Projektityöntekijä - Projeaktabargi

Määräaikainen Osa-aikatyö Liikuntapalvelut

Utsjoen kunta hakee projektityöntekijää Liikkuva ja hyvinvoiva Utsjoki -hankkeelle ajalla 3.5.-31.12.2021. Projektityöntekijän tehtävänä on toimia liikuntapalveluiden suunnittelijana, organisoijana, kouluttajana, tiedottajana ja ryhmien ohjaajana. Hankkeessa laaditaan kuntaan liikuntasuunnitelma, jossa kartoitetaan kunnan liikuntapalveluiden nykytilanne sekä eritellään myös tulevaisuuden kehittämistoimenpiteet. Suunnitelmassa kartoitetaan liikunnan tarpeet eri ikäryhmille kunnan nykyisissä palveluissa hallintokunnittain sekä kuntalaisten vapaa-ajan liikunnan tarpeet. Hankkeessa koulutetaan eri hallintokuntien työntekijöitä vertaisliikunnanohjaajiksi, lisätään kaikille kuntalaisille monipuolista liikuntaa sekä selvitetään, kuinka liikuntaneuvonta voitaisiin aloittaa Utsjoella. Hankkeen aikana myös järjestetään erilaisia liikuntatapahtumia.

Työntekijältä edellytetään soveltuvaa koulutusta ja kokemusta liikunnanohjauksesta. Saamen kielen taito, uinninvalvojan- ja uinninopettajankoulutus, kokemus liikuntasuunnitelmien laatimisesta ja tapahtumien järjestämisestä katsotaan erityiseksi ansioksi. Tehtävä edellyttää matkustamista kunnan sisällä.

Projektityöntekijä palkataan, mikäli valtuusto hyväksyy lisämäärärahan liikuntatoimelle. Työaika on 80 %. Työhön on mahdollista sisällyttää uimahallin uinninvalvojan tehtäviä sekä kansalaisopiston liikuntakursseja, jolloin työ olisi kokoaikatyötä.
Työ alkaa toukokuussa, työssä noudatetaan 2 kk koeaikaa. Palkka KVTES:n mukaan. Utsjoen kunta maksaa saamenkielen taidosta kielilisää työntekijöilleen: suullisesta taidosta 100 €/kk ja kirjallisesta ja suullisesta taidosta 150 €/kk. Valitun on esitettävä (504/2002) mukainen todistus rikostaustastaan.

Hakuaika päättyy 19.4.2021 klo 15.00.
Hakemukset liitteineen pyydetään lähettämään https://www.kuntarekry.fi kautta.
Mikäli hakemusta ei ole mahdollista toimittaa sähköisesti Kuntarekryn kautta, niin hakemuksen liitteineen voi toimittaa myös osoitteella: Utsjoen kunta, Sivistystoimisto, PL 41, 99981 Utsjoki. Kuoreen työavaimen numero. Hakemusasiakirjoja ei palauteta.
—————————–
Ohcejoga gielda ohcá projeaktabargi Liikkuva ja hyvinvoiva Utsjoki -projektii áigodahkii 3.5.-31.12.2021. Projeaktabargi bargun lea doibmet lihkadanbálvalusaid plánejeaddjin, organiserejeaddjin, skuvlejeaddjin, dieđiheaddjin ja joavkkuid jođiheaddjin. Projeavttas gárvvistuvvo gildii lihkadanplána, mas gártejuvvo gieldda lihkadanbálvalusaid dálá dilli sihke suokkarduvvojit maid boahtteáiggi ovddidandoaibmabijut. Plánas gártejuvvojit lihkadeami dárbbut sierra ahkejoavkkuide ja hálddahusgottiide gieldda dálá bálvalusain sihke gieldda olbmuid asttuáigge dárbbut. Projeavttas skuvlejuvvojit sierra hálddahusgottiid bargit veardásašlihkadanjođiheaddjin, lasihuvvo buot gieldda olbmuide máŋggabealat lihkadeapmi sihke čielggaduvvo, mo lihkadanrávvema sáhtášii álggahit Ohcejogas. Projeavtta áigge maid lágiduvvojit earalágan lihkadandáhpáhusat.

Bargis gáibiduvvo heivvolaš skuvlejupmi ja hárjánupmi lihkadanjođiheamis. Sámegiela máhttu, vuodjangohcci ja vuodjanoahpaheaddji skuvlejupmi, hárjánupmi lihkadanplánaid gárvvisteamis ja dáhpáhusaid lágideamis gehččo erenoamáš ánsun. Bargu eaktuda mátkkošteami gieldda siste.

Projeaktabargi bálkáhuvvo, juos váldostivra dohkkeha lassemearreruđa lihkadandoibmii. Bargoáigi lea 80 %. Bargui lea vejolaš čáhkadit vuojadanhálla vuodjangohcci bargguid sihke rávesolbmuidskuvlla lihkadangurssaid, dalle bargu livččii ollesáiggebargu.
Bargu álgá miessemánus, barggus lea 2 mb geahččalanáigi. Bálká GVBES mielde. Ohcejoga gielda máksá sámegiela dáiddus giellalasi bargiidasas: njálmmálaš dáiddus 100 €/mb ja čálalaš ja njálmmálaš dáiddus 150 €/mb. Válljejuvvon galgá čájehit (504/2002) oaivvilduvvon duođaštusa rihkusduogážis.

Ohcanáigi nohká 19.4.2021 dmu 15.00.
Ohcamušaid oktan čuvvosiiguin bivdit sáddet https://www.kuntarekry.fi bokte.
Jos ohcamuša ii leat vejolaš doaimmahit elektrovnnalaččat Kuntarekry bokte, de ohcamuša čuvvosiiguin sáhttá doaimmahit maiddái čujuhusain: Ohcejoga gielda, Čuvgehusdoaimmahat, PL 41, 99981 Ohcejohka. Konfeluhta ala bargočoavdaga nummir. Ohcamušáššegirjjit eai máhcahuvvo.


Muita uutisia