Utsjoen kulttuurimaisemat näkyviksi -hanke

maaseutu 2020 logoLeader logo

 

Utsjoella on kaksi valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta, Tenojokilaakso ja Utsjokilaakso. Jokivarsien kylät rakennuksineen ja elinympäristöineen ovat arvokasta saamelaiskulttuurin luomaa maisemaa. Saamelaisalueen vanhaa rakennusperintöä arvellaan säilyneen eniten Utsjoella, kun sodan tuhot eivät yltäneet Utsjoelle asti. Viime vuosikymmeninä monet kulttuurimaisemat ovat päässeet puskettumaan, näkymät Tenon maisematieltä ovat paikoin umpeutuneet, eikä perinteisiä pihapiirejä vanhoine rakennuksineen enää näy tielle. Utsjokisuun kyläyhdistys on tehnyt kunnanvaltuustolle aloitteen kyläkuvien siistimiseksi ja hanke on elinvoimalautakunnassa otettu työn alle. Oman kulttuuriympäristön tunteminen ja vaaliminen on perusta paikallisyhteisön identiteetille.

Käytännössä kulttuurimaisemien säilyminen tapahtuu perinnebiotooppeja hoitamalla ja tukemalla alueelle ominaisen saamelaisen rakennusperinnön säilymistä edistämällä maisemanhoitoon liittyvän yritystoiminnan ja työpaikkojen syntymistä sekä aktivoimalla vapaaehtoisia, nuoria ja pitkäaikaistyöttömiä maisemanhoitotyöhön. Hankkeella luodaan kestävästi edellytyksiä matkailuelinkeinolle sekä vahvistetaan paikallisten kotiseutuidentiteettiä ja viihtyvyyttä alueella. Hankkeeseen tehtävän maisemanhoitosuunnitelman mukaan talkoilla hoidetaan ja raivataan maisema-alueita yhdessä kyläläisten, mökkiläisten ja maanomistajien kanssa.

Mitä hankkeella tavoitellaan?

Hankkeella pyritään saavuttamaan Utsjoen kylien vetovoimaisuus asuin-, vapaa-ajan ja yritysten ympäristönä. Uuden toimintamallin ja palvelumuodon kautta tuetaan Teno- ja Utsjokivarsien ainutlaatuisten maisemien ja arvokkaan kulttuuriympäristön säilymistä.

Tavoitteena on alueelle ominaisen saamelaisen kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön säilymisen tukeminen sekä perinnemaisemien ja vanhojen rakennusten pitkäjänteinen kunnostaminen mahdollisesti maanomistajien ympäristösopimusten tuella.

Maisemanhoitoon, rahoitusmahdollisuuksiin ja maisemanhoitoyrittäjyyteen liittyvä osaaminen ja tietoisuus on lisääntynyt, jonka kautta aktivoidaan työttömiä, nuoria ja yrittäjiä maisemanhoitoalalle.

Kuntalaisten ja mökkiläisten yhteinen vastuu elinympäristömme siisteydestä ja viihtyvyydestä huolehtimisesta, joka osaltaan vaikuttaa paikallisten kotiseutuidentiteetin vahvistumiseen.

Mitä hankkeessa tehdään?

Hankkeen käytännön toimenpiteet voidaan jakaa viiteen osaan.

1. Asiantuntija laatii maisemanhoitosuunnitelman Karigasniemen, Nuorgamin ja Utsjoen kylille ja Tenojokivarteen yhdessä paikallisten, mökkiläisten ja maanomistajien kanssa. Nuorten ääni halutaan saada kuuluville suunnitelmien laatimisessa.

2. Nuoret sitoutetaan kotiseudun maisemanhoitoon ja rakennusperinnön vaalimiseen. Nuoret saavat valita heille sopiva maisemanhoitokohde, joka laitetaan talkoilla kuntoon ja sitä ylläpidetään jatkossa nuorten kanssa yhdessä. Seurakunnan nuorisotyö, VPK:n nuoriso-osasto ja kunnan nuorisotyön kanssa järjestetään työpajoja ja talkoita.

3. Yhdessä kyläyhdistysten kanssa järjestetään maisemanhoitotyön talkoita.

4. Maisemanhoitotyöhön liittyvä asiantuntijaosaamista neuvontatilaisuuksina.

5. ”Pihat puhtaiksi” –kampanjalla innostetaan kuntalaisia ja mökkiläisiä sekä yrittäjiä huolehtimaan oma pihapiirinsä siistiksi ja kantamaan yhteistä vastuuta yleisestä siisteydestä. Toteutetaan yhdessä kyläyhdistysten kanssa.

Hankeen käytännön toteutuksesta vastaa projektityöntekijä ja asiantuntijatyöstä, ohjauksesta ja neuvonnasta vastaa yhteistyötahot ja yrittäjät. Hankkeeseen on kuukaudeksi palkattu metsuri, joka on apuna talkoissa. Projektipäällikkö vastaa hallinnollisista toimista ja on tukena hankkeen toteutuksessa.

Hankkeen tavoitellut tulokset

Hankkeen tärkeimpänä tavoitteena on saada Utsjoen kylät vetovoimaisiksi ja säilyttää arvokkaat kulttuurimaisemat. Tavoitellaan, että asuinympäristöt siistiytyvät ”pihat puhtaiksi” -kampanjan kautta. Maisemien avaaminen etenkin Tenojokivarressa ja sen luoma viihtyvyyden tunne.

Kuka hanketta rahoittaa ja kuka siitä vastaa?

Utsjoen kulttuurimaisemat näkyviksi –hankkeen kokonaisrahoitus on 55 556 euroa. Hankkeelle on myönnetty EU-tukea 40 000,32 euroa Leaderin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014 – 2020. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2019 – 31.12.2020.

Hankkeesta vastaa Utsjoen kunta. Kunta vastaa hankkeen aikaisista kustannuksista, hankkeen hallinnoinnista ja toteutumisesta aikataulussa. Kehittämis- ja elinkeinopäällikkö vastaa hankkeen hallinnoinnista ja projektityöntekijä projektin suunnittelusta ja koordinoinnista.

Lisätietoja hankkeesta:

Nettisivuilta: https://sway.office.com/D7IWrjIGGKdiRQmN?ref=Link
Facebook: Utsjoen kulttuurimaisemat näkyviksi
Instagram: @kulttuurimaisemat.nakyviksi

Utsjoen kunta / Elinkeinotoimi
PL 41, 99981 Utsjoki