Lähihoitaja - lagašdikšu (9.8.2021-30.6.2022)

Määräaikainen Kokoaikatyö Varhaiskasvatus

Tehtävänä on avustaa erityistä tukea tarvitsevaa lasta koulun ja varhaiskasvatuksen päivittäisissä tilanteissa 9.8.2021-30.6.2022. Työajasta noin 30% on koulussa ja 70% päiväkodissa. Koulujen loma-aikoina sijoituspaikkana on päiväkoti.
Utsjoen kunnan varhaiskasvatuksen toiminta-ajatuksena on luoda lapselle turvallinen ja aktivoiva oppimisympäristö, jossa lasten ajatuksia kunnioitetaan ja kuunnellaan. Toiminnan suunnittelussa otetaan huomioon vuoden kierto, paikalliset elinkeinot ja sijainti.
Saamen kieli ja kulttuuri ovat vahvassa roolissa toiminnassa ja sen kaikissa arjen tilanteissa. Työskentelyä ohjaavia arvoja ovat toisten kunnioittaminen, hyvät käytöstavat, yhdenvertaisuus, luonto ja suvaitsevaisuus.

Kelpoisuusehtona on lähihoitajan ammattitutkinto.

Palkkaus perustuu kunnalliseen virka-/työehtosopimukseen. Lisäksi Utsjoen kunta maksaa saamenkielen taidosta kielilisää työntekijöilleen: suullisesta taidosta 100 €/kk ja kirjallisesta ja suullisesta taidosta 150 €/kk.
Tehtävässä sovelletaan kahden kuukauden koeaikaa. Valitun on tarvittaessa esitettävä rikosrekisterilain 6 §:n 2 mom. tarkoitettu rikostaustaote.

Hakuaika päättyy 30.4.2021 klo 15.00. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.
Huomioimme haussa myös valmistumisen loppuvaiheessa olevat opiskelijat sekä hakijat, joilla on kokemusta työskentelystä varhaiskasvatuksessa.
Hakemukset liitteineen pyydetään lähettämään https://www.kuntarekry.fi kautta.
Mikäli hakemusta ei ole mahdollista toimittaa sähköisesti Kuntarekryn kautta, niin hakemuksen liitteineen voi toimittaa myös osoitteella: Utsjoen kunta, Varhaiskasvatus, PL 41, 99981 Utsjoki. Kuoreen työavaimen numero. Hakemusasiakirjoja ei palauteta.

Bargun lea veahkehit sierradoarjaga dárbbašeaddji máná skuvlla ja árrabajásgeassima beaivválaš diliin 9.8.2021-30.6.2022. Bargoáiggis sullii 30% lea skuvllas ja 70% beaiveruovttus. Skuvllaid luomuid áigge doaibmabáikin lea beaiveruoktu.
Ohcejoga gieldda árrabajásgeassima doaibmajurddan lea láhčit mánnái dorvvolaš ja movttiidahtti oahppanbirrasa, gos mánáid jurdagiid gudnejahttet ja guldalit. Doaimma plánemis váldojuvvojit vuhtii jagi birrajohtu, báikkálaš ealáhusat ja sajádat. Sámegielas ja -kultuvrras lea nana rolla doaimmas ja dan buot árgabeaivve diliin. Barggu stivrejeaddji árvvut leat nuppiid gudnejahttin, buorit láhttenvuogit, ovttaveardásašvuohta, luondu ja utnolašvuohta.

Gelbbolašvuođaeaktun lea lagašdikšu ámmátdutkkus.

Bálká vuođđuduvvá gielddaid virge-/bargoeaktosoahpamuššii. Lassin Ohcejoga gielda máksá sámegiela máhtus giellalasi bargiidasas: njálmmálaš máhtus 100 €/mb ja čálalaš ja njálmmálaš máhtus 150 €/mb.
Barggus lea guovtti mánotbaji geahččalanáigi. Válljejuvvon olmmoš galgá dárbbu mielde čájehit rihkusduogášváldosa rihkusregisttarlága 6 § 2 mom. mielde.

Ohcanáigi nohká 30.4.2021 dmu 15.00. Originála oahppo- ja bargoduođaštusat čájehuvvojit vejolaš jearahallama oktavuođas.
Mii váldit ohcamis vuhtii maiddái daid oahppiid, geat farga gerget oahpuiguin, sihke ohcciid, geain lea hárjánupmi árrabajásgeassinbarggus.
Ohcamušaid oktan čuvvosiiguin bivdit sáddet https://www.kuntarekry.fi bokte.
Jos ohcamuša ii leat vejolaš doaimmahit elektrovnnalaččat Kuntarekry bokte, de ohcamuša čuvvosiiguin sáhttá doaimmahit maiddái čujuhusain: Ohcejoga gielda, Árrabajásgeassin, PL 41, 99981 Ohcejohka. Konfeluhta ala bargočoavdaga nummir. Ohcamušáššegirjjit eai máhcahuvvo.


Muita uutisia