Kaavoitus

Kaavoittaminen on maankäytön suunnittelua, jota ohjaa maankäyttö- ja rakennuslaki.

kaavoituksesta yleisesti

Suunnittelujärjestelmän perustana on yleispiirteisestä yksityiskohtaiseen etenevä kaavajärjestelmä. Maakuntakaavan laatimisesta vastaa maakunnan liitto ja sen hyväksyy maakunnan liiton liittovaltuusto. Kaavan vahvistaa ympäristöministeriö, minkä jälkeen se saa lainvoiman. Kunnan tehtävänä on laatia yksityiskohtaisemmat yleiskaavat ja asemakaavat. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus seuraa kunnan kaavoitustoimea ja sillä on mahdollisuus puuttua oikaisukehotuksella ja valittamalla kunnan päätöksiin, jos ne eivät ole lain mukaisia.

Kaavoista muodostuu ns. kaavahierarkia. Sillä tarkoitetaan, että ylemmänasteinen kaava ohjaa alemmanasteisen kaavan laatimista. Kun kaava on valmistunut ja se on hyväksytty, se korvaa ylemmänasteisen kaavan. Siten yhdellä alueella on aina voimassa vain yksi kaava.

Rakennustarkastaja
Markku Porsanger
markku.porsanger@utsjoki.fi
+358 400 158 561

Maakuntakaava

Maakuntakaava on yleispiirteinen maakunnan alueidenkäyttösuunnitelma, jonka lähtökohtana ovat maakuntasuunnitelman tavoitteet ja strategiat. Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa tai muutettaessa alueellisesti alemmanasteisia kaavoja, eli yleis- ja asemakaavoja sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueidenkäytön järjestämisessä.

Maakuntakaavoituksesta Utsjoen, Inarin ja Sodankylän kuntien alueella huolehtii Lapin liitto. Pohjois-Lapin maakuntakaava on tullut lainvoimaiseksi 27.12.2007.

Lapin liitto
Maakuntakaavakartta (pdf)

Yleiskaava

Yleiskaavoituksen tehtävänä on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen. Yleiskaava -nimitystä käytetään silloin, jos samassa yhteydessä suunnitellaan kunnan alue kokonaisuudessaan. Yleiskaava voidaan laatia myös vaiheittain, jolloin maankäyttöä suunnitellaan teema tai osa-alue kerrallaan. Osayleiskaavaksi kutsutaan yleiskaavaa, joka ei koske koko kuntaa, vaan on laadittu jollekin kunnan osa-alueelle.

Voimassa olevat yleiskaavat

Pulmankijärven rantayleiskaava hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 9.11.2001

Kaavakartta (pdf)
Kaavamerkinnät ja -määräykset (pdf)
Kaavaselostus (pdf)

Nuorgamin osa-alueen osayleiskaava sai lainvoiman 5.6.2007

Kaavakartta 1 kyläalue (pdf)
Kaavakartta 2 (pdf)

Kaavamerkinnät ja -määräykset (pdf)

Kaavaselostus (pdf)

Tenonlaakson rantaosayleiskaavan muutos Nuorgamin kyläalueella hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 5.9.2014

Kaavakartta
Kaavaselostus
Lávvacilgehus

Karigasniemen osa-alueen osayleiskaava sai lainvoiman 28.9.2011

Kaavakartta 1 Akujoki-Aittijoki (pdf)
Kaavakartta 2 kyläkeskus (pdf)
Kaavakartta 3 Kuolna-Palggakpakti (pdf)
Kaavakartta 4 Rovisuvanto-Fierranjohka (pdf)
Kaavakartta 5 Skalonuovttsa-Haukilampi (pdf)
Kaavakartta 6 Tenoranta-NuvvusAiligas (pdf)
Kaavamerkinnät ja -määräykset (pdf)
Kaavaselostus (pdf)

Utsjoen osa-alueen osayleiskaava

Utsjoen kunnanvaltuusto hyväksyi kaavan 20.05.2019.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavakartta kirkonkylä

Kaavakartta 1. Sparasuolu-Pahtavaara

Kaavakartta 2. Yläköngäs-Kordsam
Kaavakartta 3. Vetsikko-Karnjarga
Kaavakartta 4. Mantojärvi-Kevojärvi
Kaavakartta 5. Puksalajärvi-Leppälä
Kaavakartta 6. Kuhkeslubbal-Mierasjärvi
Yleiskaavamerkinnät ja -määräykset
Osayleiskaavan selostus
Metsähallituksen rakennuspaikkojen sijainti

Ajantasa-asemakaava

Asemakaavassa säännellään yksityiskohtaisesti kunnan rakentamista ja muuta maankäyttöä. Asemakaava voi koskea kokonaista asuntoaluetta asuin-, työ- ja virkistysalueineen tai joskus jopa vain yhtä tonttia. Asemakaavan laatii kunta kunnan kehityksen tai maankäytön ohjaustarpeen edellyttämässä tahdissa. Ajantasa-asemakaava on koostekartta hyväksytyistä ja lainvoiman saaneista asemakaavoista.

Utsjoen kirkonkylälle on laadittu ajantasakaava rakennuskaavoista vuonna 1995. Ennen vuotta 2000 hyväksytyt rakennuskaavat ovat maankäyttö- ja rakennuslain säädösten mukaan nykyisin asemakaavoja. Muilla taajama-alueilla ei ole asemakaavoitusta.

Utsjoen kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen ja laajentaminen tulee vireille vuoden 2021 aikana.

Ajantasa-asemakaava (pdf)

Ranta-asemakaava

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rannoille ei saa rakentaa ilman asemakaavaa tai rakentamisen ohjaamiseen tarkoitettua yleiskaavaa. Jos kaavaa ei ole, rakentamiseen tarvitaan poikkeamispäätös. Ranta-alueiden rakentamista voidaan ohjata ranta-asemakaavalla, jonka laatii maanomistaja.

VOIMASSAOLEVAT RANTA-ASEMAKAAVAT

Aittisuvannon ranta-asemakaava:

 • Hyväksytty kunnanvaltuustossa 28.10.2004, § 32

Kaavakartta (pdf)
Kaavaselostus (pdf)

Alakönkään rantakaava:

 • Hyväksytty kunnanvaltuustossa 28.12.1999, § 58
  Päätös Lapin ympäristökeskuksessa 21.3.2000

Kaavakartta (pdf)
Kaavamääräykset (pdf)

Kuninkaankiven rantakaava:

 • Hyväksytty kunnanvaltuustossa 11.7.1978, § 44
 • Vahvistettu Lapin lääninhallituksessa 08.3.1979
 • Laajennus hyväksytty kunnanvaltuustossa 19.11.1981, § 140
 • Laajennus vahvistettu Lapin lääninhallituksessa 30.12.1982

Kaavakartta (pdf)
Kaavamääräykset (pdf)
Laajennuskartta (pdf)
Laajennus vahvistus (pdf)

Nillavarrin rantakaava:

 • Hyväksytty kunnanvaltuustossa 29.9.1987, § 72
 • Vahvistettu Lapin lääninhallituksessa 03.6.1988

Kaavakartta (pdf)
Kaavamääräykset (pdf)

Osman ranta-asemakaava:

 • Hyväksytty kunnanvaltuustossa 29.8.2007, § 54

Kaavakartta, kaavamerkinnät ja -määräykset (pdf)
Kaavaselostus (pdf)

Osman ranta-asemakaavan muutos:

 • Hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.6.2016, § 25

Kaavakartta, kaavamerkinnät ja -määräykset (pdf)

Ylä-Jalven ranta-asemakaava:

 • Hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.8.2003, § 253

Kaavakartta (pdf)
Kaavaselostus (pdf)

Aittisuvannon asemakaava

Utsjoen kunnanvaltuusto on 29.4.2016 § 16 hyväksynyt korttelit 3,7 ja 8 sekä VR- ja katualueita käsittävän Aittisuvannon asemakaavan. Valtuuston päätöksestä ei ole valitettu, päätös on lainvoimainen.

Aittisuvannon asemakaava, kaavamerkinnät ja -määräykset (pdf)

Kaavaselostus.pdf

Aittisuvannon asemakaavan korttelit 1 ja 2, korttelin 3 rakennuspaikat 1 ja 4 sekä korttelit 9-15 asemakaava on saanut lainvoiman 20.8.2021.

Kaavakartta

Asemakaava selostus

Vireillä olevat kaavat

Juhunjargan ranta-asemakaavan vireilletulo

Utsjoen kunnanhallitus hyväksyi 17.4.2023 § 75 maanomistajan esityksen ranta-asemakaavan vireilletulosta tilan 890-401-35-16 ja Metsähallituksen maa alueella Juhunjargassa.

Kaavoituksen vireilletulo saatetaan kuntalaisten ja osallisten tiedoksi tällä kuulutuksella.

Maankäyttö ja rakennuslain 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa esitetään kaavoitusten tavoitteet, kuvataan kaavoitusmenettely ja osallisten mahdollisuus osallistua kaavoitukseen, on nähtävänä Utsjoen kunnanvirastossa ja kunnan internetsivuilla tämän kuulutuksen julkaisemisesta alkaen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Karigasniemen keskustan asemakaavan laatiminen

Karigasniemen keskustan asemakaavaehdotus asetetaan 25.1.–23.2.2024 väliseksi ajaksi MRL 65 §:n ja MRA 27 §.n mukaisesti julkisesti nähtäville.

Mahdolliset muistutukset tulee toimittaa 23.2.2024 mennessä Utsjoen kunnanhallitukselle osoitteella: Utsjoen kunta, kunnanhallitus, PL 41, 99981 Utsjoki tai kunnanvirasto@utsjoki.fi

Asemakaavaehdotus (pdf)

Asemakaavaselostus (pdf)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Utsjoen asemakaavan muutos korttelissa 1

Utsjoen asemakaavan korttelin 1 asemakaavan muutosehdotus asetetaan 6.10.–4.11.2021 väliseksi ajaksi MRL 65 §:n ja MRA 27 §.n mukaisesti julkisesti nähtäville.

Muistutukset tulee jättää kirjallisen ennen nähtävänä oloajan päättymistä osoitteella: Utsjoen kunta, Kunnanhallitus, PL 41, 99981 Utsjoki

Asemakaavaehdotuksen selostus

Utsjoen asemakaava kortteli 1, kartta

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Muutosalue (pdf)

Utsjoen kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus

Utsjoen kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus kaavaehdotus on ollut nähtävillä 1.-30.6.2020. Kaavaehdotus menee kunnanhallituksen käsittelyn kautta kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi syksyllä 2021.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kirkonkylän asemakaava, ehdotus

Asemakaavan selostus

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset

Maisemakuva

Maisemarakenne

Maisema ja kulttuuriarvot

Aittisuvannon asemakaavan vireillä oleva täydennys

Aittisuvannon asemakaavan muutos korttelin 3 rakennuspaikat 5 ja 6

Asemakaavan selostus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavoituskatsaus

Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä (kaavoituskatsaus).

Kaavoituskatsauksen tavoitteena on antaa kokonaiskuva kunnan tämänhetkisestä yleis- ja asemakaavasuunnittelusta. Katsauksessa esitettyjen kohteiden lisäksi voi käynnistyä myös muita hankkeita, joista tiedotetaan erikseen.

Kaavoituskatsaus 2022 (pdf)