Karigasniemen päätoiminen tuntiopettaja

Määräaikainen Kokoaikatyö Aineenopettajat ja lehtorit

Karigasniemen koulun päätoiminen tuntiopettaja, saamen- ja suomenkielinen opetus 1.8.2021- 31.7.2022. Opetettavia aineita mm. liikunta
Karigasniemen koulun on yhtenäinen peruskoulu, jossa on n. 35 oppilasta. Opetusta annetaan kahdella kielellä, saameksi ja suomeksi. Enemmistö oppilaista on saamenkielisessä opetuksessa. Karigasniemelle valmistui elokuussa 2020 uusi monitoimitalo, jossa toimii varhaiskasvatus ja peruskoulu.
Opetuksessa on panostettu mahdollisuuteen kasvaa kaksikieliseksi aikuiseksi. Opetussuunnitelmissa on valtakunnallisten tavoitteiden lisäksi painotettu Suomen ainoan saamelaisenemmistöisen kunnan kulttuuritaustaa. Lisäksi pyritään huomioimaan kunnan asema rajakuntana Norjan kanssa.
Opettajien kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukaan (986/1998). Vakinaiset virat ja toimet täytetään 6 kuukauden ja määräaikaiset 4 kuukauden koeajalla. Virkoihin ja toimiin valittujen on esitettävä rikosrekisterilain 6§ 2 momentin mukainen ote rikosrekisteristä 30 päivän kuluessa vaalipäätöksen tiedoksi saamisesta.
Saamen kielilisä 100€/kk suullinen taito ja 150€/kk suullinen ja kirjallinen taito.
Hakuaikaa jatkettu 30.4.2021 asti.
Hakemukset liitteineen pyydetään lähettämään https://www.kuntarekry.fi kautta.
Mikäli hakemusta ei ole mahdollista toimittaa sähköisesti Kuntarekryn kautta, niin hakemuksen liitteineen voi toimittaa myös osoitteella: Utsjoen kunta, Sivistystoimisto, PL 41, 99981 Utsjoki. Kuoreen työavaimen numero. Hakemusasiakirjoja ei palauteta.

Gáregasnjárgga skuvlla váldodoaibmasaš diibmooahpaheaddji, sáme- ja suomagielat oahpahus 1.8.2021- 31.7.2022. Oahpaheami vuloš ávdnasat ee. lihkadeapmi.
Gáregasnjárgga skuvla lea oktilaš vuođđoskuvla (0-9 lk), gos leat s. 35 oahppi. Eanaš oassi oahppiin leat sámegielat oahpahusas. Gáregasnjárgii gárvvásmii borgemánus 2020 ođđa máŋggadoaimmadállu, gos doibmet árrabajásgeassin ja vuođđoskuvlla.
Oahpahusas leat resurssat biddjon vejolašvuhtii šaddat guovttegielalaš rávesolmmožin. Oahppaplánain lea riikkaviidosaš ulbmiliid lassin deattuhuvvon Suoma áidna sápmelašeanetlogu gieldda kulturduogáš. Dan lassin viggojuvvo váldit vuhtii gieldda sajádat rádjagieldan Norggain.
Oahpaheaddjiid dohkálašvuođagáibádusat mearrašuvvet oahpahusdoaimma bargiid dohkálašvuođagáibádusain addojuvvon ásahusa mielde (986/1998). Fásta virggiin ja doaimmain lea 6 mánotbaji ja mearreáigásaččain 4 mánotbaji iskkadanáigi. Virggiide ja doaimmaide válljejuvvon olbmot galget buktit rihkusregisterlága 6§ 2 momeanttas oaivvilduvvon válddus rihkusregisteris 30 beaivvi siste válgamearrádusa diehtun oažžumis.
Sámegielat 100€/mb njálmmálaš dáidu ja 150€/mb njálmmálaš ja čálalaš dáidu.
Ohcamušaid oktan čuvvosiiguin bivdit sáddet https://www.kuntarekry.fi bokte.
Jos ohcamuša ii leat vejolaš doaimmahit elektrovnnalaččat Kuntarekry bokte, de ohcamuša čuvvosiiguin sáhttá doaimmahit maiddái čujuhusain: Ohcejoga gielda, Čuvgehusdoaimmahat, PL 41, 99981 Ohcejohka. Konfeluhta ala bargočoavdaga nummir. Ohcamušáššegirjjit eai máhcahuvvo.


Muita uutisia