TENO Outdoor – sihkkelastin ja luondoturisma Deanuleagis

Utsjoen rakennemuutoksen koordinointihanke 1.5.2022–31.12.2023 1Projeavtta ulbmilin lea ealáskahttit Deanuleagi fitnodatdoaimma bálvalusbuvttaollisvuođaiguin, mat laktásit vásttolaš turismii ja mat váldet vuhtii báikkálaš kultuvrra. Váldodeaddun lea sihkkelastin – ja luondoturisma.

Deanuleagi turisma lea vuođđuduvvan nannosit luossabivdui juo čuđiid jagiid. Jagi 2017 luossabivdoráddjehusat ja jagi 2021 luossabivdogielddus leatge čuohcán sakka Deanuleagi fitnodagaide, mat leat ožžon áigáiboađu ollu luossabivdoturismmas. Dán projeavtta ulbmilin lea ealáskahttit Deanuleagi fitnodatdoaimma bálvalusbuvttaollisvuođaiguin, mat laktásit vásttolaš turismii ja mat váldet vuhtii báikkálaš kultuvrra. Váldodeaddun lea sihkkelastin – ja luondoturisma.

Projeavttain vástiduvvo olgoaktivitehtaide vuođđuduvvi turismma lassáneapmái, mii lea dárbbašlaš guollebivdoturismma kompenserema várás. Luossabivdogielddus lea čuohcan namalassii Deanuleagi turismafitnodagaide. Ovdáneaddji turismabálvalusaiguin ja prográmmabálvalusfálaldaga viiddidemiin sáhttá váikkuhit dasa ahte turisttat ádjánit guhkit áigge guovllus. Ohcejoga geassi ja Deatnu lea dovddus guollebivddus ja dáinna projeavttain lea oaivil buoridit dovddusvuođa eará aktivitehtaid bokte máŋggabealat luondoturismabáikin. Ođđa aktivitehtaid ja TENO Outdoor oppalašvuođa ovddideapmi gáibida fitnodatoktasašbarggu ovdánahttima ja doaibmamálle ohcama guhkes geinnodaga bálvalusoppalašvuođa perspektiivvas.

Projeavtta doaibmabijut

  • ulbmiljoavko-, áššehasdárbo – ja márkananalysat
  • Ovddiduvvo TENO Outdoor-konseapta
  • Ordnejuvvojit klinihkat sierra temáid mielde
  • Ovddiduvvo fitnodagaid fierpmáiduvvan
  • Ovddiduvvo vásttolaš turismma perspektiiva projeavtta buot doaibmabidjoollisvuođain.

Projeavtta ruhtadeapmi ja ollašuhttináigi

Projeavtta bušeahtta lea 245 764 euro ja ruhtadeami lea juolludan Lappi lihttu, AKKE. Projeakta čađahuvvo áigodagas 1.5.2022 – 31.12.2023. Projeavttas barget projeaktahoavda, vásttolašvuođa- ja gulahallanáššedovdi sihke projeaktakoordináhtor.

 

 

Áigeguovdilis áššit

Dáppe gávnnat áigeguovdilis dáhpáhusaid ja dilálašvuođaid;

 

Oktavuođadieđut

Taru Lindell
Projeaktahoavda
+358 40 154 3649
taru.lindell@utsjoki.fi

Riikka Keskiaho
Prošeaktakoordináhtor
+358 40 544 2058
riikka.keskiaho@utsjoki.fi

Irma Kaarnes
Gulahallanáššedovdi
+358 40 660 9158
irma.kaarnes@utsjoki.fi