Vanhus -ja vammaispalvelut

Vanhuspalvelut tarjoavat tukea ikäihmisten terveyspalveluissa kuten kotisairaanhoidossa sekä muisti -ja seniorineuvola asioissa. Vammaispalvelut auttavat vammaisia henkilöitä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Yhteystiedot

Avopalvelunohjaaja
Kaisa Karhu-Härkönen
kaisa.karhu-harkonen@lapha.fi
p. 040 843 6216

Saamenkielinen terveydenhoitaja
Elle Aikio
elle.aikio@lapha.fi
p. 040 682 2348

Karigasniemen terveydenhoitaja
Indira Niittyvuopio
p. 040 758 2076.
indira.niittyvuopio@lapha.fi

Kotisairaanhoitaja – Muistihoitaja
Sari Tapiola
p. 040 661 9522
sari.tapiola@lapha.fi
Puhelinaika klo 8.00 – 9.00.

Kotisairaanhoitaja
Selja Puolitaival
p. 040 723 5943
selja.puolitaival@lapha.fi


Utsjoen avopalvelukeskuskeittiö
puh. 040 1810270

Utsjokisuun peruskoulun jakelukeittiö
puh. 040 1810256.

Ikäihmisten terveyspalvelut

Kotisairaanhoito

Kotisairaanhoito on lääkärin määräämää kotona tapahtuvaa sairaanhoitoa. Se on tarkoitettu henkilöille, jotka sairautensa tai toimintakykynsä alentumisen vuoksi eivät voi käyttää muita avoterveyden- ja sairaanhoidon palveluja. Kotisairaanhoitajan käynnit asiakkaan luona ovat pääasiassa säännöllisiä hoitosuunnitelmaan perustuvia haavanhoitoja, lääkehoidon toteutusta ja seurantaa, kivun hoitoa ja saattohoitoa. Kotisairaanhoito on maksullista ja perustuu terveydenhuollon asiakasmaksulakiin. Asiakkaan kokonaistilannetta ja palvelutarvetta arvioidaan tarvittaessa avopalvelun ohjaajan ja kotisairaanhoitajan yhteisellä kotikäynnillä.

Muistineuvola

Muistineuvolan tavoitteena on tunnistaa ja todeta muistisairaudet jo alkuvaiheessa sekä ohjata asiakas hoidon ja tuen piiriin, vahvistaa asiakkaan toimintakykyä ja itsenäistä selviytymistä, antaa asiakkaalle ja hänen läheisilleen tietoa muistisairauksista ja niiden hoidosta eri vaiheissa.

Utsjoen kunta ostaa geriatrin etävastaanottoa ostopalveluna yksityiseltä palveluntuottajalta. Äidinkieleltään pohjoissaamenkielinen kotisairaanhoitaja toimii muistihoitajana koko kunnassa ja hänellä on muistihoitajan koulutus. Muistineuvolatoimintaa toteutetaan kotikäynnein ja vastaanotolla.

Seniorineuvola

Kaikille kunnassa asuville 65-vuotiaille tarjotaan maksutonta vapaaehtoista ikäihmisten terveystarkastusta. Seniorineuvolan tavoitteena on ikäihmisten terveyden edistäminen, toimintakyvyn ylläpitäminen sekä sairauksien ennaltaehkäisy yksilöllisten terveydentilan seurantamenetelmien ja ohjauksen avulla. Utsjoella seniorineuvolatoimintaa toteuttaa kaikki terveydenhoitajat.

Rintamaveteraanien kuntoutus

Utsjoen kunta järjestää utsjokelaisille rintamaveteraaneille kuntoutusta valtiokonttorin vuosittain osoittamien määrärahojen puitteissa. Hakulomakkeita saa terveyskeskuksesta, kunnanvirastolta

Koti- ja tukipalvelut

Ikäihmisten palveluopas on päivitetty.  Palveluoppaan tarkoituksena on koota ikäihmisten palvelut ja tärkeät yhteystiedot yhteen paikkaan.

Ikaäihmisten palveluopas 

Kotipalvelut kuuluvat yleisiin sosiaalipalveluihin. Kotipalvelun tavoitteena on mahdollistaa kotona asuminen ja eläminen. Työllä tuetaan kunkin asiakkaan totunnaista ja tavanomaista elämäntyyliä. Kotipalvelujen avulla pyritään myös kohottamaan perheiden ja yksinäisten ihmisten niin fyysistä, psyykkistä kuin sosiaalistakin elämisen tasoa. Kotipalvelu on tarkoitettu kaikille ikä- ja väestöryhmille. Varallisuus ei vaikuta palvelun saamiseen. Kotipalveluja annetaan avun tarpeen perusteella.

Tilaukset ja lisätietoja kotipalvelusta avopalvelun ohjaajalta Puh. 040 843 6216.

Kotipalvelun henkilökunta

Kirkonkylän alueen lähihoitajat:

4 lähihoitajaa.

Karigasniemen alueen lähihoitaja:
2 lähihoitaja.

Lisäksi saamenkielisten sosiaalipalvelujen turvaamiseksi on palkattu:

 • Auttaja-aslak Utsjoen ja Nuorgamin alue.
 • Hoivatyöntekijä Utsjoen ja Nuorgamin alue.
 • Auttaja-aslak Karigasniemen alue.
 • Hoivatyöntekijä Karigasniemen alue.
 • Toiminnanohjaaja.

Kotipalvelusta perittävät maksut 2022

Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta sosiaalihuoltoasetuksen 9 pykälän 1 momentin kotipalvelusta ja kotisairaanhoidosta maksu määräytyy palvelun laadun, määrän ja palvelunkäyttäjän maksukyvyn ja perheen koon mukaan (Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista).

Tilapäisestä kotipalvelusta perittävät maksut 1.1.2022 alkaen:

 • Tilapäinen kotipalvelu,  8 €/ tunti
 • Hoivatyöntekijän kotikäynti 2 €/ tunti
 • Auttaja-Aslak kotikäynti 2 €/tunti.

Ateriapalvelu

Ateriointi mahdollisuus kodin ulkopuolella on Utsjoen avopalvelukeskuksessa.

Kotiin kuljetettavat ateriat kuljetetaan Utsjoen kirkonkylän alueella Avopalvelukeskuksen keittiöltä. Nuorgamin ja Karigasniemen alueilla mahdollisuuksien mukaan kouluilta. Aterioista ja kuljetuksista peritään asiakasmaksu.

Hinnat 2022:

 • Aamupala 2,80 €/ ateria
 • Lounas (eläkeläinen) 5,30 €/ateria
 • Pakattu lounas (eläkeläinen) 5,80 €/ateria
 • Päivällinen (eläkeläinen) 4,50 €/ateria
 • Iltapala 1,65 €/ateria
 • Päiväkahvi 1,50€
 • Vierasateria 10,00 €/ateria
 • Kokopäiväateria (Seitakartanon ja avopalvelukeskuksen asukkaat) 13,20 €/ateria

Ateriakuljetus (lähihoitajan kuljettama) 4 €/ kerta  (tai linja-autotakasan mukainen, edellyttää sopimusta).

Vaatehuolto (pyykkipalvelu)

Jos vanhuksella tai vammaisella ei ole kotona pyykinpesumahdollisuutta, pyykkipalvelua on saatavissa Utsjoen avopalvelukeskuksessa.

Asiakasmaksuna peritään 4 €/ pieni koneellinen ja 8€/ iso koneellinen.

Pyykin kuljetuksesta perittävät maksut:

 • Lähihoitajan kuljettamana työmatkallaan 4 €
 • Kuljetus linja-autossa, maksu linja-autotaksan mukainen

Pyykinpesu aspa-talon asukkaille 2 €/koneellinen.

Kotisiivouspalvelu ostopalveluina

Utsjokisuun kyläyhdistys ry.

Utsjokisuun kyläyhdistys ry:ltä voi tilata apua kotitöihin (mm. siivouspalvelua kotiin),

Lisätietoja ja tilaukset puh. 040 822 8889.

Kylvetys

Kylvetykseen ja saunaan on mahdollista Utsjoen avopalvelukeskuksessa 5 €/kerta.

Sauna Aspa-talossa 3 €/kerta.

Turvapalvelumaksu

Peritään avopalvelukeskuksen ja Seitakartanon ja ASPA-talon asiakkailta 17 €/kk.

Kuljetuspalvelu

Asiakkaalle tehdään henkilökohtainen päätös. Kuljetuspalvelut suoritetaan sovittuina päivinä takseilla päätöksen mukaisesti pääasiassa yhteiskuljetuksina. Palvelusta peritään on linja-auton mukainen taksa.

Lisätietoja tukipalveluista avopalvelun ohjaajalta Puh. 040 843 6216.

 

Omaishoidontuki

Omaishoitotuen tarkoituksena on mahdollistaa asiakkaalle tarkoituksen mukainen kotihoito sitä tukevine perus- ja erityispalveluineen. Palvelu ja hoitopalkkio yhteen sovitetaan.

Omaishoidon tuesta laaditaan hoitajan ja kunnan välillä sopimus, jonka liitteenä on aina hoito- ja palvelusuunnitelma. Omaishoidon tuesta sopimuksen tehnyt ei ole työsopimuslain (320/70) tarkoittamassa työsuhteessa sopimuksen tehneeseen kuntaan, hoidettavaan tai hoidettavan huoltajaan.

Palkkio maksetaan porrastettuna hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella. Hoitopalkkio voidaan sopia säädettyä myös alinta määrää pienemmäksi.

Omaishoidon tukisopimukset tehdään käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. Määrärahaa ei saa ylittää ilman valtuuston päätöstä.

Omaishoidontukihakemuksia saa avopalvelun ohjaajalta tai sosiaali- ja terveystoimistosta.

Lisätietoja antaa:

Avopalvelun ohjaaja puh. 040 8436 216 tai

Sosiaali- ja terveystoimisto puh. 040 181 0269.

Omaishoidon tuen hoitopalkkiot v. 2022

Utsjoen Perusturvalautakunta on hyväksynyt omaishoidon tukena maksettavat hoito­palkkiot vuodelle 2022 seuraavasti:

 • 1 ryhmä 847,22 € (Hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava vähimmäispalkkio)

Jos hoitaja on estynyt tekemästä ansiotyötä hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana.

 • 2 ryhmä 692,98 € (runsaasti hoitoa ja huolenpitoa tarvitsevat)

Hoidettavuus on samaa tasoa kuin pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalla. Mikäli asiakas saa runsaasti kunnallisia hoito- ja avopalveluja (neljä kertaa tai enemmän viikossa), omaishoidontuki maksetaan 3 ryhmän hoitopalkkion mukaan.

 • 3 ryhmä 528,71 € (melko paljon hoitoa ja huolenpitoa tarvitsevat).

Asiakas tarvitsee apua henkilökohtaisissa, päivittäisissä toiminnoissa, mutta selviytyy osittain itsenäisesti.

 • 4 ryhmä 423,61 € (joissakin asioissa hoitoa ja huolenpitoa tarvitsevat, sosiaali- ja terveysministeriön vuosittain vahvistama alin hoitotuki).

Asiakas tarvitsee joissakin asioissa hoitoa ja huolenpitoa.

 

Omaishoidon tukisopimukset tehdään käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. Määrärahaa ei saa ylittää ilman valtuuston päätöstä.

Ruokapalvelut

Utsjoen avopalvelukeskuskeittiö

Sosiaali- ja terveystoimen alainen yksikkö, josta ruoka kuljetetaan Utsjokisuun peruskoululle, saamelaislukioon, suomenkieliseen päiväkotiin, saamenkieliseen päiväkotiin ja vanhuksille kotiin. Ruokapalvelu toimittaa myös ateriat vuodeosastolle, Seitakartanon ja Aspa-talon asukkaille, sekä muille eläkeläisille ja henkilöstölle. Tilauksesta teemme edustus- ja kokoustarjoilut.

Ruokailuajat

Aamupala kello 8
Lounas kello 11–12:30
Kahvi kello 14
Päivällinen kello 16

Yhteystiedot

Avopalvelukeskuskeittiö
040 1810270

Utsjokisuun peruskoulun jakelukeittiö

puh. 040 1810256.

Ruokapalvelun tehtävä on tukea eri hallintokuntien ydintehtävän onnistumista tuottamalla ruokapalvelut koulu- perusturvatoimelle.

Ruokapalvelun tavoitteena ja lähtökohtana on tuottaa elämänkaaren eri vaiheessa oleville asiakkaille ravitsemussuositusten mukaisia aterioita huomioiden paikallisen kulttuurin.

Vammaispalvelut

Vammaispalvelujen tavoitteena on taata vammaisille henkilöille samat palvelut kuin muillekin kuntalaisille. Yleisten sosiaalipalveluiden lisäksi vammainen henkilö voi tarvita erityispalveluja esim. asunnon muutostöiden tukemista ja asunnon varustamista tarvittavin apuvälinein. Vaikeavammainen henkilö voi hakea avustusta apuvälineisiin sosiaalitoimesta.

Kehitysvammaisten palvelut

Kehitysvammaiset käyttävät tarvitseminaan palveluina ensisijaisesti kaikille tarkoitettuja palveluja ja mikäli ne eivät ole riittäviä, sen jälkeen kehitysvammaisten erityispalveluja.

Kehitysvammaisen perheeseen annetaan ohjausta ja neuvontaa sekä lapsille kuntoutusta laaditun palvelusuunnitelman mukaan. Vaikeasti vammaisen henkilön hoitajalle voidaan myöntää omaishoidontukea.

Lisätietoja avopalvelun ohjaaja
puh. 040 8436 216.

Tehostettu palveluasuminen Dorvu

Tehostettu palveluasuminen on sosiaalihuoltolain mukaista ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa kodinomaisessa yksikössä. Tehostetussa palveluasumisessa asiakas asuu vuokralla omassa asunnossa, johon hän saa hoitoa ympärivuorokautisesti. Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu muistisairaille iäkkäille henkilöille. Avo- tai aviopuolisoille järjestetään mahdollisuuksien mukaan asuminen yhdessä.

Tavoitteena on iäkkään henkilön asuminen samassa ympärivuorokautisessa yksikössä
elämänsä loppuun saakka.

Hakemuksen tehostettuun palveluasumiseen voi tehdä sosiaalitoimistoon. Utsjoen kunnassa asukasvalinnat mietitään SAS-työryhmässä, päätöksen palveluista tekee avopalvelunohjaaja.

Lisätietoja avopalvelunohjaajalta
puh. 040 8436216.

Tehostetun palveluasumisen esite Word-muodossa.