Olgolihkadan- ja lihkadanbáikkit

Ohcejoga gielda fállá máŋggabealat lihkadanvejolašvuođaid ássiidasas sihke Ohcejohkii boahtti mátkkálaččaide. Lihkadandoaibma fállá sihke sis- ja olgolihkadansajiid Gáregasnjárgga, Njuorggáma ja Ohcejoga gilis.

 • Sis- ja olgolihkadanbáikkit

  Ohcejoga lihkadansálevuorut 2023-2024

  Gáregasnjárgga Njálla-hálla vuorut 2023-2024

  Juos háliidat várret vuoruid, riŋge asttuáiggečállái (0400 319 852).

  Ohcejoga kirkosiida

  • Máŋggadoaimma spáppastallangieddi 9x22m
  • Spáppastallangieddi 60×100 (sáttu)
  • Beach Volley gieddi 8x16m
  • Čuovgabálggis / -láhttu 2.3 km
  • Jiekŋaskearrogávgil
  • Lihkadansále 300 m2
  • Álšasále s.60 m2
  • Vuojadanhálla okta álddis 16x8m
  • Nisojávrri vuojadanbáiki, gos ii leat ordnejuvvon gohcin
  • Dádjadeami giddesmearkafierpmádat guovtti 1:10 000 viidodagas
  • Álbmotčuoiganmáđii 5 – 15 km
  • Frisbeegolfgeinnodat 18-saji, Nisojávrri parkerenbáiki, info ja oahpisteapmi
  • Ohcejoga DiskGolfPark oahpistantávval ja geinnodatdieđut gávdnojit dáppe ja PDF dáppe

  Gáregasnjárga

  • Njálla lihkadanhálla 338 m2
  • Njálla álšasále 61 m2
  • Máŋggadoaimma spáppastallangieddi 9x22m
  • Spáppastallangieddi 60×80
  • Čuovgabálggis / -láhttu 3 km
  • Jiekŋaskearrogávgil

  Njuorggán

  • Máŋggadoaimma spáppastallangieddi 9x22m
  • Lihkadansále 60 m2
  • Álbmotčuoiganmáđii 10 km
  • Álšasále s. 60m2
  • Jiekŋaskearrogávgil
 • Ohcejoga vuojadanhálla

  Rabasáiggit 2024

  Vuossárga dmu 15-20

  Gaskavahku dmu 14-18

  Bearjadat dmu 16-19

   

  Vuojadansáles lea geavhusas elektrovnnalaš kássáprográmma Izettle. Jos háliidat máksimis kuitte, muital kássás vuojadansále bágii e-poastačujuhus dahje telefonnummir, masa kuitte sáhttá sáddet.

  Hattit

  Ollesolbmot 5 €
  Ealáhatolbmot, studeantat 4 €
  Skuvlamánát 2,5 €
  Mánát 2 €
  Sihkaldagat, vuojadanbiktasat 2 €

   

  Vuojadanhálla kássa biddjojuvvo gitta diibmobeale ovdal hálla gokčama.

  Máksingaskaoapmin geavvá : Válmmaš ruhta, báŋko- ja kredihttakoarttat ja Tyky-/Smartum lihkadanseđelat, muhto e-pássa.

  Eat váldde kruvnnuid vuostá.

  Lassedieđut:

  Álddis 16,7m guhku,

  coagesgeahči 0,9m ja čiekŋalisgeahči 2m.

  Ohcejoga vuojadanhálla fidne lihkadit 25% oppa gieldda olmmošlogus juohke mánotbaji!

  Vuojadanhállas lea máŋggabeallásaš válljašupmi čáhceduhkorasat ja čáhcelihkadanbiergasat buohkaide iskkadeami várás. čáhceviehkki reaiddut leat valjis.

  Ohcejoga beaiveruovttut fidnet vuojadeamen juohke maŋŋebárgga. Dát lea hui eahpedábálaš oppa Suomas. Máŋggas ovdaskuvlii sirdašuvvi unnahaččain máhttá jo vuodjat go álggaha skuvlavázzima.

  Utsjoentie 48

  99980 Ohcejohka

  Tel: +358 40 1810 262

  BURESBOAHTIN VUOJADIT JA NÁVDDAŠIT SÁVNNI LIEVLLAS!

 • Nisojávrri sávdni

  NISOJÁVRRI FÁRPPALSÁVNNI GEAVAHANRÁVA

  Nisoláddo várrensávdni lea oaivvilduvvon gieldda ássiid atnui. Haddi 30 euro/3 diimmu, máksu máksojuvvo vuojadanhálla kássii hálla rabasáigge. Gáddi ja gárvodanlatnja (geassit) ja dolastallangoavdi leat buohkaid anus, nuppiin sániin daid ii sáhte várret priváhta atnui. Gáddi lea fávtta haga, nu ahte ale luoitte mánáid alege vuodjandáidduhemiid okto čáhcái – botni čiekŋu fáhkka.

  Sávnni sáhtát várret vuojadanhállas dan rabasáiggiid (040 181 0262), máksu ovddalgihtii kássii. Vuojadanhállas  oaččot koda, mainna fidnet sávnni čoavdaga Masterlock-čoavddaskáhpus. Muitte máhcahit čoavdaga skáhppui. Go láigohat sávnni atnuiđat čatnasat čuovvut dáid njuolggadusaid.

  Sávnni liggen: deavdde čáhcetáŋkka ovtto ovdal go liggegoađát, ja muitte gurret geavaheami maŋŋá go beasis ii leat šat dolla. Buvtte sávnni liggemii iežat boaldenmuoraid dahje sáhtát oastit vuojadanhállas hálgoseahka 12 euro haddái, máksu ovddalgihtii. Hálgoseahkat gávdnojit Nisoláddo muorravistti. Ale guođe sávnni gozuhaga liggema áigge alege divtte sávnni báhkkanit liiggás. Várut báhkka givgása.

  Sávdnuma maŋŋá muitte gurret čáhcetáŋkkaid, doidde lávddiid ja láhtti, ja guste gárvodanlanja ja terássa beaŋkkaid ja láhtti. Guođe sávnni čorgadin čuovvovaš sávnnodeaddji várás.

  Gáldu dollojuvvo rabas eaktodáhtolaš fámuiguin deivvolaččat dálveáigge, nu ahte gáldu ii vealtameahttumit leat álo rabas. Gáldu sáhtát geavahit goaivumiin muohttagiid eret lohkki birra, raba lohkki geassimiin remmiin ja goaivvo eret vejolaš asehis jieŋa gáldu alde. Go leat geargan, de bija lohkki fas gáldu ala ja goaivvo muohttaga ravddaide, amas gáldu beassat jiekŋut.

  Ohcejoga vuojadanhálla
  Utsjoentie 48
  99980 Ohcejohka
  Telefon: (+358) 40 1810 262

 • Ohcejoga álšálet

  Álšasále čoavdagiid lotnun ja rehkegat

  Ohcejoga álšasále jahke- ja mánotbadječoavdagiid hálddašit vuojadanhálla ja astoáiggečálli. Vuojadanhállas sáhttá fitnat láigoheamen čoavdaga Ohcejoga álšasálii ovttaskas geavahangearddi váras. Njuorggáma ja Gáregasnjárgga álšasáliide ii fidne čoavdagiid ovttaskas geavahangearddi várás. Čoavdagiid mánotbadjái, jahkebeallái ja jahkái oažžu sihke vuojádanhállas ja astoáiggečállis. Máksit sáhttá buot báŋko- ja kredihttakoarttaiguin, Tyky/Smartum valáštallanseđeliiguin dahje Smartum Pay ja e-passi heivehusaiguin. Maiddái rehkegiin sáhttá máksit.

  Rehket sáddejuvvo oktii jahkái. Mii čállit rehkega dan áiggis go čoavdda leamašan geavaheaddjis. Vaikko it livččiige geavahan álšasále, rehkega ferte dattetge máksit. Čoavdagiid galgá máhcahit vuojádanhállii dahje astoáigečállái jus hálidat burgit soahpamuša itge hálit oažžut ođđa rehkega. Muđuid mii geahččat ahte geavaheaddji joatká soahpamušbaji. Go máhcahat dárbbašmeahttun čoavdaga, attát soapmásii vejolašvuođa geavahit álšasále du sajis.

  Jos hálidat heaitit geavaheames álšasále, itge hálit oažžut ođđa rehkega, de galggat ovdal jagi nohkama máhcahit álšasále čoavdaga astoáiggečállii dahje vuojádanhállii.

   

  Ohcejogas leat golbma álšasále; Gáregasnjárggas, Njuorggámis ja Ohcejogas

  Ohcejoga álšasále

  Utsjoentie 48
  99980 Utsjoki

  Johtin astoáiggeguovddáža davvegeažis.
  Álšasále lea divvojuvvon 2009.

  Gáregasnjárgga álšasále

  Lihkadanhálla Njálas
  Ylätenontie 330
  99950 Gáregasnjárga

  Johtin kodejuvvon čoavdagiin.
  Álšasále gárvvásman jagi 2016.

  Njuorggáma álšasále

  Köyhäntie
  99990 Njuorggán.

  Álšasále gávdno ráidodálu vuollegearddis.
  Divvojuvvon atnui jagi 2011.

   

  Álšasáliin leat máŋggabeallásaččat álšasálerusttegat ja vejolašvuohta hárjehallamii friija deattuiguin.

  Ohcejoga, Gáregasnjárgga ja Njuorggáma álšasále čoavdaga oaččot riŋgemiin asttuáiggečállái (tel. +358 400 319852).

   

  Rávesolmmoš jahki 120 €
  Ealáh/oahppi/bargguh. jahki 90 €
  6 mb 80 €
  1 mb 15 €
  geardemáksu (dušše Ohcejoga álšasálii) 4 €
  Bearaščoavdda (3 olbmo) 180 €

   

  Gáregasnjárggii ja Njuorggámii ii lea vejolaš oastit geardečoavdagiid.

  Láhppon dahje máhcatkeahttá báhccán čoavdda, haddi 200€/čoavdda.

  Dárkkistanmáksu 100€, jos ii leat lotnon čoavdaga ja boahtá gean nu fárus / geavaha bálvalusa nuvttá.

  Asttuáiggečállis lea vuoigatvuohta bearrat mávssu dahje čállit rehkega.

   OHCEJOGA ÁLŠASÁLIID ORTNETNJUOLGGADUSAT

 • Olgoálšašillju Buoŋis

  Ohcejoga girkosiiddas Áilegas-dáluid gaskkas lea buohkaide rabas ja nuvttá olgoálšašillju Buoŋis.

  Čujuhus Utsjoentie 46 B.

LASSEDIEĐUT

Lassedieđut lihkadan fálaldahkii laktásemiin:
Asttuáiggečálli
Telefovdna: +358 400 319 852
Luossa 1 A, 99980 Ohcejohka

Ohcejoga Vuojadanhálla
Tel: +358 40 1810 262
Utsjoentie 48
99980 Ohcejohka

OHCEJOGA OLGOLIHKADANBÁLGÁT