Käsityö- ja matkailuyrittäjyyden yhteiset mahdollisuudet -hanke

Maaseutu- ja lomituspalvelut 1

 

Ajankohtaista

  • Käsityö- ja matkailuyrittäjyyden yhteiset mahdollisuudet -hanke järjestää Utsjoella Hyvän mielen viikon -tapahtumakokonaisuuden  24.–28.5.2022! Tervetuloa kaikille!

Perustietoa

Käsityö- ja matkailuyrittäjyyden yhteiset mahdollisuudet -hankkeen päätavoitteena on auttaa Pohjoisimman Lapin elinkeinoja luomaan ja vahvistamaan keskinäisiä yhteistyömalleja ja uudenlaisia palveluita sekä suunnitella niitä tukevaa koulutusta.

Monipuoliset palvelut ja uudet ansaintamallit vahvistavat yritysten kannattavuutta ja kasvukykyä – sekä parantavat kykyä selviytyä nopeiden olosuhdemuutosten kuten pandemioiden sattuessa.

Hankkeen kohderyhmään kuuluvat matkailu- ja käsityöyrittäjät ja yrittäjäksi aikovat, koulutusasiantuntijat sekä muiden perinteisten elinkeinojen harjoittajat ja alojen opiskelijat.

Toteuttajat: Saamelaisalueen koulutuskeskus ja Utsjoen kunta
Toteutusaika: 15.5.2021–15.9.2022
Kustannusarvio: 85 190 €
Rahoitus: Lapin liiton myöntämää Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusta (yht. 80%), Utsjoen kunta ja Saamelaisalueen koulutuskeskus

Toimenpiteet

Kysely/tarvekartoitus: Kesällä 2021 kartoitetaan perinteisten, käsin tehtyjen tuotteiden ja tarvikkeiden tarvetta, käyttöä ja myyntimahdollisuuksia matkailupalveluissa. Kyselyllä selvitetään lisäksi käsityöteemaisten palvelutuotteiden tarjontaa ja tarvetta.

Työpaketti 1: Perinteisten käsityötuotteiden ja -tarvikkeiden mahdollisuudet matkailupalveluissa

Inarissa syksyllä 2021 pidettävässä työpajassa käsitellään kyselyn tuloksia sekä käsityöläisten, matkailuyritysten että koulutuksen näkökulmasta, unohtamatta saamelaiskäsityön immateriaalioikeuksia ja saamelaismatkailun eettisiä ohjeita.

Työpaketti 2: Uusien palvelukokonaisuuksien, tuotteistamisprosessin ja ansaintamekanismien kartoitus ja pilotointi matkailussa ja käsitöissä

Miten käsityöyrittäjät voisivat ansaita matkailun avulla muustakin kuin fyysisestä tuotteesta? Millaisista uusista palvelutuotteista voisivat hyötyä sekä käsityö, matkailu että muut paikalliset elinkeinot? Miten voitaisiin samalla jakaa oikeaa tietoa saamelaiskulttuurista? Ajankohta alkutalvi 2021.

Työpaketti 3: Käsityö ja taide hyvinvoinnin edistäjinä (Utsjoen taideviikko)

Suunnitellaan ja toteutetaan Utsjoen taideviikko, jossa yhdistetään käsityötä ja taidetta hyvinvointia
lisääväksi ja matkailua tukevaksi tapahtumaksi. Tapahtumassa voidaan testata aiempien työpakettien tuotoksina syntyneitä tai ideoituja palveluita. Ajankohta alkuvuosi 2022, taideviikon toteutus toukokuu 2022.

Toimintalinja 1. Pk-yritysten kilpailukyky
Erityistavoite 2.1 Pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Tulokset

Hanke on rohkaissut erityisesti käsityö- ja matkailuyrittäjiä kokeilemaan ja tuottamaan uusia palvelutuotteita yhteistyössä keskenään. Hanke on edesauttanut uusien ansaintamallien kehittämistä. Saamenkulttuurin erityisluonteen ja -piirteiden tunnistaminen ja niiden huomioiminen niin koulutuksessa kuin elinkeinoelämässä on parantunut ja uusia palvelukokonaisuuksia ao. aloille on syntynyt.

Alojen perinteitä säilyttävä sekä muuttuneisiin ja muuttuviin tarpeisiin suuntautuva koulutus on tarkentunut ja kehittynyt ketterämmin elinkeinoelämän tarpeita vastaavaksi.

Utsjoen taideviikko-tapahtumakonsepti on luotu.

Liittyminen muihin hankkeisiin

  • Vastuullinen matkailu Utsjoella -hanke
  • Utsjoen matkailun maankäyttösuunnitelma -hanke
  • Utsjoen elinkeinojen kehittämishanke
  • Utsjoen keskustaajaman lähivirkistysalueiden kehittämishanke
  • Työhyvinvointia Saamelaisalueella -hanke
  • Saamelaiskäräjien vastuullisen saamelaismatkailun hankkeet
  • Lapin yliopiston Lapista käsin -hanke

Yhteystiedot

Projektinvetäjä Virpi Jääskö
Saamelaisalueen koulutuskeskus
+358 50 473 8761
virpi.jaasko@sogsakk.fi

Matkailuasiantuntija Johanna Mikkola
Utsjoen kunta
+358 400 151 294
johanna.mikkola@utsjoki.fi