidon tuki ja kunnallinen päiväkotipaikka ovat toisensa poissulkevia palveluja. Kotihoidontuki päättyy siitä päivästä alkaen, kun kunnallinen hoito alkaa. Vanhemmat ilmoittavat Kelalle hoidon alkamisesta.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu indeksiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain (1503/2016) 16 §:n perusteella. 1.8.2022 alkaen perheen nuorimman lapsen kokopäivähoidosta perittävä ylin maksu on 295 euroa kuukaudessa. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40 % nuorimman lapsen maksusta ja seuraavien lasten maksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta. Alin perittävä kuukausimaksu on 28 euroa.

1.3.2023 alkaen asiakasmaksulakia muutettiin siten, että asiakasmaksuja alennetaan korottamalla maksujen perusteena olevia tulorajoja. Maksuprosentti on edelleen 10,7 %.

Tulorajat:

Perheen henkilömäärä Tuloraja* €/kk Maksu alkaen 28 €, jos tulot vähintään Maksu 295 €, jos tulot enemmän kuin
1.8.2022     1.3.2023 1.8.2022      1.3.2023 1.8.2022         1.3.2023
 2  2 913           3 874 3 175              4 136 5 665               6 626
3 3 758           4 998 4 020            5 260 6 510                7 750
4 4 267           5 675 4 529            5 937 7 019                8 427
5 4 777           6 353 5 039            6 615 7 529                9 105
6 5 284           7 028 5 546            7 290 8 036                9 780

 

*Tuloraja, jonka ylittävistä bruttotuloista peritään varhaiskasvatusmaksu

Yli kuusihenkisen perheen tulorajaa nostetaan kustakin seuraavasta alaikäisestä lapsesta 197 euroa.

PERHEKÄSITYS JA TULOT

Maksua määrättäessä tuloina otetaan huomioon lapsen ja hänen kanssaan samassa taloudessa elävän vanhemman tai muun huoltajan sekä tämän kanssa yhteistaloudessa (avio- tai avoliitossa) elävien henkilöiden veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Mikäli perhe ei ilmoita tulojaan, peritään lapsesta/lapsista korkein maksu.

Perheellä on velvollisuus ilmoittaa tulojen muutoksista. Jos maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut lapsen vanhempien tai muiden huoltajien antamiin virheellisiin tietoihin, maksu oikaistaan takautuvasti enintään vuoden ajalta.

Yrittäjän tulee toimittaa kirjanpidosta saatava tuloslaskelma, tase tai tilinpäätöstiedot ja viimeisin vahvistettu verotuspäätös. Uusi yrittäjä toimittaa kirjanpitäjän tekemän selvityksen tuloista ja starttirahapäätöksen.

Pääomatuloista tulee toimittaa tositteet, mm. vuokra-, osinko-, ja korkotulo. Vuokratuloihin liittyvät vastikkeet sekä maksetut elatusavut huomioidaan tositteita vastaan tulojen vähennyksinä.

Lapsen saama eläke ja elatusapu/-tuki huomioidaan etuudeksi varhaiskasvatuksen maksua määriteltäessä ja vaikuttaa maksun suuruuteen.

Tulona ei oteta huomioon: lasten kotihoidon tukea, lapsilisää, vammaisetuuksista annetun lain mukaista etuutta, kansaneläkelain mukaista lapsikorotusta, asumistukea, sotilasavustusta, rintamalisää, opintotukea, aikuiskoulutustukea, toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta tai opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia eikä perhehoidon kustannusten korvauksia.

HOITOPÄIVÄT

Huoltajat maksavat niistä hoitopäivistä, jotka he varaavat. Jos huoltaja ei osaa määrittää hoitopäiviä, niin silloin hän varaa koko kuukauden ja maksaa myös siitä. Yksittäisistä hoitotarpeen muutoksista sovitaan varhaiskasvatushenkilöstön kanssa etukäteen. Jos lapsi ei tule sovittuna päivänä hoitoon esim. sairauden vuoksi, päivä lasketaan siitä huolimatta yhdeksi hoitopäiväksi. Jos hoitopäiviä käytetään sovittua enemmän, maksu peritään todellisten hoitopäivien mukaisesti.

Hoidontarpeen vaikutus varhaiskasvatuksen asiakasmaksuun:

Palveluntarve Osuus jokapäiväisen kokopäivähoidon maksusta
kokopäivähoito (yli 5 t/pv) joka päivä 100 %
kokopäivähoito (yli 5 t/pv) 11-15 pv/kk 75 %
kokopäivähoito (yli 5 t/pv) 1-10 pv/kk 50 %
kokopäivähoito (yli 5 t/pv) alle 35 t/vko 80 %
osapäivähoito (enintään 5 t/pv) joka päivä 60 %
osapäivähoito (enintään 5 t/pv) 11-15 pv/kk 45 %
osapäivähoito (enintään 5 t/pv) 1-10 pv/kk 25 %
esiopetus + täydentävä varhaiskasvatus enintään 5 t/pv 60 %

POISSAOLOJEN VAIKUTUS HOITOMAKSUUN

Maksu peritään kuukausittain, vaikka lapsi olisi poissa hoidosta, paitsi:

  • jos lapsi on sairauden vuoksi poissa kuukauden kaikkina toimintapäivinä, ei maksua peritä.
  • jos lapsi on sairauden vuoksi poissa vähintään 11 päivää (yli puolet) kuukauden toimintapäivistä on maksu puolet koko kuukauden maksusta.
  • jos lapsi on poissa jonkin muun syyn kuin sairauden vuoksi koko kuukauden, ja siitä on ilmoitettu vähintään 2 viikkoa ennen, maksua ei peritä. Muuten maksu on puolet koko kuukauden maksusta.
  • jos lapsen tilapäisestä poissaolosta on ilmoitettu kirjallisesti hoitopaikkaan viimeistään 2 viikkoa ennen ja lapsi on poissa vähintään yhden kalenteriviikon (7pv), niin poissaolo vähennetään hoitomaksusta. Hakemukset tulee toimittaa kaksi viikkoa ennen lapsen poissaoloa. Jälkikäteen toimitettuja hakemuksia ei huomioida.

TIEDUSTELUT

Varhaiskasvatusjohtaja puh. 040 1810273

Yhteystiedot

Utsjoen kunnan varhaiskasvatusjohtaja
Siw Westerback
Utsjoen kunta
PL 41
99981 Utsjoki
Puh. +358 40 1810273
siw.westerback@utsjoki.fi

Utsjoen päiväkoti suomenkielinen osasto
Puh. +358 40 1810272

Saamenkielinen osasto Duottaraski
Puh. +358 40 1810274

Karigasniemen saamenkielinen päiväkoti Gollerássi
Puh. +358 40 1810275

Nuorgamin päiväkoti
Puh. +358 40 1810276

Pohjoissaamen kielipesät
Utsjoki +358 40 6732366
Karigasniemi +358 40 1810277
Nuorgam +358 40 4858248