Ovda- ja vuođđooahpahus

Ohcejoga gielddas leat golbma skuvlla ja dán siiddus gávnnat lohkanjahkái guoski bargo- ja luopmoáiggiid, oahppoplánaid sihke dieđu skuvlla doaibmasajiid ja rusttegiid láigoheamis.

LOHKANJAGI BARGO- JA LUOPMOÁIGGIT

Ohcejoga gieldda skuvllaid bargo- ja luopmoáiggit lohkanjagis 2022-23

Čakčalohkanbadji álgá du 11.8.2022 ja nohká du 22.12.2022,

čakčaluopmu vahkku 42, okta bargolávvardat

Giđđalohkanbadji álgá vu 9.1.2023 ja nohká lá 3.6.2023,

giđđaluopmu vahkus 10, helloduorastat 18.5.2023

SKUVLLAID SADJELÁIGGUT

Skuvllaid doaibmasajiid ja mášeniid oktasaš láigohanprinsihpat:

  • Geavahanbuhtadusaid bearran ákkastallo dainna, ahte gielda berre oažžut govčču lihkadan- ja eará doaibmasajiid olggobeale geavaheapmái ortnegisdoallan-, čorgen- ja eará geavahangoluide.
  • Skuvllaid doaibmasajit galget leat buot gieldda olbmuid sihke gielddas ja dan olggobealde doaibmi servošiid ja servviid geavahusas skuvllaid bargoáiggi olggobealde.
  • Sadjeláigu ii berrojuvvo gieldda iežas ovttadagain iige gieldda guovllus doaibmi servviin dahje gili mánáid dahje nuoraid smávvalágan áiggeádjedoaimmas (ii guoskka logahaga oahppiviesuid).
  • Kulturdilálašvuođain (konsearttat, teáhterat, čájáhusat jed.) eai berrojuvvo geavahanmávssut, dasgo dilálašvuođat Ohcejogas leat muđuige uhcán.
  • Vástuolbmot (geaidda čoavdda doaibmasadjái luohpaduvvo guitema vuostá) galget leat dievas agis ja luohtehahttit. Sii galget leat báikki alde oppa geavahanvuoru áigge ja fuolahit skihka bisuheami lassin vuoru maŋŋá čuovggaid jáddadeamis, lásaid ja uvssaid gokčamis je. doaibmasajiid dikšumii gullevaš dábálaš áššiin sihke čorgemis.
  • Skuvllaid doaibmasajiid láigoheamis ja mávssuid bearramis vástidit skuvllaid veahkkehoavddat. Skuvllaid viesuid láigoheamis vástida lávdegoddi ja oahppiviesuid láigoheamis rektor. Lávdegotti bargun lea čuovvut láigohandoaimma.

Doaibmasajiid láiggut

Doaibmasadji                                                         Haddi

Feastasále (Ohcejohka)                                    50€ / dilálašvuohta dahje jándor
Feastasále (Njuorggán)                                    20€ / dilálašvuohta dahje jándor
Skuvlla váldofeaskkir (Ohcejohka)                 20€ /  dilálašvuohta dahje jándor
Boradanbáiki                                                     25€ / dilálašvuohta dahje jándor
Spesiálaluohkát                                                15€ / diibmu
Vuođđoluohkát                                                10€ / diibmu
Oahppiásodat ođđa (olggobeale olbmuide)            15€ / olmmoš / jándor  300€ / olmmoš / mb
Oahppiásodat boaves (olggobeale olbmuide)         10€ / olmmoš / jándor  150€ / olmmoš / mb

 

ohcejoga gieldda oahppaplánat

Perusopetuksen oppilashuollon suunnitelma

Vuođđooahpahusa oahppifuolahusa plána, sámegiella

Lukion oppilashuollon suunnitelma

Logahaga oahppifuolahusa plána, sámegiella

Skuvlla olggobealde addojuvvon oahpahus

Vuođđooahpahusa oahppaplána vuđđosiid nuppástusat ja dievasmahttimat

Golmmaceahki doarjja vuođđooahpahusas

Kolmiportaisen tuen suunnitelma (pdf)

Golmmaceahkat doarjaga plána (pdf) 

Golmmaceahki doarjaga plána čuvvosat

Čuovus 1: Fuollaskovvi
 ovdaoahpahus
vuođđooahpahus
luohkkáguovdašas

Čuovus 2: pedagogalaš árvvoštallan, ovdaoahpahus

Čuovus 3: pedagogalaš árvvoštallan, vuođđooahpahus

Čuovus 4: oahppaplána, ovdaoahpahus

Čuovus 5: oahppaplána, vuođđooahpahus

Čuovus 6: pedagogalaš čilgehus, ovdaoahpahus

Čuovus 7: pedagogalaš čilgehus, vuođđooahpahus

Čuovus 8: persovnnalaš oahpahusa ordnema guoski plána HOJKS, ovdaoahpahus

Čuovus 9: persovnnalaš oahpahusa ordnema guoski plána HOJKS,

oahppis eai leat individuálaguovdasaš oahppomearit, vuođđooahpahus

Čuovus 10: persovnnalaš oahpahusa ordnema guoski plána HOJKS,

oahppis individuálaguovdasaš oahppomearit, vuođđooahpahus

Čuovus 11: persovnnalaš oahpahusa ordnema guoski plána HOJKS,

doaibmasurggiid mielde studerejeaddji oahppi, vuođđooahpahus

 

Fuollaskovvi, luohkkáguovdasaš

Fuollaskovvi, luohkkáguovdasaš, sá

Pedagogalaš árvvoštallan, ovdaoahpahus, sámegiella

Pedagogalaš árvvoštallan, vuođđooahpahus, sámegiella

Pedagogalaš čilgehus, ovdaoahpahus, sámegiella

Pedagogalaš čilgehus, vuođđooahpahus, sámegiella

Oahppaplána, ovdaoahpahus, sámegiella

Oahppaplána beavttálmahtton doarjaga várás, sámegiella