Utsjokisuun koulun matemaattisten aineiden lehtori

Määräaikainen Kokoaikatyö Aineenopettajat ja lehtorit

Utsjokisuun koulun matemaattisten aineiden lehtorin virka, joka on yhteinen saamelaislukion kanssa. Hakijan toivotaan olevan kelpoinen opettamaan myös tietotekniikkaa. Määräaikainen virka 1.8.2021- 31.7.2022. Saamen kielen taito katsotaan erityiseksi ansioksi.
Utsjokisuun koulu on yhtenäinen peruskoulu (0-9 lk), jossa on n. 80 oppilaista. Opetusta annetaan kahdella kielellä, saameksi ja suomeksi. Enemmistö oppilaista on saamenkielisessä opetuksessa. Utsjokisuuhun valmistui elokuussa 2020 uusi monitoimitalo, jossa toimii varhaiskasvatus, peruskoulu ja lukio.
Opetuksessa on panostettu mahdollisuuteen kasvaa kaksikieliseksi aikuiseksi. Opetussuunnitelmissa on valtakunnallisten tavoitteiden lisäksi painotettu Suomen ainoan saamelaisenemmistöisen kunnan kulttuuritaustaa. Lisäksi pyritään huomioimaan kunnan asema rajakuntana Norjan kanssa.
Opettajien kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukaan (986/1998). Vakinaiset virat ja toimet täytetään 6 kuukauden ja määräaikaiset 4 kuukauden koeajalla. Virkoihin ja toimiin valittujen on esitettävä rikosrekisterilain 6§ 2 momentin mukainen ote rikosrekisteristä 30 päivän kuluessa vaalipäätöksen tiedoksi saamisesta.
Saamen kielilisä 100€/kk suullinen taito ja 150€/kk suullinen ja kirjallinen taito.
Hakemukset liitteineen pyydetään lähettämään https://www.kuntarekry.fi kautta.
Mikäli hakemusta ei ole mahdollista toimittaa sähköisesti Kuntarekryn kautta, niin hakemuksen liitteineen voi toimittaa myös osoitteella: Utsjoen kunta, Sivistystoimisto, PL 41, 99981 Utsjoki. Kuoreen työavaimen numero. Hakemusasiakirjoja ei palauteta.

Ohcejohnjálmmi skuvlla matemáhtalaš ávdnasiid lektora virgi, mii lea oktasaš sámelogahagain. Ohcci vurdojuvvo leat dohkálaš oahpahit maiddái diehtoteknihka. Mearreáigásaš virgi 1.8.2021- 31.7.2022. Sámegiela dáidu gehččojuvvo earenoamáš ánsun.
Ohcejohnjálmmi skuvla lea oktilaš vuođđoskuvla (0-9 lk), gos lea s. 80 oahppi. Oahpahus addojuvvo guovtte gillii, sáme- ja suomagillii. Eanetlohku oahppiin leat sámegielat oahpahusas. Ohcejohnjálbmái gárvvásmii borgemánus 2020 ođđa máŋggadoaimmadállu, gos doibmet árrabajásgeassin, vuođđoskuvla ja logahat.
Oahpahusas leat resurssat biddjon vejolašvuhtii šaddat guovttegielat rávesolmmožin. Oahppaplánain lea riikkaviidosaš ulbmiliid lassin deattuhuvvon Suoma áidna sápmelašeanetlogu gieldda kulturduogáš. Dan lassin viggojuvvo váldit vuhtii gieldda sajádat rádjagieldan Norggain.

Oahpaheaddjiid dohkálašvuođagáibádusat mearrašuvvet oahpahusdoaimma bargiid dohkálašvuođagáibádusain addojuvvon ásahusa mielde (986/1998). Fásta virggiin ja doaimmain lea 6 mánotbaji ja mearreáigásaččain 4 mánotbaji iskkadanáigi. Virggiide ja doaimmaide válljejuvvon olbmot galget buktit rihkusregisterlága 6§ 2 momeanttas oaivvilduvvon válddus rihkusregisteris 30 beaivvi siste válgamearrádusa diehtun oažžumis.
Sámegielat 100€/mb njálmmálaš dáidu ja 150€/mb njálmmálaš ja čálalaš dáidu.
Ohcamušaid oktan čuvvosiiguin bivdit sáddet https://www.kuntarekry.fi bokte.
Jos ohcamuša ii leat vejolaš doaimmahit elektrovnnalaččat Kuntarekry bokte, de ohcamuša čuvvosiiguin sáhttá doaimmahit maiddái čujuhusain: Ohcejoga gielda, Čuvgehusdoaimmahat, PL 41, 99981 Ohcejohka. Konfeluhta ala bargočoavdaga nummir. Ohcamušáššegirjjit eai máhcahuvvo.


Muita uutisia