Rakennusvalvonta

Utsjoen rakennusvalvonta toimii rakennusvalvontaviranomaisen eli teknisen lautakunnan alaisuudessa.

lupamenettely

1. Alkutoimenpiteet

a. Yhteys rakennusvalvontaan

 • rakennuspaikka
 • rakentamismahdollisuus
 • toimenpiteet

2. Poikkeuslupamenettely

a. Tarvittavat asiakirjat

 • paikan hallintaan oikeuttavat asiakirjat
 • paikan kaavallinen valmiusasiakirja
 • tonttikartta tai vastaava asiakirja
 • asemapiirros
 • selvitys naapurin kuulemisesta

3. Rakennuslupa

a. Poikkeusluvan myöntämispäätös
b. Rakennussuunnitelmat

 • asemapiirros
 • pohja-, julkisivu- ja leikkauspiirustukset
 • tilastokeskuksen asiakirjat täytettynä
 • selvitys jätevesien käsittelystä kiinteistöllä, rakentamistapaselostus

4. Ennen töiden aloittamista

a. Vastaava työnjohtaja
b. Pääsuunnittelija
c. Aloituskokous
d. Kvv-työnjohtaja
e. Tarkentavat suunnitelmat

 • työpiirustukset (suunnittelija)
 • rakennepiirustukset (vähintään perustus- ja runkosuunnitelmat)
 • LVIS-suunnitelmat

5. Työn aikaiset tarkastukset

a. Rakennusluvassa määritellyt tarkastukset (sijainti, runko, valmiustarkastukset)

6. Lopputarkastukset

a. Käyttöönottotarkastus
b. Lopputarkastus

Toimenpidelupa

Rakennusluvan sijasta rakentamiseen voidaan hakea toimenpidelupa sellaisten rakennelmien ja laitosten, kuten maston, säiliön ja piipun pystyttämiseen, joiden osalta lupa-asian ratkaiseminen ei kaikilta osin edellytä rakentamisessa muutoin tarvittavaa ohjausta.

Toimenpidelupa tarvitaan sellaisen rakennelman tai laitoksen pystyttämiseen ja sijoittamiseen, jota ei pidetä rakennuksena, jos toimenpiteellä on vaikutusta luonnonoloihin, ympäröivän alueen maankäyttöön taikka kaupunki-tai maisemakuvaan. Toimenpidelupa tarvitaan myös muuhun kuin rakennuslupaa vaativaan rakennuksen ulkoasua muuttavaan toimenpiteeseen sekä asuinrakennuksen huoneistojärjestelyihin. Myös jätevesijärjestelmän kunnostaminen vaatii toimenpideluvan (=lomake jätevesien käsittelyjärjestelmän rakentamistapaselostus).

Toimenpideilmoitus

Olemassaolevaan asuntoon kuuluvan tai maatalouden harjoittamisen kannalta tarpeellisen, lämmön eristämättömän ja pienehkön, enintään 20 m2 :n suuruisen muun talousrakennuksen kuin saunarakennuksen rakentamiseen asemakaava-alueen ulkopuolella sovelletaan ilmoitusmenettelyä.

Ilmoitukseen on liitettävä seuraavat asiakirjat:

 • pohja- ja julkisivupiirustukset (selvitys toimenpiteen laajuudesta ja laadusta)
 • selvitys rakennuspaikan hallinnasta
 • asemapiirros
 • selvitys naapurin kuulemisesta

Hakemuksen jättäminen

Voit jättää hakemuksesi joko sähköisesti tai paperisena (lomake ke6666 + RH lomake).