Nuorgamin koulun luokanopettaja, suomenkielinen opetus

Määräaikainen Kokoaikatyö Luokanopettajat

Nuorgamin koulun suomenkielisen opetuksen luokanopettajan virka 1.8.2021- 31.7.2022. Opetettavia aineita mm. tekninen työ ja liikunta. Opetus yhdysluokassa. Saamen kielen taito katsotaan hakijalle erityiseksi ansioksi. Toivomme hyviä valmiuksia toimia monikulttuurisessa koulussa.

Nuorgamin koulu on pieni alakoulu, jossa on 12 oppilasta. Opetusta annetaan kahdella kielellä, saameksi ja suomeksi.

Opetuksessa on panostettu mahdollisuuteen kasvaa kaksikieliseksi aikuiseksi. Opetussuunnitelmissa on valtakunnallisten tavoitteiden lisäksi painotettu Suomen ainoan saamelaisenemmistöisen kunnan kulttuuritaustaa. Lisäksi pyritään huomioimaan kunnan asema rajakuntana Norjan kanssa.

Opettajien kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukaan (986/1998). Vakinaiset virat ja toimet täytetään 6 kuukauden ja määräaikaiset 4 kuukauden koeajalla. Virkoihin ja toimiin valittujen on esitettävä rikosrekisterilain 6§ 2 momentin mukainen ote rikosrekisteristä 30 päivän kuluessa vaalipäätöksen tiedoksi saamisesta.

Saamen kielilisä 100€/kk suullinen taito ja 150€/kk suullinen ja kirjallinen taito.

Hakemukset voi jättää https://www.kuntarekry.fi kautta.
Mikäli hakemusta ei ole mahdollista toimittaa sähköisesti Kuntarekryn kautta, niin hakemuksen liitteineen voi toimittaa myös osoitteella: Utsjoen kunta, Sivistystoimisto, PL 41, 99981 Utsjoki. Kuoreen työavaimen numero. Hakemusasiakirjoja ei palauteta.

Njuorggáma skuvlla suomagielat oahpahusa luohkáoahpaheaddji virgi 1.8.2021- 31.7.2022. Oahpaheami vuloš ávdnasat ee. teknihkalaš bargu ja lihkadeapmi. Oahpaheapmi ovttastahtton luohkás. Sámegiela dáidu gehččojuvvo ohccái earenoamáš ánsun. Mii vuordit buriid návccaid doaibmat máŋggakultuvrralaš skuvllas.

Njuorggáma skuvla lea smávva vuolleskuvla, gos leat 12 oahppi. Oahpahus addojuvvo guovtte gillii, sáme- ja suomagillii.

Oahpahusas leat resurssat biddjon vejolašvuhtii šaddat guovttegielat rávesolmmožin. Oahppaplánain lea riikkaviidosaš ulbmiliid lassin deattuhuvvon Suoma áidna sápmelašeanetlogu gieldda kulturduogáš. Dan lassin viggojuvvo váldit vuhtii gieldda sajádat rádjagieldan Norggain.

Oahpaheaddjiid dohkálašvuođagáibádusat mearrašuvvet oahpahusdoaimma bargiid dohkálašvuođagáibádusain addojuvvon ásahusa mielde (986/1998). Fásta virggiin ja doaimmain lea 6 mánotbaji ja mearreáigásaččain 4 mánotbaji iskkadanáigi. Virggiide ja doaimmaide válljejuvvon olbmot galget buktit rihkusregisterlága 6§ 2 momeanttas oaivvilduvvon válddus rihkusregisteris 30 beaivvi siste válgamearrádusa diehtun oažžumis.

Sámegielat 100€/mb njálmmálaš dáidu ja 150€/mb njálmmálaš ja čálalaš dáidu.

Ohcamušaid oktan čuvvosiiguin bivdit sáddet https://www.kuntarekry.fi bokte.
Jos ohcamuša ii leat vejolaš doaimmahit elektrovnnalaččat Kuntarekry bokte, de ohcamuša čuvvosiiguin sáhttá doaimmahit maiddái čujuhusain: Ohcejoga gielda, Čuvgehusdoaimmahat, PL 41, 99981 Ohcejohka. Konfeluhta ala bargočoavdaga nummir. Ohcamušáššegirjjit eai máhcahuvvo.


Muita uutisia