Nuorat

Dán siiddus gávnnat nuoraiddoibmii laktáseaddji áššiid sihke dieđuid nuoraid doaibmalanjaid rabasáiggiin.

NUORAIDDOAIBMA

Nuoraidbargu lea  ovddalgihtii eastadeaddji sosiálabargu, man mihttomearrin lea ovddidit nuoraid oasálašvuođa, ovttaveardásašvuođa ja váikkuhanvejolašvuođaid.

Nuoraiddoaibma fállá jođihuvvon doaimmaid ohcejohkalaš nuoraide juohke gilis, goappašat gielddas hállojuvvon gillii. Nuoraiddoaibma ovttasbargá sierra servviiguin.

Gielddaid nuoraidbargu doarju nuoraidstivrra barggu.

Doaimmain ovddidat nuoraid buorredili ja sin aktiivvalašvuođa. Nuoraiddoaibma arvvosmahttá nuoraid dál ja ráves olmmožin gárrenávnnahisvuođa eallinvuohkái.

Gáregasnjárga/gilidállu Sáivu

Gaskavahkuid dmu 18 – 20

Njuorggán /nuoraiddoaibmalatnja Njuorggáma skuvlla badjegearddis

Duorastagaid dmu 18 – 20

Ohcejohka/ Putgi

Maŋŋebárggaid  dmu 18 – 20

Bearjadagaid dmu 18 – 22

Lávvardagaid dmu 18-20

NUORAIDDOAIBMALATNJA PUTGI

PutGi lea Ohcejohnjálmmi skuvlla bálddas, Áilegasdálu ja musihkkaguovddáža šilljobirrasis, láigodálu vuollegearddis.

Nuoraiddoaibmalatnja PutGi fállá vejolašvuođa oaidnalit skihpáriiguin, gáfestallat, speallat iešguđetlágan spealuid (biljárda, beavdespábbačiekčan, corona, logiid mielde lávdespealut sihke PS4 ja Xbox One -speallokonsolat), ráhkadit borramuša sihke golahit áiggi nuoraiguin bargi ráves olbmo searvvis oadjebas birrasis.

PutGi ii leat rabas skuvllaid luomuid áigge, jos ii nuppe láhkai almmuhuvvo.

OHCCI NUORAIDBARGU

Ohcci nuoraidbargu veahkeha nuora vuollái 29-jahkásaš olbmo addimin dieđuid ja dáidduid čavget oahpuide ja bargoeallimii.

Ohcci nuoraidbargu Ohcejoga gielddas

Ohcci nuoraidbargu lea sierranuoraidbargu, man mihttomearrin  lea dábuhit oppa Ohcejoga gieldda guovllus vuollái 29-jahkásaš nuoraid, geainna ii leat joatkkaskuvlen – dahje bargosadji ja geain vejolaččat leat gaskkalduvvan soahtebálvalus dahje oahput. Nuorain ovttas smiehttat, mii livččii su iežas ášši, maid hálidivččii bargat.

Ohcci nuoraidbargu fállá nurrii árra doarjaga sihke nanne nuora návccaid beassat eallimis ovddosguovlluid. Ohcci nuoraidbargu ohcá ovttas nuorain čovdosiid nuora váttisvuođaide ja gažaldagaide sihke arvvosmahttá nuora ohcalit daid bálvalusaid ollái, maid son dárbbaša ja hálida. Ohcci nuoraidbargu lea luhtolaš ja nurrii eaktodáhtolaš.

Doaibma vuolgá johtui das go jođiheaddji ja nuorra deaivvadeaba guovttá gaskan. Oktavuođa sáhttá váldit nuorra, fuolaheaddji dahje skuvla. Nuorra oahpásmuvvá jođiheaddjái ja jođiheaddji nurrii, man boađusin sáhttit hábmet ovttas jurdaga nuora boahtteáiggi birra, lei dal dalle stuđeret ohcan, oahpposoahpamuš dahje bargan.

Vejolašvuođat leat máŋggat. Go leat hábmen, masa vejolaččat lea beroštupmi, guorahallagoahtit ášši eambbo. Jođiheaddji veahkeha nuora čielggadit iešguđetlágan geavatlaš áššiid. Go nuorra lea báikkis masa son hálida, sutnje doallat oktavuođa ja jearrat mii gullo.

Váldde roahkkadit oktavuođa ja váldit ovttas vejolašvuođain čielgasa.

OKTAVUOĐADIEĐUT

Nuoraidbarggus vástida asttuáiggečálli
0400 319 852
Luossa 1 A
99980 Ohcejohka/Utsjoki

Nuoraidbargi
Aleksi Ahlakorpi
+358 (0)40 841 7280
šleađgaboasta: aleksi.ahlakorpi@edu.utsjoki.fi

 

Ohcci Nuoraidbargu
Minna Syrjäpalo-Lindfors
tel. 040 667 2291
šleađgaboasta: minna.syrjapalo-lindfors@edu.utsjoki.fi