Ohjaus ja opiskeluhuolto

Opiskeluhuoltoon kuuluvat opetussuunnitelman mukaiset palvelut, joita ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä opiskeluterveydenhuollon palvelut. Opiskeluhuoltoa toteutetaan monialaisessa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa.

Kouluterveydenhoitaja ja kuraattori ovat tavattavissa koululla omassa työhuoneessaan erikseen Wilmassa ilmoitettuina aikoina. Opiskelijat ja vanhemmat voivat olla yhteydessä sekä kuraattoriin ja kouluterveydenhoitajaan puhelimitse ja/tai Wilman kautta.

Lukiossa työskentelee myös koulunuorisotyöntekijä yhteistyössä opetus- ja opiskelijahuollon henkilöstön kanssa.

Koululääkäri on tavattavissa terveyskeskuksessa. Opiskelijoiden on varattava koululääkärille aika itse terveyskeskuksesta. Kunta tarjoaa ilmaisen hammashoidon kaikille saamelaislukion opiskelijoille. Opiskelijoiden tulee kuitenkin itse huolehtia ja varata aika hammashoitoon terveyskeskuksesta.

Kunnan sosiaalityöntekijä tukee tarvittaessa opiskelijaa ja hänen perhettään moniammatillisen yhteistyön ja lastensuojelun kautta.

Opiskeluhuollon monialaiseen yhteistyöhön kuuluvat myös erilaiset opiskeluhuoltoryhmät. Saamelaislukion opiskeluhuoltoryhmään kuuluvat lukion apulaisrehtori, kuraattori, terveydenhoitaja, eritysopettaja ja tarvittaessa ryhmänohjaajat. Opiskeluhuoltoryhmä voi kuulla tarvittaessa myös erilaisia asiantuntijoita. Ryhmä kokoontuu pääsääntöisesti kerran jokaisen lukiojakson aikana ja lisäksi tarvittaessa. Yksittäisen opiskelijan asiat käsitellään tapauskohtaisesti koottavassa asiantuntijaryhmässä.

Voit tutustua koko opiskelijahuollon suunnitelmaan täältä.

Kodin ja koulun yhteistyö

Vanhempainiltoja pidetään lukuvuodessa yksi. Huoltajia lähestytään tarvittaessa kirjallisilla tiedotteilla ja viesteillä Wilman kautta ja/tai puhelimitse. Opiskelijoiden asioissa yhteydenpitoa kotiin hoitavat ensisijaisesti heidän ryhmänohjaajansa, mutta tarvittaessa myös rehtori, lukion vararehtori, opinto-ohjaaja ja kuraattori.

Ohjaus

Orientaatio lukio-opintoihin

Opiskelijoiden aloittaessa lukio-opinnot heidän kanssaan käydään läpi opintojen aloittamiseen liittyviä asioita sekä tutustutaan lukion käytäntöihin ja opiskeluympäristöön. Yhteisöllisyyttä ja ryhmäytymistä vahvistetaan esimerkiksi järjestämällä ryhmäytymisretki sekä pitämällä ryhmänohjaajan tunteja. Opintojen alkuvaiheessa kartoitetaan myös tuen ja ohjauksen tarve sekä suunnitellaan ja järjestetään tarvittaessa tukitoimia. Opinto-ohjauksen pakolliset opinnot Minä opiskelijana (OP1) järjestetään ensisijaisesti 1. opiskeluvuonna. Oppitunneilla perehdytään eri opiskelutekniikoihin ja aloitetaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatiminen.

Lukiossa ohjauksen keskeinen työväline on henkilökohtainen opintosuunnitelma, joka sisältää seuraavat osat:

  • opiskelusuunnitelma
  • ylioppilastutkintosuunnitelma
  • jatko-opinto- ja urasuunnitelma

Ohjaus lukio-opintojen aikana

Opintojen etenemistä seurataan säännöllisesti. Päivitetään henkilökohtaista opintosuunnitelmaa ja lukio-opintojen edetessä painopiste siirtyy ylioppilastutkintosuunnitelman ja jatko- ja urasuunnitelmien laatimiseen ja päivitykseen. Tuen tarpeiden jatkoselvitys tehdään yhteistyössä aineenopettajien ja erityisopettajan sekä opiskelijahuollon henkilöstön kanssa. Tarvittaessa suunnitellaan ja haetaan erityisjärjestelyjä ylioppilastutkinnon kokeisiin.

Yhteistyö korkeakoulujen ja muiden oppilaitosten kanssa

Opiskelijoille esitellään yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tarjoamia opintoja lukiolaisille ja opiskelijoita kannustetaan suorittamaan korkea-asteen opintoja. Opinto-ohjauksen pakollisten opintojen Jatko-opinnot, työelämä ja tulevaisuus (OP2) oppitunneilla annetaan opiskelijoille tietoa jatko-opinnoista ja niihin hakeutumisesta. Opiskelijoita ohjataan myös itse etsimään aktiivisesti tietoa jatko-opinnoista.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Henkilökohtaista opintosuunnitelmaa päivitetään säännöllisesti ja opiskelijat saavat siihen ohjausta seuraavan suuntaa antavan aikataulun mukaisesti:

Opiskelusuunnitelman teko, päivitys ja tarkistus:
1. lukio-opiskelijaksi valinnan yhteydessä (alustavat ainevalinnat)
2. ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä (ainevalinnat toiselle opiskeluvuodelle)
3. toisen opiskeluvuoden keväällä (ainevalinnat kolmannelle opiskeluvuodelle)
4. kolmannen opiskeluvuoden alussa
5. mahdollisen kolmannen opiskeluvuoden keväällä ja neljännen syksyllä
6. viimeisen lukukauden alussa

Ylioppilastutkintosuunnitelman teko ja päivitys:
1. toisen opiskeluvuoden syksyllä ja keväällä
2. kolmannen opiskeluvuoden syksyllä
3. tarvittaessa kolmannen opiskeluvuoden keväällä ja neljännen opiskeluvuoden syksyllä

Jatko-opinto- ja urasuunnitelmien teko ja päivitys:
1. alustavasti ensimmäisen opiskeluvuoden aikana
2. toisena opiskeluvuonna
3. kolmantena opiskeluvuonna
4. tarvittaessa neljäntenä opiskeluvuonna

Ohjaus lukio-opintojen päättymisvaiheessa

Opintojen päättymisvaiheessa tarkistetaan opintojen tilanne ja tarvittaessa opiskelusuunnitelmaa päivitetään. Viimeistellään jatko-opintosuunnitelma ja valmistaudutaan yhteishakuun. Yksilöllisen tarpeen mukainen ohjaus jatko-opinto- ja urasuunnittelussa. Tuetaan opiskelijan hakeutumista jatko-opintoihin ja tarvittaessa tehdään yhteistyötä opiskeluhuollon, korkea-asteen oppilaitosten, muiden oppilaitosten sekä työelämän kanssa. Opiskelijoille tiedotetaan jatko-opintoihin liittyvistä aikatauluista sekä muista tärkeistä ajankohdista. Jos opiskelija jää vaille opiskelupaikkaa, varmistetaan jatko-ohjauksen toteuttaminen.

Ohjaus opiskeluoikeuden päättymisen jälkeen

Toteutetaan jatko-ohjausta. Kartoitetaan opiskelijoiden ohjaustarve, tiedotetaan jatko-opintoihin hakemisen aikatauluista. Tarvittaessa päivitetään jatko-opintosuunnitelmia sekä järjestetään erilaisia tukitoimia yhteistyötahojen kanssa.

OHJAUKSEN TOIMIJAT

Utsjoen saamelaislukion ohjauksesta vastaa koulun henkilökunta:
ohjauksen toimijat lukiossa.

Keneltä kysyä?

Oheisessa listassa on kuvattu, kenen puoleen opiskelija tai huoltaja voi kääntyä erilaisten kysymysten, huolien ja haasteiden kanssa. Ohjeena on kääntyä ensisijaisesti ensimmäisenä listalla mainitun henkilön puoleen.

Aineen oppimäärän suorittaminen  aineenopettaja ryhmänohjaaja opinto-ohjaaja apulaisjohtaja
Ainevalintojen tekeminen  ryhmänohjaaja aineenopettaja opinto-ohjaaja apulaisjohtaja
Etenemisesteet  ryhmänohjaaja aineenopettaja opinto-ohjaaja
Henkilökohtaiset ongelmat  opiskelija saa itse valita henkilön, jolle haluaa puhua
Itsenäinen opiskelu  aineenopettaja rehtori ryhmänohjaaja opinto-ohjaaja
Jatko-opinnot, ammatinvalinta  opinto-ohjaaja aineenopettaja
Kiusaaminen, häirintä  opiskelija saa itse valita henkilön, jolle haluaa puhua
lukion häirintäyhdyshenkilö: Anna Jäntti
Loma-anomus  1-5 päivää: ryhmänohjaaja
yli 5 päivää: rehtori
Muualla suoritetut opinnot  apulaisjohtaja opinto-ohjaaja
Opinto- ja koulumatkatuki, opiskelutodistukset  koulusihteeri
Opintojakson keskeyttäminen  aineenopettaja ryhmänohjaaja
Opintojen keskeyttäminen  apulaisjohtaja opinto-ohjaaja
Opintomenestyksen seuranta  ryhmänohjaaja aineenopettaja opinto-ohjaaja apulaisjohtaja
Opinto-ohjelman muutokset  opinto-ohjaaja ryhmänohjaaja apulaisjohtaja
Oppimiseen liittyvät opiskeluvaikeudet  aineenopettaja erityisopettaja ryhmänohjaaja opinto-ohjaaja
Poissaoloilmoitus kokeesta  aineenopettaja ryhmänohjaaja
Poissaoloselvitys  ryhmänohjaaja aineenopettaja apulaisjohtaja
Opintojen kokonaismäärä  ryhmänohjaaja opinto-ohjaaja apulaisjohtaja
Terveyspalvelut  terveydenhoitaja
Uusintakuulustelut  aineenopettaja opinto-ohjaaja
Vaihto-opiskelu  apulaisjohtaja opinto-ohjaaja ryhmänohjaaja
Yo-tutkinto ja yo-kokeet  apulaisjohtaja opinto-ohjaaja aineenopettaja ryhmänohjaaja
Äkillinen sairastuminen  ryhmänohjaaja terveydenhoitaja apulaisjohtaja