Rajan ylittävä vesi- ja jätevesiyhteistyö Tenojoen vaikutusalueella

TANA RIVER II

 

Tietoa hankkeesta

Hanke pohjautuu Suomalais-norjalainen rajavesistökomissio: n työhön Tenon, Paatsjoen sekä Neidenin kansainvälisellä vesialueella. Hanke jatkaa myös yhä toisen Interreg Pohjoinen- tukiohjelman rahoittamaa, Joint environmental management of the river Tana- hankkeen työtä.

Norjan puolella olevien Tenon ja Karasjoen kuntien jätevedenpuhdistamot sekä Suomen puolella Utsjoen kunnan, Inarin Lapin Vesi Oy:n omistamat jätevedenpuhdistamot käyttävät purkuvesistönä Tenon päävirtaa tai sivujokia. Inarin Lapin Vesi Oy:n vesihuolto on myös riippuvainen Tenojoen alueen pohja- tai pintavesivarannoista vedenhankinnassaan. Kunnilla ei ole ollut yhteistyötä vedenhankinnassa tai jätevesihuollossa.

Nyt tässä hankkeessa, Rajan ylittävä vesi- ja jätevesiyhteistyö Teno-joen vaikutusalueella, Tana river II, keskitytään selvittämään, miten kuntien välistä vesihuoltoyhteistyötä, vesi- ja jätevesihuollossa Tenojoen vesistöalueella, voitaisiin yhteistyössä kehittää ja vahvistaa tulevaisuudessa?

Lisäksi alueella olemassa olevien jätevesijärjestelmien uusimisilla ja saneeraustoimenpiteillä pyritään edistämään ympäristönsuojelullisten tavoitteiden saavuttamista.

Hankkeen toteutus

Rajan ylittävä vesi- ja jätevesiyhteistyö Tenojoen vaikutusalueella, Tana River II hankkeen päätoteuttaja on Inarin Lapin Vesi Oy. Yhteistyössä mukana ovat Karasjoen, Tenon ja Utsjoen kunnat.
Hankeaika on 1.6.2019- 31.5.2022 ja hankkeen rahoittajia ovat Inarin Lapin Vesi Oy, Karasjoen, Tenon ja Utsjoen kunnat. Hankkeeseen on saatu tukea Euroopan aluekehitysrahastosta Interreg Pohjoinen- ohjelmasta ja Lapin Liitolta.

Hankkeen kokonaisbudjetti on n. 470 000 euroa, josta Euroopan aluekehitysrahaston Interreg Pohjoinen – ohjelman tuki on 65 % ja Lapin Liiton koordinoima kansallinen tuki 20%.

Hanketoimet ja niiden toteutus

Rajan ylittävä vesi- ja jätevesiyhteistyö Teno-joen vaikutusalueella, Tana River II –hanke koostuu kahdesta eri työpaketista, WP1 ja WP2.

Hankkeen ensimmäinen työpaketti vaikuttaa kaikkiin kiinteistöihin, jotka ovat liittyneet keskitettyyn vesihuoltoon hankealueella ja toinen työpaketti kiinteistöihin, jotka ovat Tenojoen vaikutusalueella mutta eivät ole liittyneet tai ei ole mahdollisuutta liittyä keskitettyyn jätevesihuoltoon.

Työpakettien sisältö

WP1 Tuotetaan eri vaihtoehtoja sisältävä yleissuunnitelma vesihuollon järjestämisestä  Karasjoen ja Karigasniemen taajamien välillä. Suunnitelmassa selvitetään tekniset ja taloudelliset edellytykset Karigasniemen ja Karasjoen välisen vesihuoltoyhteistyön kehittämiseen, mahdollisten investointi- ja rakennussuunnitelmien pohjaksi.

WP2 Selvitetään Tenojoen vaikutusalueella olevien haja-asutusalueiden kiinteistöjen jätevesijärjestelmien nykytila ja mahdolliset saneeraustarpeet.

Toisen työpaketin, WP2, selvitystyössä Utsjoella kartoitetaan Tenojoen vaikutusalueen kiinteistöt sekä niillä syntyvien jätevesien aiheuttama kuormitus. Lisäksi selvitetään mahdollisten saneerausten kautta saavutettava kuormituksen väheneminen. Myös Norjassa Karasjoella ja Tanassa selvitetään tiedot kiinteistöistä kuormittavuuden arviointia ja jatkotoimenpiteitä varten.

Hankkeen aikana annetaan myös neuvontaa kiinteistöjen omistajille kustannustehokkaiden ja ympäristöystävällisten vaihtoehtojen selvittämisessä, kiinteistökohtaiset erityistarpeet huomioiden.

Lisäksi kehitetään yhteistyötä, luodaan tiedon ja osaamisen vaihtoa Norjan puolella olevien Tanan ja Karasjoen kuntien vesihuoltohenkilöstön kanssa.

 

HANKKEEN TULOSTAVOITTEET

Hanke pyrkii mahdollistamaan yhteisten vesi- ja jätevesipalveluiden järjestämisen yli rajan kustannustehokkaasti sekä edesauttamaan turvatun ja laadukkaan vesihuollon.
Hanke edistää rajanylittävää yhteistyötä, luo arvokkaita kontakteja ja kokemusta eri yhteistyömuodoista sekä edistää osaamisen vaihtoa vesi- ja jätevesihuollon sektorilla.

Hankkeen avulla vähennetään yhdyskuntien/ asutuksen aiheuttamaa jätevesikuormitusta Tenojokeen.

 

Lisätietoja hankkeesta:

Paulus Lepistö, Inarin Lapin Vesi Oy, toimitusjohtaja, hankevetäjä
+358 40 7329 315
paulus.lepisto@inergia.fi

Lisätietoja jätevesijärjestelmien selvitystyöstä Utsjoen kunnassa:

Markku Porsanger, vt. kiinteistöpäällikkö, rakennustarkastaja
+358 400 158 561
markku.porsanger@utsjoki.fi

 

Aihealueeseen liittyviä linkkejä löydät tästä:

Video jätevesiuudistuksesta ja ketä se koskee? Lähde: Ympäristöministeriö