Saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pilottihanke

1.8.2018–31.8.2023

Saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pilottihanke

 

Yli 70 prosenttia saamelaislapsista ja -nuorista asuu saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella. Kotiseutualueen kuntien ulkopuolella saamen kielten lähiopetuksen järjestäminen on usein mahdollista vain suurimmissa saamelaiskeskittymissä. Kotiseutualueen ulkopuolella annetaan yleensä kahden viikkotunnin laajuista perusopetusta tai lukiokoulutusta täydentävää saamen kielen opetusta.

Oman äidinkielensä opetuksen piirissä on toistaiseksi vain noin 20 prosenttia kotiseutualueen ulkopuolella koulua käyvästä saamelaislapsista ja -nuorista. Tilanteen seurauksena saamenkieliset lapset ja nuoret ovat jääneet luku- ja kirjoitustaidottomiksi omissa kielissään ja valtaosa menettämässä kokonaan yhteyden sukujensa kieleen.

Saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pilottihankkeessa tarjotaan perusopetusta ja lukiokoulusta täydentävää saamen kielen opetusta kaksi viikkotuntia. Opetus on tarkoitettu saamelaisoppilaille ja -opiskelijoille, jotka asuvat saamelaisten kotiseutualueen kuntien ulkopuolella ja joiden perheen tai suvun kieli on joku Suomessa puhuttavista saamen kielistä (inarinsaame, koltansaame ja pohjoissaame).

Hankkeessa annettava opetus on perusopetusta ja lukiokoulutusta täydentävää saamen kielten opetusta, ja opetukseen voivat tulla mukaan myös esiopetuksen oppilaat. Esiopetusikäisten opetuksessa painottuu leikki ja toiminnallisuus.

Hankkeen oppilasmäärä on kasvanut vuosittain parilla kymmenellä ja kaksinkertaistunut hankkeen ensimmäiseen lukuvuoteen verrattuna. Neljäntenä lukuvuonna 2021–2022 hankkeessa opiskelee noin 110 oppilasta ja opiskelijaa 38 kunnasta ja yhteensä 75 koulusta. Oppilasmäärän voimakas kasvu kertoo saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen kysynnästä, kun tieto opetusmahdollisuudesta on saavuttanut huoltajia ja opetuksen järjestäjiä.

Mitä hankkeella tavoitellaan?

Hankkeen tavoitteena on saattaa yhä useampi saamelaistaustainen oppilas saamen kielen opetuksen piiriin etäyhteyksiä käyttäen sekä luoda saatujen tulosten ja kokemusten kautta edellytykset saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen vakinaistamiselle valtakunnallisesti.

Saamen kielten opetukseen liittyy monenlaisia haasteita, ja uusia, etäyhteyksiä hyödyntäviä menetelmiä on syytä kehittää, jotta laadukasta opetusta voidaan jatkossa tarjota yhä laajemmalla alueella asuvalle saamelaisväestölle. Saamelaisopetuksen resursseja on hajallaan ympäri maata, ja niiden koordinointi ja tarvealueille ohjaaminen on erityisen tärkeää, jotta varmistetaan oikeus kielen oppimiseen ja mahdollisuus saada jatkossakin saamenkielisiä työntekijöitä ja toimijoita yhteisöön.

Hankkeen päätavoitteet

  1. Kartoitetaan saamen kielten opetuksen tarve ja tilanne saamelaisten kotiseutualueen kuntien ulkopuolella
  2. Kootaan saamen kielten opetusryhmät valtakunnallisesti siten, että opetusta voidaan antaa pedagogisesti järkevällä tavalla
  3. Annetaan perusopetuksen ja lukion oppilaille/opiskelijoille saamen kielen opetusta verkossa kaksi viikkotuntia/ryhmä koko kouluvuoden ajan
  4. Kehitetään saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pedagogisia ja teknisiä ratkaisuja
  5. Kehitetään opetussuunnitelma, jossa otetaan huomioon oppilasryhmän kielellinen heterogeenisuus
  6. Kootaan ja laaditaan hyvät käytännöt ja raportoidaan niistä

Hankkeen tavoitellut tulokset

Hankkeen tavoitteena on vakiinnuttaa saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävä opetus saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella. Opetuksen vakiinnuttamisen edellytyksenä on, että tarjottu opetus on laadukasta, siihen osallistuminen on helppoa ja että opetuksesta aiheutuvat kustannukset ovat kunnille kohtuullisia. Hankkeessa jatketaan etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen kehittämistä yhdessä opettajien kanssa sekä tehdään tiivistä yhteistyötä kuntien ja koulujen kanssa toimintamallin kehittämisessä.

Kansallisen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) toteuttaa vuoden 2022 aikana arvioinnin hankkeesta ja laatii sen pohjalta yhteenvetoraportin toimintamallin jatkamisen pohtimiseksi.

Kuka hanketta rahoittaa ja kuka siitä vastaa?

Saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuspilotti on Utsjoen kunnan hallinnoima ja Saamelaiskäräjien koordinoima hanke, jonka toteutusaika on 1.8.2018–31.8.2023. Hankkeen hakija ja vastuullinen toimija on Utsjoen kunta. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetuksen järjestäjänä hankkeessa toimii Utsjoen kunta, jolla on sekä perusopetuksen että lukiokoulutuksen järjestämislupa.

Hankepäällikkö työskentelee Utsjoen kunnassa ja hankekoordinaattori Saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalitoimistossa. Lisäksi hankkeessa työskentelee kaksi päätoimista tuntiopettajaa inarin- ja pohjoissaamessa sekä sivutoimiset tuntiopettajat pohjois- ja koltansaamessa.

Tervetuloa opiskelemaan saamen kieliä etäyhteyksin!

Lisätietoja hankkeesta

Hankkeen nettisivut: https://www.saamenetaopetus.com/

Ilmoittautuminen opetukseen 31.3.2022 mennessä osoitteessa: https://uusi.kuntapalvelut.fi/saamenetaopetus/fi/

Ota yhteyttä

Anni-Sofia Niittyvuopio
Hankepäällikkö
Utsjoen kunta
040 7012 094
anni-sofia.niittyvuopio@edu.utsjoki.fi

Arla Magga
Hankekoordinaattori
Saamelaiskäräjät, Koulutus- ja oppimateriaalitoimisto
040 6875 989
arla.magga@samediggi.fi