OHCEJOGA TURISMMA EANAGEAVAHANPLÁNA –PROJEAKTA

Ohcejogas turisma buktá sullii 10 % Ohcejoga fitnodagaid vuovdinboađuin ja turismma ovdánanoidnosat leat hui buorit. Fitnodagat leat vuolgán ovddidit doaimmaset ee. ođđa investeremiiguin ja bidjamiin resurssaid riikkaidgaskasaš vuovdaleapmái. Maiddái ođđa stuorra turismainvesteremiid leat plánemin ja daid mielde lea lohpi vuordit ođđa fitnodatdoaimma erenomážit prográmmabálvalusaide ja eará lassebálvalusaide. Guovllu eanageavaheapmái lea boahtimin lasi deaddu ovddeš doaibmiid lassin ja danin lea vealtameahttun oažžut čielga, oktasaččat dohkkehuvvon eanageavahanplána.

Turismma eanageavahanplána –projeakta doaibmá lagaš oktasašbarggus Ohcejoga ealáhusaid ovddidanprojeavttain, mii lea seamma áigge jođus.

Projeavtta ulbmil

Ohcejoga turismma eanageavahanplána –projeavtta váldoulbmilin lea oažžut gildii turismii laktáseaddji eanageavahanplána, mas váldojuvvojit vuhtii ee. suvdilis ovdáneami prinsihpat, sierra eanageavahanhámiid oktiiheiveheapmi ja kultursensitiivvalašvuohta. Eanageavahanplánas mannojuvvojit čađa turismma ovddideami doaibmabiras, turismma dáládilli ja dan ovddideapmái laktáseaddji plánat, strategalaš linjemat, ovddideami stivrejeaddji eanageavaheami plána ja dan addin vejolašvuođat.

Projeavtta ulbmilin lea dahkat turismmas riikkaidgaskasačča suvdilit ja hálddašuvvon vugiin nu ahte báikkálaš kultuvra ja eará ealáhusat váldojuvvojit vuhtii. Dát oaivvilda sámeguovllus kultursensitiivvalaš turismma ovddideami ja sierra ealáhusaid eanageavahandárbbuid oktiiheiveheami.

Projeavtta ruhtadeapmi ja ovddasvástádus

Ohcejoga turismma eanageavahanplána –projeavtta oppalašgolut leat 78 000 €. Projektii lea Lappi lihttu juolludan doarjaga 54 599 € Eurohpa guovloovddidanfoandda (EAKR) doaibmalinjá 1. Smávva ja gaskastuorra fitnodatdoaimma gilvonákca ja sierra ulbmil 2.1. Smávva ja gaskastuorra fitnodagaid ovdáneami ja riikkaidgaskasažžan šaddama ollašuhttimii. Projeavtta ollašuhttináigi lea 01.08.2018 – 30.04.2020.

Projeavtta ohcci ja vásttolaš ollašuhtti lea Ohcejoga gielda. Gielda vástida goluin projeavtta áigge, projeavtta hálddašeamis ja ollašuvvamis áigetávvala mielde. Projeavtta geavatlaš ollašuhttimis vástida projeaktahoavda.

Lassedieđut projeavttas:

Eeva-Maarit Aikio, ovddidan- ja ealáhushoavda
eeva-maarit.aikio@utsjoki.fi
t. 0400 151 294

Ulla-Maija Uusitalo, projeaktahoavda
ulla-maija.uusitalo@utsjoki.fi
t. 040 661 6641