Dearvvasvuođabálvalusat

Vearkágo bátni? Ozatgo gohcinvuostáváldima rabasáiggiid? Dán siidui leat čohkkejuvvon Ohcejoga gieldda dearvvasvuođabálvalusaid oktavuođadieđut.

 • Ohcejoga dearvvasvuođaguovddáš

  Ohcejoga dearvvasvuođaguovddáš
  Seitatie 1A
  99980 Ohcejohka/Utsjoki
  t. 040 181 0285

  Gozihanvuostáváldin
  Áiggivárren goziheapmái árgabeivviid
  dmu 8.15-10.00 ja 13.00-14.00
  t. 040 181 0285

  Beaivegoziheapmi lea oaivvilduvvon hohpolaš buozalmasaid várás.

  Eahket- ja idjagoziheapmi dmu 16.00–08.00, vahkkoloahppagoziheapmi be 16.00 – vu 08.00 sihke bassebeivviid goziheapmi ordnejuvvo Avvila dearvvasvuođaguovddážis (Sairaalantie 15, 99800 Ivalo/Avvil)

  Gozihanvuostáváldin lea oaivvilduvvon jođánis veahki dárbbašeaddjiide, geat eai buozalmasa geažil sáhte vuordit iđidii. Heahtedáhpáhusain riŋge álo heahtenummirii 112.

  Áššehasat váldet oktavuođa njuolga Avvila dearvvasvuođaguovddážii t. 040 770 9187 dahje

  Ohcejoga seaŋgaossodaga bargovehkii
  t. 040 181 0281
  t. 040 181 0282

  Divššu dárbbu guorahallan

  Buohccedivššár veahkeha telefovnnas divššu dárbbu guorahallamis árgabeivviid dmu 8-16. Dearvvasvuođastašuvnnas lea anus ruovttoluottariŋgenvuogádat ja riŋget dutnje ruovttoluotta dalán go vejolaš.

  Buohccedivššár Ohcejoga dearvvasvuođastašuvdna
  t. 040 181 0285

  Dearvvasvuođadivššár Gáregasnjárga
  t. 040 758 2076

  Ohcejoga gieldda dearvvasvuođaguovddáža hoahpuhis buohccidikšuma vuoruvuordimis beaiváduvvon 4.3.2022.

  Dearvvasvuođafuolahuslága 51 § mielde gielda galgá ordnet doaimmaidis nu, ahte buohcci sáhttá oažžut árbabeaivve virgeáigge dalánaga oktavuođa dearvvasvuođaguovddážii dahje dearvvasvuođafuolahusa eará doaibmanovttadahkii. Dearvvasvuođafuolahusa ámmátbargi galgá dahkat divššu dárbbu árvvoštallama maŋimustá goalmmát beaivve das, go buohcci válddii oktavuođa dearvvasvuođaguovddážii, jos dan ii leat sáhttán dahkat vuosttas oktavuođaváldima áigge. Divššu dárbbu árvvoštallama oktavuođas dárbbašlažžan gávnnahuvvon divššu galgá ordnet govttolaš áiggis, goittotge golmma mánotbaji siste das, go divššu dárbu lea árvvoštallojuvvon. Golmma mánotbaji eanemus áiggi sáhttá mannat badjel njálmmi dearvvasvuođafuolahusas ja vuođđodearvvasvuođafuolahusa oktavuođas ollašuhttinvuloš spesiálabuohccidikšumis eanemustá golmmain mánotbajiin, jos divššu addima sáhttá maŋidit almmá, ahte buohcci dearvvasvuođadilli šaddá vára vuollái.

   Vuordindilli:  eai leat vuordinráiddut 4.3.2022.

   

  Doaktára vuostáváldin

  Akuhta dilli dahje váddu, mii vealttakeahttá gáibida divššu t. 040 181 0285.

  Ohcejoga dearvvasvuođaguovddáža rávvemis almmuhuvvo doaktára vuostáváldimii ja ođasmahttojit ja vižžojuvvojit reseapttat. Ođasmahttinvuloš reseapttaid galgá doaimmahit rávvemii maŋimuštá guokte vahku ovdal dálkasa nohkama. Doavttir guorahallá reseaptta ođasmahttima dárbbu.

  Áššehasmávssut

  Áššehasmávssut mearrašuvvet stáhtaráđi áššehasmáksoásahusa mielde.

  • Dg-doaktára vuostáváldin, jahkemáksu 41,80 €
  • Dg-doaktára vuostáváldin, fitnanmáksu 20,90 €
  • Sáhkkomáksu šluhttekeahtes doavtteráiggis 51,50 €
  • Doaktárduođaštus 51,50 €
  • Doaktárduođaštus vuodjenvuoigatvuođa várás 61,80 €
  • Fysioterapiija 11,60 €/ fitnan
  • Bajimuš máksorádji 692 €
  • Oanehisáigge lágádusdikšu dikšunbeaivimáksu 49,60 €
   • oanehisáigge lágádusdikšu dikšunbeaivimáksu 22,80€ dan maŋŋá go bajimuš máksorádji lea mannan badjel
 • Bátnedivššohat

  Ohcejoga dearvvasvuođaguovddáš
  Seitatie 1B, 99980 Ohcejohka/Utsjoki
  t. 040 181 0290
  Fax. 016 677 472

  Áiggivárren
  t. 040 181 0290

  Ii-hohpolaš áiggivárren bátnedoaktárii addojuvvo divššu dárbbu guorahallama maŋŋá. Ii-hohpolaš bátnedikšui beassá dábálaš vuogi mielde maŋimuštá golmma (3) mánotbaji siste. Hohpolaš bátnevearkadáhpáhusaid figget dikšut gozihandoaibman seamma beaivve áigge Ohcejoga dearvvasvuođaguovddáža bátnedivššohagas. Bátnedivššohat t. 040 181 0290.

  Vahkkoloahpaid ja árgabasiin ordnejuvvo bátnedoavttergoziheapmi Lappi leana gielddaid oktasašbargun.

  Hohpolaš dikšui várrejuvvo áigi árgabeivviid dmu 9.30-12.00 t. 010 633 8330.

  Skuvlalaččaid ja dan nuorabuid bátnedivššohat bovde ásahusaid gáibidan dutkamušaide.

  Bátnedikšu lea nuvttá vuollel 18-jahkásaččaide. Šluhttekeahtes bátnedikšoáiggis berrojuvvo sáhkkomáksu 51,50 € badjel 18 jahkásaččain.

 • Laboratoriija

  Ohcejoga dearvvášvuođaguovddáža laboratoria áiggivárren tel. 040 1810286

  Lappi buohccidikšunbire ja OYS mearridan čajanasaid váldojuvvo dušše vuossárggaid ja gaskavahkkuid.

  Gáregasnjárggas laboratorio lea rabas vuossárggaid dmu 8-10, áiggivárren 040 7582076

   

 • Röntgen

  Ohcejoga dearvvasvuođaguovddážis eai váldojuvvo röntgengovat, muhto áigi várrejuvvo Avvila dearvvasvuođastašuvdnii vu – du  t. 040 188 7400 (vu – du dmu 8:00 – 11:30, 12:00 – 15:00, be dmu 8:00 – 11:30, 12:00 – 14:00) dahje elektrovnnalaččat Anára gieldda ruovttusiidu dáppe (suomagillii). Röntgengovaid váldimii dárbbašuvvo doaktára sáddenbábir.

  Bátnedivššu röntgengovat váldojuvvojit bátnedoaktára vuostáváldima oktavuođas Ohcejoga dearvvasvuođaguovddážis.

  Dearvvasvuođaguovddážis sáhttá govvet bátnedivššohaga doaibmasajiin smávva lađđasiid omd. suorpmas.

 • Fysioterapiija

  Fysioterapevta lea deaivamis Ohcejoga dearvvasvuođaguovddážis vu-du 8 – 16. Áiggivárren nummiris t. 040 181 0287.
  Fysioterapevtta vuostáváldin lea maŋŋebárggaid Gáregasnjárgga dearvvasvuođadálus. Fysioterapevtta divššuide dárbbašuvvo doaktára sáddenbábir.

 • Dearvvašvuođadikšun ja Ruoktobuohccedikšun

  Dearvvasvuođadivššáriid bargogovvii gullet:

  • Etniid- ja mánáidrávvehat
  • Skuvladearvvasvuođafuolahus
  • Rávesolbmuid vuostáváldin
  • Muitorávvehat
  • Seniorarávvehat
  • Ruoktobuohccedikšun.

  Dearvvasvuođadivššáriid oktavuođadieđut

  Sámegielat dearvvasvuođadikšu

  Dearvvasvuođadivššár Elle Aikio
  Ohcejoga dearvvasvuođaguovddáš
  Seitatie 1, 99980 Ohcejohka/Utsjoki
  t. 040 682 2348
  Šleadgapoasta: elle.aikio@lapha.fi
  Telefonáigi árgabeivviid dmu 8:00 – 9:00.

  Gáregasnjárgga dearvvasvuođafuolahus ja ruoktobuohccedikšu

  Dearvvasvuođadivššár Indira Niittyvuopio
  Gáregasnjárgga dearvvasvuođadállu
  Ylätenontie 123, 99950 Gáregasnjárga/Karigasniemi
  t. 040 758 2076
  Šleađgapoasta: indira.niittyvuopio@lapha.fi

   

  Ohcejoga ruoktobuohccedikšu ja muitorávvehat

  Ruoktobuohccedivššár – muitodivššár Sari Tapiola
  Seitatie 1, 99980 Ohcejohka/Utsjoki
  tel. 040 661 9522
  Šleađgapoasta: sari.tapiola@lapha.fi
  Telefonáigi dmu 8:00 – 9:00.

  Etniid- ja mánáidrávvehat

  Etniidrávvehagas čuvvot áhpehis eatni, ogi ja oppa bearraša buresveadjima. Dearvvas vuosttas geardde riegádahttiide ordnejuvvojit áhpehisvuođa áigge ovcci ja ođđasit riegádahttiide gávcci mearreáigásaš dearvvasvuođadárkkistusa, main guokte leat doaktárdárkkistusat. Dárbbu mielde fitnamiid sáhttá lasihit.

  Lassin riegádahttima maŋŋá leat guokte dearvvasvuođadárkkistusa, main nubbi dahkkojuvvo ruovttus. Go fuomášat ahte leat áhpeheapmin, de váldde oktavuođa iežat dearvvasvuođadivššárii, vai sáhtát soahpat vuosttas dárkkistanáiggi.

  Mánáidrávvehagas ovddiduvvo vuollel skuvlaahkásaš mánáid ja sin bearrašiid dearvvasvuohta ja buresveadjin. Máná fysalaš, psyhkalaš ja sosiálalaš bajásšaddan ja ahtanuššan čuvvojuvvo, ja mánnái addojuvvojit riikkaviidosaš boahkohanprográmmii gullevaš boahkohanávdnasat. Oassi dárkkistusain leat viiddes dearvvasvuođadárkkistusat, main váldojuvvojit vuhtii oppa bearraša buresveadjin, eallindilli ja dearvvasvuođavierut.

  Eadni ja vávvá beassaba ruoktot buohcceviesus dábálaččat 2-4 beaivve geažes riegádahttimis. Maŋimuštá dán muttus gánnáha váldit oktavuođa rávvehahkii ja soahpat deaivvadeamis dearvvasvuođadivššáriin, jos dearvvasvuođadivššár ii leat geargan juo váldit dutnje oktavuođa.

  Ásahusa mielde vuollel skuvlaahkásaš mánnái dahkkojuvvojit oktiibuot 15 dearvvasvuođadárkkistusa, main golbma (4 mb, 18 mb ja 4 j) čađahuvvo viiddes dearvvasvuođadárkkistussan. Vuosttas eallinjagi áigge mánnái dahkkojuvvojit ovcci dearvvasvuođadárkkistusa, mat sisttisdollet guokte doaktárdárkkistusa sihke ovtta (4 mb) viiddes dearvvasvuođadárkkistusa.

  Vuosttas eallinjagi maŋŋá dearvvasvuođadárkkistusat leat guhtta, main guokte (18 mb, 4 j) leat viiddes dearvvasvuođadárkkistusat, maiddá gullá maiddái doaktárdárkkisteapmi.

  Sáhtát várret áiggi etniid- ja mánáidrávvehahkii dearvvasvuođadivššára bokte. Telefovnna bokte sáhtát várret vuostáváldináiggiid, jearrat laboratoriijavástádusaid ja oažžut earet eará dábálaš dearvvasvuođarávvema. Dearvvasvuođadivššárat leat buoremusat deaivamis telefondiimmu áigge árgabeivviid dmu 8-9.

  Skuvladearvvasvuođafuolahus

  Oahppi fitná dearvvasvuođadárkkistusas jahkásaččat. 1, 5. ja 8.-luohkáin lea viiddes dearvvasvuođadárkkisteapmi, goas oahppi deaivá sihke dearvvasvuođadivššára ja doaktára, ja maiddái oahppi fuolaheaddjit bovdejuvvojit mielde. Deaivvadeamis sáhttá dárbbu mielde ságastallat bearraša dárbbašan doarjjadoaimmain. Oahpaheaddji máhcahat oahppi skuvlavázzimis lea oassi viiddes dearvvasvuođadárkkistusa. Viiddes dearvvasvuođadárkkistusaide bovdejuvvo sierra oppa bearaš ja mearreáiggedárkkistusain (2.,3.,4.,6.,7. ja 9.-luohkás) oahppiide, oahpaheaddjiide ja váhnemiidda dieđihuvvo Wilma bokte. Váhnemat leat buresboahtin oassálastit maiddái oahppi mearreáiggedárkkistusaide.

  Rávesolbmuid vuostáváldin

  Jos leat bargguheapme, dus lea vuoigatvuohta nuvttá dearvvasvuođadárkkistussii, mii ordnejuvvo dearvvasvuođadivššára vuostáváldimis. Dárkkistusaid ulbmilin lea árvvoštallat ja nannet bargguhemiid dearvvasvuođadili, buresveadjima sihke bargo- ja doaibmanávcca.

  Ruoktobuohccedikšun

  Ruoktobuohccedikšun lea doaktára mearridan buohccedikšun, mii dáhpáhuvvá ruovttus. Dat lea oaivvilduvvon olbmuide, geat buozalmasaset dahje doaibmanávccaset hedjoneami geažil eai sáhte geavahit rabasdearvvasvuođa- ja buohccedivššu eará bálvalusaid. Ruoktobuohccedivššára fitnamat áššehasa luhtte vuođđuduvvet dikšunplánii ja dat sisttisdollet eanaš háviid dikšumiid, dálkkasdivššu ollašuhttima ja čuovvuma, bákčasa dikšuma ja mieđuštandikšuma. Ruoktobuohccedikšun lea mávssuvuloš ja vuođđuduvvá dearvvasvuođafuolahusa áššehasmáksoláhkii. Áššehasa oppalašdilli ja bálvalusdárbu guorahallo dárbbu mielde rabasbálvalusa jođiheaddji ja ruoktobuohccedivššára oktasaš ruoktofitnama oktavuođas.

  Muitorávvehat

  Muitorávvehaga ulbmilin lea áicat ja gávnnahit muitobuozalmasaid juo álgomuttus sihke lágidit áššehasa divššu ja doarjaga biirii, nannet áššehasa doaibmanávcca ja iehčanas ceavzima, addit áššehassii ja su lagaš olbmuide dieđu muitobuozalmasain ja daid divššus sierra muttuin.

  Ohcejoga gielda oastá geriátra gáiddusvuostáváldima oastobálvalussan priváhta bálvalusbuvttadeaddjis. Ruoktobuohccedivššár, gean eatnigiella lea davvisámegiella, doaibmá muitodivššárin oppa gielddas ja sus lea muitodivššára skuvlejupmi. Muitorávvehatdoaibma ordnejuvvo ruoktofitnamiiguin ja vuostáváldimis.

  Seniorarávvehat

  Buot gielddas ássi badjel 65-jahkásaččaide fállojuvvo nuvttá eaktodáhtolaš eallilan olbmuid dearvvasvuođadárkkistus.  Seniorarávvehaga ulbmilin lea eallilan olbmuid dearvvasvuođa ovddideapmi, doaibmanávcca bisuheapmi sihke buozalmasaid ovddalgihtii eastadeapmi dearvvasvuođadili individuála čuovvunmetodaid ja rávvema vehkiin. Ulbmilin lea oažžut Ohcejoga gieldda eallilan olbmuid nu árramuttus go vejolaš geriátralaš ja doaibmanávcca doarju bálvalusaid biirii. Ohcejogas seniorarávvehatdoaimma ollašuhttet buot dearvvasvuođadivššárat.

 • Mirkkohusdiehtoguovddáš (Myrkytystietokeskus)

  Mirkkohusdiehtoguovddáš bálvala ođđa nuvttánummiris 0800 147 111

  Mirkkohusdiehtoguovddáš vástida birra jándora gažaldagaide, mat laktásit fáhkka dáhpáhuvvan mirkkohusaid eastadeapmái ja dikšumii. Telefovdnii vástidit spesiálaskuvlejumi ožžon farmasevttat, geat dovdet toksikologiija. HUS bajásdoallan Mirkkohusdiehtoguovddáš bálvala oppa riikka ja addá rávvagiid álbmogii sihke dearvvasvuođafuolahusa ámmátolbmuide.

  Golggotmánu 2018 rájes Mirkkohusdiehtoguovddážii sáhttá riŋget ođđa nuvttánummirii t. 0800 147 111. Mirkkohusdiehtoguovddáža boares telefonnummir t. 09 471 977 bálvala maiddái ain.

  Riikkaviidosaš Mirkkohusdiehtoguovddážii, mii lea HUSsas, bohtet jahkásaččat sullii 40 000 telefonoktavuođaváldima, mat gusket eahpádusa šattuid, kemikálaid, dálkasiid dahje guobbariid dagahan mirkkohusas.

 • Buohcciid vuojiheapmi/álgodikšu

  Ambulánssa gozihanbáiki lea Ohcejoga girkosiida.

  Heahtedáhpáhusain ambulánsa diŋgojuvvo njuolga alárbmaguovddážis tel. 112.

  1. Almmut iežat nama ja telefonnummira.
  2. Muital dili birra ráfálaččat.
  3. Almmut čielga čujuhusa, vai ambulánsa gávdná rivttes báikái.
  4. Ale gidde telefovnna ovdal go guovddáš addá lobi.

  Ná doaibmamiin dorvvastat áššedovdi veahki oažžuma nu jođánit go vejolaš.

 • Mielladearvvasvuođa- ja gárrenávnnasbálvalusat

  Mielladearvvasvuođa- ja gárrenávnnasbálvalusain lasi dáppe.


  Mielladearvvasvuođa- ja gárrenávnnasbálvalusain oažžu ságastallanveahki áššiin, mat laktásit olmmošgaskavuođaide, mielladearvvasvuhtii ja gárrenávdnasiidda, sihke sierralágan eallinkriisain. Mielladearvvasvuođabálvalusaide sáhttá váldit oktavuođa maiddái akuhta kriisadiliin. Ságastallamat leat luhtolaččat. Mielladearvvasvuođa- ja gárrenávnnasbálvalusat barget maiddái ovttas gieldda eará doaibmiiguin ja spesiálabuohccedivššuin. Mielladearvvasvuođa- ja gárrenávnnasbálvalusaide ii dárbbaš sáddenbáhpára baicce áiggi sáhttá várret njuolga telefovnna bokte. Fitnamat leat nuvttá.

  Psykiátralaš buohccedivššár t.040 749 4216

   

 • Seaŋgaossodat

  Oktavuođadieđut:

  Ohcejoga dearvvasvuođastašuvdna/Seaŋgaossodat
  Seitatie 1B
  99980 Ohcejohka/Utsjoki

  Päivi Kontio tel. 040 181 0280.

  Vástideaddji buohccedivššár Miia Marjaranta

  Divššárat t. 040 181 0281 dahje t. 040 181 0282.

  Seaŋgaossodaga galledanáiggit leat dmu 13.00 – 19.00 ja eará áiggiin soahpamuša mielde.

   

  Seaŋgaossodaga áššehasmávssut 

  Guhkesáigge lágádusdivššus berrojuvvo pasientta máksinnávcca mielde mearrašuvvi máksu áššehasmáksolága mielde, uhcimusgeavahanvárri guhkesáigge lágádusdivššus 112 €.
  Oanehisáigge lágádusdivššus dikšunbeaivemáksu 49,60 €.
  Bajimuš máksorádji 692 €.
  Dikšunbeaivemáksu dan maŋŋá go bajimuš máksorádji lea mannan badjel 22,80 €.
  Beaivemáksu oapmahašdikšu friijaáiggis 11,60 €.