UTSJOEN KUNTA
PL 41
99981 UTSJOKI
Puhelin 040-188 6111
Fax 016-677 339
Kunnanvirasto ja puhelinvaihde avoinna 9.00 - 15.00
Utsjoen kunta
 

Sosiaaliasiamiespalvelut

Sosiaaliasiamiehen palvelut

Utsjoen kunta ostaa sosiaaliasiamiehen palveluita Merikratos sosiaalipalvelut oy:stä Oulunsalosta.

Sosiaaliasiamiehenä toimii Katja Mäkelä Merikratos sosiaalipalvelut Oy:stä

Sosiaaliasiamiehen tavoitat:
E-mail: sosiaaliasiamies(at)merikratos.fi
Puhelin: 010 830 5104, puhelinpäivystysaika: tiistai-torstai klo 10:00 -13:00.
Faksi: 010 830 5101
 
Postiosoite:
Merikratos/ Mäkelä
Ahjokatu 6, 2 krs.
40320 Jyväskylä
 

Lisää sosiaaliasiamiehen palveluista:

www.merikratos.fi


 Palvelut

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2002) tuli voimaan 1.1.2001.
Lain tarkoituksena on edistää asiakaslähtöisyyttä ja asiakassuhteen luottamuksellisuutta, sekä asiakkaan oikeutta hyvään palveluun ja kohteluun sosiaalihuollossa. Lakia sovelletaan sekä viranomaisten että yksityisen järjestämään sosiaalihuoltoon, jollei toisin ole säädetty. Kunnanvelvollisuus järjestää sosiaalihuoltoa ja osoittaa siihen voimavaroja määräytyy sen mukaan kuin siitä erikseen säädetään.

Asiakkaalla on oikeus saada sosiaalihuollon toteuttajalta hyvää sosiaalihuoltoa ja hyvää kohtelua ilman syrjintää. Asiakasta on kohdeltava siten, ettei hänen ihmisarvoaan loukata sekä hänen vakaumustaan ja yksityisyyttään kunnioittaen. Sosiaalihuoltoa toteuttaessa on otettava huomioon asiakkaan toivomukset, mielipide, etu ja yksilölliset tarpeet sekä hänen äidinkielensä ja kulttuuritaustansa. Itsemääräämisoikeutta koskevassa säännöksessä on korostettu sitä, että sosiaalihuollon toimista tulisi toteuttaa valittavista olevista vaihtoehdoista se, mikä parhaiten vastaa asiakkaan tarpeita.

Asiakasta koskeva asia on käsiteltävä ja ratkaistava siten, että ensisijaisesti otetaan huomioon asiakkaan etu. Erityistä huomiota on kiinnitettävä paljon hoivaa ja huolenpitoa tarvitsevien vanhusten, kehitysvammaisten ja alaikäisten asemaan ja oikeuksiin. Alaikäisen asiakkaan toivomukset ja mielipide on selvitettävä ja otettava huomioon hänen ikänsä ja kehitystasonsa edellyttämällä tavalla.

Asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus kohtelustaan sosiaalihuollon toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. Muistutukseen on vastattava kohtuullisessa ajassa sen tekemisestä. Muistutuksesta annettuun vastaukseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Muistutuksen tekeminen ei rajoita asiakkaan oikeutta hakea muutosta siten kuin siitä erikseen säädetään. Muistutuksen tekeminen ei myöskään vaikuta asiakkaan oikeuteen kannella asiastaan sosiaalihuoltoa valvovalle viranomaiselle.

Sosiaaliasiamiehen tehtävät on myös säädetty laissa ja ne ovat:
- neuvoa asiakkaita tämän lain soveltamiseen liittyvissä asioissa
- avustaa asiakkaita 23 § 1 momentissa tarkoitetussa asiassa (muistutus)
- tiedottaa asiakkaan oikeuksista
- toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi, sekä
- seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle.

Epäkohtia ja puutteita havaitessaan sosiaaliasiamies voi saattaa asioita lääninhallituksen tai perusturvalautakunnan tietoisuuteen toimenpiteitä varten.

Sosiaaliasiamiehen ei toimessaan tulisi ryhtyä asiakkaiden avustajaksi esimerkiksi valitusasiassa, vaan hänen on ensisijaisesti pitäydyttävä yleisneuvojan asemassa ja tarvittaessa ohjattava asiakas esimerkiksi yleiselle oikeusavustajalle. Jos asiakas kuitenkin on tyytymätön saamaansa palveluun tai kohteluun, voi sosiaaliasiamies asiakkaan pyynnöstä tarvittaessa ryhtyä toimimaan sosiaalihuollon henkilöstön ja asiakkaan välisenä sovittelijana ja välittäjänä. Jotta sosiaaliasiamiehen puolueettomuus ja riippumattomuus voidaan turvata, hän ei saa olla asiakastyössä päätöksiä tekemässä.