Likiruoka-hanke

1.1.2021–31.8.2023

EU_EAKR_FI_vertical_20mm_rgb.pngVipuvoimaaEU_2014_2020_rgb.pngVaakuna3.jpg

Hankkeen tavoitteena on luoda uudenlainen toimintamalli maaseudun yrittäjyyteen ja alueellisen elintarviketuotannon kokonaislogistiikkaan sähköistä alustaa pilotoimalla. Tarkoituksena on elintarvikkeiden ostajien eli ravintoloiden, julkisten ruokapalveluiden ja yksityisten kuluttajien sekä niiden myyjien eli alku- ja elintarviketuottajien ja heidän tuotteidensa, sekä molempiin ryhmiin kuuluvien jatkojalostajien ja vähittäismyyjien kohtaamisen ja kaupankäynnin mahdollistaminen sekä kuljetusten vähähiilinen ja kustannustehokas optimointi harvaanasutulla alueella.

Toimintamalli muodostaa kokonaisuuden, jossa sähköiseen alustaan yhdistetään esimerkiksi tuotantotiloja, terminaaleja, joustavaa kuljetustoimintaa sekä elintarvikealan toimijoita, mukaan lukien porotalous. Mallin pilotoinnilla on tarkoitus testata, voiko tällaisella järjestelmällä käytännössä edistää paikallistaloutta, paikallisten pk-yritysten toimintamahdollisuuksia ja Lapin maakunnan alueiden välistä yhteistyötä sekä lyhentää pitkiä elintarvikkeiden kuljetusketjuja ja vähentää hiilidioksidipäästöjä samalla kustannustehokkuutta parantaen.

Hankkeen toteutusaika on 1.1.2021 – 31.8.2023. Hanke on EAKR-rahoitettu ja päärahoittaja on Lapin liitto. Hankkeen budjetti on 218 431 euroa, josta EAKR-tuen osuus on 174 743 euroa.

Hankkeen toteutuksesta vastaavat Centria-ammattikorkeakoulu ja lisäksi osatoteutusta tekevät mukana olevien K-P:n ja Lapin kuntien ja elinkeinoyhtiöiden edustajat.

Hankkeessa luotavaa, skaalautuvaa toimintamallia voivat hyödyntää valtakunnallisesti muut maakunnat ja kunnat. Pilotoinnin tavoitteena on huomioida ja myös käytännössä testata mahdolliset hiilineutraalit toimintamallit, aluetaloudelliset näkökohdat sekä pk-yritysten toimintamahdollisuudet elintarviketuotannon alalla. Kehitystyön lähtökohtana ovat valtioneuvoston painopistealueet ja MMM:n lähiruokaohjelma.