Opiskelu lukiossa

Lukio-opintojen laajuus on vähintään 150 opintopistettä. Pakollisia opintoja on matematiikan tasosta riippuen 94 opintopistettä (lyhyen matematiikan valinneilla) tai 102 opintopistettä (pitkän matematiikan valinneilla). Lisäksi on suoritettava vähintään 20 opintopistettä valtakunnallisia valinnaisia opintoja. Loput opintopisteet voivat kertyä joko valtakunnallisista tai lukiokohtaisista valinnaisista opinnoista.

Opiskeluaika lukiossa on 2–4 vuotta (10–20 jaksoa). Yleisin opiskeluaika on 13 jaksoa eli kolme vuotta. Yksi jakso kestää noin 38 päivää.

Opintojen kesto Jaksojen määrä lukioaikana Opintopisteiden määrä/jakso
3 vuotta 13 vähintään 11-12
3,5 vuotta 16 vähintään 9-10
4 vuotta 18 vähintään 8-9

 

Opiskelu lukiossa on toisenlaista kuin peruskoulussa. Tehtävät lisääntyvät ja koealueet laajenevat. Opinnoissa edetään nopeasti. Kokeet keskitetään pääsääntöisesti päättöviikoille jaksojen lopussa, ja niihin kannattaa valmistautua ajoissa. Itsenäisen työn ja oman vastuun osuus kasvaa koko lukioajan.

Vinkkejä opintoihin:

 • Käy koulussa säännöllisesti. Ole ajoissa oppitunneilla ja vältä aiheettomia poissaoloja.
 • Opintojakson ensimmäisellä tunnilla annetaan tärkeää tietoa sen sisällöstä, siihen kuuluvista tehtävistä ja arvioinnista.
 • Käytä oppitunnit tehokkaasti: kuuntele, tee muistiinpanoja, harjoittele, osallistu ja kysy epäselvissä kohdissa.
 • Suunnittele myös kotona tapahtuvalle työskentelylle aikataulu.
 • Opettele itsellesi sopivimmat opiskelumenetelmät.
 • Ota rohkeasti yhteys ryhmänohjaajaan, erityisopettajaan tai opinto-ohjaajaan. He auttavat ja ohjaavat opiskeluusi liittyvissä kysymyksissä.
 • Ylläpidä työrauhaa ja huolehdi omalta osaltasi viihtyisästä kouluympäristöstä.

Työajat

Syyslukukausi 7.8. – 21.12.2024
Syysloma vko 42, 14.10. – 18.10.2024
(93 työpäivää)

Kevätlukukausi 7.1.-31.5.2025
Talviloma vko 10, 3.-7.3.2025
Pääsiäisvapaa 16.-22.4. ke-ti
(93 työpäivää)
+ 1 työlauantai koulujen itse päättämänä aikana

Jaksot

Lukio-opetuksessa on viisi jaksoa:

1. jakso: 7.8.-25.9.2024
2. jakso: 26.9.-22.11.2024
3. jakso: 28.11.-31.1.2025
4. jakso: 3.2.-31.3.2025
5. jakso: 1.4.-31.5.2025


Moduulit saamelaislukiossa

Saamelaislukion opetussuunnitelman löydät täältä.

Linkin takaa löytyvään taulukkoon (Moduulit_lukio) on koottu lukiossa tarjottavat moduulit lukuvuonna 2024-2025. Omaa valikoimaa täydennetään tarpeen mukaan etäopetuksella.

Arviointi

Opintojakson arviointi perustuu kirjallisten tai suullisten kokeiden ja erilaisten töiden lisäksi jatkuvaan opiskelijoiden tietojen ja taitojen arviointiin.

Jokaisen moduulin alussa käydään läpi moduulisuunnitelma, josta ilmenevät sisällöt, tavoitteet, arvioitavat työt ja arviointikriteerit.

Saamelaislukiossa opintojaksojen arvioitavien töiden tulee olla tehtynä jakson loppuun mennessä, ellei opiskelijalla ole perusteltua syytä saada lisäaikaa uusintakuulustelupäivään saakka (esimerkiksi terveydelliset syyt). Mikäli opiskelijalla on arvioitavia töitä palauttamatta jakson lopussa ilman perusteltua syytä, ei opiskelija voi saada opintojaksosta arvosanaa. Jos opiskelija on saanut perustellusta syystä lisäaikaa uusintakuulusteluun saakka, eikä ole palauttanut siihen mennessä arvioitavia töitä, lisäaikaa pitää anoa rehtorilta lomakkeella. Lomake löytyy kansliasta.

Jos opintojaksoa ei voi arvioida esimerkiksi puuttuvan koesuorituksen tai tekemättä jääneiden tehtävien takia, se merkitään Wilmaan täydennettäväksi (T). Jos täydennystä ei ole tehty uusintakuulusteluun mennessä, opintojakso merkitään keskeytyneeksi (K). Keskeytettyä opintojaksoa tai opintojakson ainekohtaista osaa ei voi täydentää, vaan se on opiskeltava seuraavana lukuvuonna uudelleen. Mikäli opintojakso keskeytyy, alaikäisen opiskelijan huoltajalle ilmoitetaan asiasta. Ilmoituksen tekee moduulin aineenopettaja, joka tiedottaa lisäksi ryhmänohjaajaa ja erityisopettajaa.

Kirjainarvosanat Milloin annetaan?
S = suoritusmerkintä Hyväksytysti suoritetuista pakollisista opinto-ohjauksen opintojaksoista ja eri oppiaineiden paikallisista valinnaisista opinnoista.

 

T = täydennettävä Opintojaksoa ei voi arvioida esimerkiksi puuttuvan koesuorituksen tai tekemättä jääneiden tehtävien takia.

 

K = keskeytynyt Opintojakson täydennystä ei ole tehty uusintakuulusteluun mennessä tai opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson tavoitteita esim. runsaiden poissaolojen tai vilpin vuoksi. Keskeytynyttä opintojaksoa ei voi täydentää lisäsuorituksilla, joten se on käytävä uudelleen arvosanan saamiseksi.

 

Päättöviikot ja uusintakuulustelut

Jokaisen jakson lopussa järjestetään päättöviikko. Päättöviikolla noudatetaan erillistä, työjärjestyksestä poikkeavaa aikataulua.

Jokaisen jakson jälkeen pidetään yksi uusintakuulustelupäivä, joka on aina jakson päättymispäivää seuraavan täyden viikon jälkeisenä maanantaina aamulla klo 9.00–12.00. Uusintakuulusteluun ilmoittaudutaan Wilma-viestillä sille aineenopettajalle, jonka kokeen haluaa uusia. Uusintakuulusteluun ilmoittaudutaan viimeistään kuulustelupäivää edeltävänä torstaina klo 12.00 mennessä. Joissakin tapauksissa voidaan järjestää ylimääräisiä uusintakuulustelupäiviä lukuvuoden aikana.

Opiskelijalla on oikeus osallistua uusintakuulusteluun seuraavista syistä:

 • Hyväksyttyä arvosanaa voi korottaa kahden seuraavan uusintakuulustelupäivän aikana kerran
 • Hylätyn arvosanan saa uusia kaksi kertaa seuraavina kahtena uusintakuulustelupäivänä
 • Luvallinen poissaolo päättöviikon kokeesta (terveydenhoitajan-, lääkärin- tai viranomaistodistuksella)

Oppiaineen hyväksytty minimisuoritus

Jotta opiskelija voi saada päättötodistuksen, kaikissa oppiaineissa täytyy olla vaadittu määrä hyväksytysti suoritettuja opintoja.

Opintopisteiden määrä oppiaineessa Hylättyjä voi olla
2-5 0 opintopistettä
6-11 2 opintopistettä
12-17 4 opintopistettä
18 → 6 opintopistettä

 

Ohjeita koetilanteisiin

Saavu kokeeseen ajoissa ja huolehdi, että sinulla on mukana tarvittavat välineet. Kokeessa ollaan koko suorituksen ajan, eikä koetilasta saa poistua esimerkiksi vessaan kesken kokeen. Päättöviikoilla kokeessa tulee olla vähintään tunnin ajan. Kokeen kesto on kolme tuntia, ellei opiskelijalla ole lisäaikaa käytettävissä.

Koetilanteessa opiskelija saa käyttää vain niitä välineitä, jotka opettaja kyseisessä kokeessa sallii. Vilpiksi kokeessa katsotaan esimerkiksi kaikkien ylimääräisten laitteiden, kuten mobiililaitteiden, hallussapito. Vilpiksi katsotaan myös toisen opiskelijan avustaminen kokeessa, tai tehtävän teettäminen toisella ja tehtävän tekeminen toiselle. Vilpistä tiedotetaan aina huoltajille.

Mikäli opiskelija syyllistyy vilppiin, häneltä mitätöidään se opintojakso tai ne opintojaksot, joihin vilppi kohdistuu.

Poissaolot

Utsjoen saamelaislukion järjestyssäännöissä on linjattu poissaoloista. Lisäksi lukiolla on käytössä poissaoloihin puuttumisen malli.

Saamelaislukiossa käytetään Wilma-järjestelmää poissaolojen ilmoittamisessa, selvittämisessä ja seurannassa. Opiskelija voi olla pois opintojaksoilta vain perusteltujen syiden vuoksi (esimerkiksi sairaus). Huoltajan on selvitettävä oppivelvollisen opiskelijan poissaolot Wilmassa välittömästi poissaolon tapahduttua. Täysi-ikäinen opiskelija voi selvittää poissaolot itse. Mikäli ilmoitusta ei tule, ryhmänohjaaja on yhteydessä oppivelvollisen huoltajaan tai täysi-ikäiseen opiskelijaan viimeistään kolmantena poissaolopäivänä.

Jos poissaolon syy on etukäteen tiedossa, poissaololupa tulee anoa hyvissä ajoin Wilmassa lomakkeella. Luvan enintään viiden päivän poissaoloon myöntää ryhmänohjaaja ja pidempiin poissaoloihin luvan myöntää rehtori. Lähtökohtaisesti lomamatkat järjestetään lukion loma-aikoina. Opiskelijan ja oppivelvollisen huoltajan velvollisuus on ottaa selville tehtävät poissaolon ajalta ja huolehtia siitä, että poissaolojakson jälkeen tehtävät on suoritettu annettujen ohjeiden mukaisesti.

Opintojaksot ja poissaolot

Opintojakson laajuus Suoritus keskeytyy
1 opintopiste Neljännestä poissaolosta
2 opintopistettä Kuudennesta poissaolosta
3 opintopistettä Kahdeksannesta poissaolosta

 

Saamelaislukiossa yhden opintopisteen opintojaksosta neljännestä poissaolosta suoritus keskeytyy. Kahden opintopisteen opintojaksosta kuudennesta poissaolosta suoritus keskeytyy. Kolmen opintopisteen opintojaksosta kahdeksannesta poissaolosta suoritus keskeytyy. Suorituksen jatkamisesta voi keskustella opettajan kanssa, jolloin he yhdessä arvioivat, onko opintojakson jatkaminen mahdollista. Oikeus suorittaa opintojakso voidaan evätä opiskelijalta liiallisten poissaolojen vuoksi riippumatta poissaolojen syystä, jos opettaja katsoo, ettei hän pysty arvioimaan opintojaksoa puuttuvan näytön vuoksi. Mikäli osoittautuu, ettei opiskelija voi jatkaa opintosuoritusta, alaikäisen opiskelijan huoltajalle ilmoitetaan asiasta.

Kaikki poissaolot tulee olla selvitettyinä ennen kuin opiskelija voi saada opintojaksosta suoritusmerkinnän.

Poissaoloihin puuttumisen malli, Utsjoen saamelaislukio

Opiskelu lukiossa

Itsenäiset opintojaksot

Utsjoen saamelaislukiossa ei edellytetä itsenäisesti suoritettavia opintoja. Pääperiaate on, että mikäli opetus järjestetään, opiskellaan lähiopetuksessa. Itsenäisesti suoritettavista opinnoista päättävät oppiaineen opettaja ja rehtori. Itsenäisesti suoritetun opintojakson tulee työmäärältään vastata lähiopetuksen työmäärää ja se voi sisältää myös läsnäoloa vaativia suorituksia. Itsenäinen suoritus tulee tehdä yhden jakson aikana ja koe suoritetaan kyseisen jakson koeviikolla. Opiskelija voi suorittaa kerrallaan vain yhtä itsenäistä suoritusta.

Mikäli opiskelija haluaa suorittaa opintojakson itsenäisesti, toimitaan seuraavalla tavalla:

 1. Opiskelija anoo luvan itsenäiseen suoritukseen täyttämällä kansliasta saatavan lomakkeen.
 2. Opiskelija kirjoittaa lomakkeeseen perustelut itsenäiselle suoritukselle.
 3. Opiskelija pyytää opintojakson opettajalta lomakkeeseen lausunnon itsenäisestä suorituksesta.
 4. Opiskelija toimittaa lomakkeen rehtorille.
 5. Jos opiskelija saa luvan itsenäiseen suorittamiseen, sopii hän opintojakson opettajan kanssa itsenäisen suorituksen aikataulusta ja tehtävistä.
 6. Opiskelijan tulee noudattaa sovittua aikataulua.
 7. Opintojakson opettaja ilmoittaa rehtorille Wilma-viestillä, kun suoritus on hyväksytty.
 8. Rehtori lisää opintojakson arvosanan rekisteriin.

Järjestyssäännöt

Utsjoen saamelaislukion järjestyssäännöt

 

Ylioppilastutkinto

Lukio-opintojen päätteeksi suoritetaan valtakunnallinen päättötutkinto eli ylioppilastutkinto. Ylioppilastutkinnon suorittaminen tuottaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluihin. Tutkinnon suorittamista varten kaikissa lukioissa järjestetään yhtä aikaa kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä, ylioppilaskokeet.

Tutkinnon suorittamisen voi hajauttaa, mutta se on suoritettava enintään kolmen peräkkäisen tutkintokerran aikana. Tutkinnon suorittaminen katsotaan aloitetuksi, kun ilmoittaudut ensimmäisen kerran tutkinnon kokeeseen. Ylioppilastodistuksen saa, kun yo-tutkinto on hyväksytysti suoritettu edellyttäen, että saat myös lukion päättötodistuksen.

Ylioppilastutkintoa suorittavan kokelaan on suoritettava viisi koetta (pakolliset kokeet), joihin sisältyy äidinkielessä ja kirjallisuudessa järjestettävä koe sekä kokelaan valinnan mukaan vähintään kolme koetta ryhmästä, johon kuuluvat matematiikassa, toisessa kotimaisessa kielessä, vieraassa kielessä ja reaaliaineessa järjestettävä koe. Edellä tarkoitettuihin kokeisiin voi kuulua vain yksi koe samassa oppiaineessa.

Kokelas voi viiden kokeen lisäksi suorittaa yhden tai useamman muun kokeen (ylimääräiset kokeet).

Tutkintoon on sisällyttävä vähintään yksi pitkän oppimäärän koe (A-kieli tai pitkä matematiikka) tai toisen kotimaisen kielen tai vieraan kielen kokeen sijasta suoritettu äidinkielen ja kirjallisuuden koe.

Ylioppilastutkinnon voi aloittaa, kun on opiskellut kirjoitettavan aineen pakolliset opinnot. Vieraassa kielessä, jossa ei ole pakollisia opintoja, vaadittu minimimäärä on 6 opintopistettä.

Pakollisten opintojen tulisi olla suoritettuina kevään kirjoittajalla kolmannen jakson loppuun mennessä. Syksyllä kirjoittavilla pakollisten opintojen pitäisi olla tehtynä edellisenä keväänä toukokuun loppuun mennessä.