Ođđa doaimmat Ohcejogas: Fitnodatforum stárte čakčamánus

10.8.2022

Ohcejoga fitnodateaiggát – buresboahtin čatnat oktavuođaid ja oažžut inspirašuvnna ođđalágan ovttasbargovugiin! uYritys – Utsjoen elinvoimaiset yritykset ja henkilöstö/Ohcejoga eallinfámolaš fitnodagat ja bargit -fidnu álggaha čakčamánus buot Ohcejoga fitnodateaiggádiidda oaivvilduvvon Fitnodatforum dilálašvuođaid ordnema. Dilálašvuođat ordnejuvvojit jeavddalaččat boahtte čavčča áigge. Vuosttas fitnodatforum álgá duorastaga 1. čakčamánu Yhteistyössä on voimaa! – Ovttasbarggus lea fápmu! -temáin. Gielddahoavda Taina Pieski ja eallinfápmohoavda Tanja Lepistö leaba mielde dilálašvuođas ja sávvaba buot Ohcejoga fitnodateaiggádiid váimmolaččat buresboahtin dán oktasaš eahkedii, man ulbmilin lea nannet guovllu eallinfámu ja rahpat ođđalágan ovttasbargovejolašvuođaid.

Fitnodatforuma ulbmilin lea nannet guovllu fitnodateaiggádiid gaskasaš gulahallama ja fállat fitnodateaiggádiidda maiddái áidnalunddot veardásašoahppama vuođu ideaid ja jurdagiid lotnumii sihke oktasaš boahttevuođagova doarjjan. Dilálašvuođain beasat fitnodateaiggádin váikkuhit dasa, makkár ovttasbargovuogit ja bargoneavvut bálvalivčče fitnodateaiggádiid buot buoremusat, ja maiddái gullat áigeguovdil dieđu fitnodateaiggádiidda oaivvilduvvon dáhpáhusain ja skuvlejumiin, mat leat boađi boađi. Ulbmilin lea oktasaš ságastallama vehkiin oažžut fitnodatforummálle bálvalit guovllu fitnodateaiggádiid nu bures go vejolaš, oassin viiddit fitnodatbálvalusaid ollisvuođa.

uYritys -fitnu váldoulbmilin lea doarjut guovllu fitnodateaiggádiid ja fitnodagaid bargiid návccaid sajáiduvvat fitnodatsuorggis dáhpáhuvvan ráhkadusnuppástussii ja ođđalágan doaibmabirrasii. Joksanmeriid doarjut nannosit fitnodateaiggádiid vuolggasajiin, earret eará fitnodatforuma, skuvlendilálašvuođaid ja bargobájiid vehkiin. Dát fitnodatforum lea vuosttas oassi dilálašvuođaid ráiddus mat ordnejuvvojit.

Juohke fitnodatforumis lea sierra temá, man birra ságastallan ja bargobádjedoaibma hápmašuvvá. Vuosttas Yhteistyöllä on voimaa! – Ovttasbarggus lea fápmu! -temá vuođušteaba Mikko Pesonen ja Pekka Kantola Oulu Business Networks:is, mii lea dovddus fitnodatovdánahttin barggus.

Fitnodatforum Ovttasbarggus lea fápmu! – Yhteistyössä on voimaa! ordnejuvvo Ohcejoga gielddadálus duorastaga 1.9.2022 dmu 18 ráje. Dilálašvuohta bistá sullii 2-3 diimmu ja dilálašvuođas guossohit smávva eahketbiepmu. Guossoheami dihtii bivdit almmuhemiid 26.8. rádjai šleađgapoasttain petri.hamalainen@utsjoki.fi dahje telefon bokte 040 516 7032. Amma muitalat vejolaš sierraborramušaid birra almmuheami oktavuođas.

Lassedieđut

Projeaktahoavda Petri Hämäläinen
+358405167032
petri.hamalainen@utsjoki.fi
uYritys – Utsjoen elinvoimaiset yritykset ja henkilöstö – Ohcejoga eallinfámolaš fitnodagat ja bargit -fidnu


Eará ođđasat