Hankekoordinaattori - Projeaktakoordináhtor

HANKEKOORDINAATTORI

Utsjoen kunnassa on käynnissä ja suunnitteilla useita projekteja, joiden tarkoituksena on vahvistaa kunnan elinvoimaisuutta. Osa hankkeista on kansainvälisiä. Olemme vahvistamassa organisaatiotamme ja palkkaamme elinkeinotoimeen määräaikaisen hankekoordinaattorin hallintopäälliköiden ja projektipäälliköiden tueksi.

Hankekoordinaattorin työn sisältö muodostuu pääasiassa hankkeiden talouden ja hallinnoinnin tehtävistä, laaja-alaisesta viestinnästä sekä erilaisten tilaisuuksien käytännön järjestelyistä. Toimenkuva viimeistellään valinnan yhteydessä hakijan vahvuuksien ja osaamisen perusteella.

Olet ulospäin suuntautunut ja kykenet itsenäiseen työskentelyyn yhdessä sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Talousasiat, kirjoittaminen, ja organisoiminen ovat sinulle tuttuja ja mieluisia tehtäviä, mutta innostut myös uusista haasteista ja uuden oppimisesta. Olet tarkka ja järjestelmällinen. Sinulla on hyvä paineensietokyky, hallitset hyvin ajoittaisen kiireen ja sen, että työnkuva muodostuu useista eri tehtävistä. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää soveltuvaa koulutusta ja työkokemusta, EU-hankehallinnon osaamista, hyvää suomen ja englannin kielen taitoa sekä hyviä viestintätaitoja. Erityisenä vahvuutena ovat saamen kielen ja norjan kielen taito. Utsjoen kunta maksaa saamen kielilisää 100-150 euro/kuukausi.

Tehtävä on määräaikainen 1.1.2022 – 31.12.2022 ja mikäli kunnassa käynnistyy uusia hankkeita, niin tehtävän jatkuminen on mahdollista. Tehtävässä on 4 kuukauden koeaika. Palkka on KVTES:n mukainen, hakija voi esittää oman palkkatoivomuksen. Hakemukset liitteineen tulee toimittaa 8.10.2021 klo 12 mennessä: www.kuntarekry.fi työpaikka 386270.

Lisätietoja:

Kehittämis- ja elinkeinopäällikkö
Eeva-Maarit Aikio
eeva-maarit.aikio@utsjoki.fi
0400 151294

PROJEAKTAKOORDINÁHTOR

Ohcejoga gielddas leat jođus ja plánaid vuolde máŋggat projeavttat, maid oaivilin lea nannet gieldda eallinvuoimmi. Oassi projeavttain leat riikkaidgaskasaččat. Mii áigut nannet iežamet organisašuvnna ja bálkáhat ealáhusdoibmii mearreáigásaš projeaktakoordináhtora hálddahushoavddaid ja projeaktahoavddaid doarjjan.

Projeaktakoordináhtora bargu sisttisdoallá eanaš projeavttaid ekonomiija ja hálddašeami bargguid, gulahallama viidát sihke iešguđetlágan dilálašvuođaid geavatlaš ordnemiid. Doaibmagovva hábmejuvvo loahpalaččat válljema oktavuođas ohcci nanusvuođaid ja čehppodaga vuođul.

Don leat rabas ja aktiivvalaš olggosguvlui ja nákcet iehčanas barggildeapmái ovttas sohppojuvvon mihttomeriid mielde. Ekonomiijaáššit, čállin ja organiseren leat dutnje oahppásat ja mielamiel barggut, muhto movttáskat maiddái ođđa hástalusain ja ođđa oahppamis. Leat dárki ja systemáhtalaš. Dus lea buorre deattugierdannákca, hálddašat bures hoahpu mii gaskkohagaid lea ja dan ahte bargogovva čohkiida máŋggain sierra bargguin. Barggu ceavzilis dikšun gáibida heivvolaš dutkosa ja bargohárjánumi, EU-projeaktahálddahusa dovdamuša, buori suoma- ja eaŋgalasgiela máhtu sihke gulahallandáidduid. Erenomáš nanusvuohtan leat sihke sáme- ja dárogiela máhttu. Ohcejoga gielda máksá sámegiela giellalasi 100-150 euro/mánotbadji.

Bargu lea mearreáigásaš 1.1.2022 – 31.12.2022 ja jos gielddas álggahuvvojit ođđa projeavttat, barggu joatkašuvvan lea vejolaš. Barggus lea 4 mánotbaji geahččalanáigi. Bálká lea GVBES:a mielde, ohcci sáhttá ovdanbuktit iežas bálkásávaldaga. Ohcamušaid oktan čuvvosiiguin galgá doaimmahit 8.10.2021 dii 12  rádjai: www.kuntarekry.fi bargosadji 386270.

 

Lassedieđut:

Ovddidan- ja ealáhushoavda
Eeva-Maarit Aikio
eeva-maarit.aikio@utsjoki.fi
0400 151294


Muita uutisia