Utsjoen elinkeinojen kehittämishanke

maaseutu 2020 logo

 

Hankkeen tausta
Utsjoen kunnassa on murrosvaihe etenkin matkailun toimialalla. Vuosikymmenten ajan kesämatkailu perustui Tenojoen lohestukseen ja muodosti merkittävän tulolähteen jokivarren yrityksille ja asukkaille. Vuonna 2017 voimaan tullut Tenojoen uusi kalastussääntö romahdutti kesämatkailijoiden määrän Utsjoella. Yrittäjille tehtyjen selvitysten ja arvioiden perusteella matkailijoiden määrä kesällä 2017 väheni aikaisempiin vuosiin verrattuna 60-70 %. Tämä on näkynyt yritysten liikevaihdon radikaalina pienentymisenä ja sitä kautta myös voimakkaasti välillisinä vaikutuksina kunnan aluetaloudessa ja elinvoimassa.

Matkailun murrosvaiheesta johtuen Utsjoen kunnassa tarvitaan kaikkien elinkeinojen toimintamahdollisuuksien parantamista ja laaja-alaista, entistä määrätietoisempaa kehittämistyötä törmäyttämällä elinkeinoja, jotta toimialojen yhteistyö lähtisi paremmin käyntiin. On siis tarve luoda uusi toimintamalli, missä kulttuurisensitiivisyys, yhteisöllisyys ja voimakas matkailun kansainvälistyminen huomioidaan elinkeinojen kehittämistyössä. Kulttuurisensitiivisyydellä tarkoitetaan sitä, että elinkeinojen kehittämistyötä tehdään eri kulttuurit (sisältäen saamelaiskulttuurin) ja elinkeinot huomioiden.

Hankkeen tavoite
Hankkeen tavoitteena on saada eri elinkeinot toimimaan rakentavassa ja hedelmällisessä vuorovaikutuksessa kunnan elinvoimaisuuden vahvistamiseksi ja uusien yrittämisen mahdollisuuksien löytämiseksi. Verkostomaisessa yhteistyössä huomioidaan paikallislähtöisyys, kulttuurisensitiivisyys sekä rajayhteistyön tuoman mahdollisuudet.
Tavoitteena on lisätä Utsjoen tunnettuutta uniikkina ja monipuolisena luontomatkailukohteena eikä pelkästään Tenoon pohjautuvana kalastuspaikkana. Tavoitteena on sen myötä monipuolistaa matkailua toimialana ja samalla vahvistaa alueelle tyypillistä monialayrittäjyyttä, synnyttää uutta yritystoimintaa, uusia tuotteita ja palveluita mm. luonnontuotteisiin, kulttuuriin sekä käsitöihin liittyen.

Hankkeen rahoitus ja vastuu
Utsjoen elinkeinojen kehittämishankkeen kokonaiskustannus on 204 600 euroa. Hanketta rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisrahasto Lapin ELY-keskuksen kautta 194 370 eurolla ja Utsjoen kunta 10 230 eurolla. Hankkeen toteutusaika on 01.05.2018 – 30.06.2020.
Hankkeen hakija ja vastuullinen toteuttaja on Utsjoen kunta. Kunta vastaa hankkeen aikaisista kustannuksista, hankkeen hallinnoinnista ja toteutumisesta aikataulussa. Hankkeen käytännön toteutuksesta vastaa projektipäällikkö.

Lisätietoja hankkeesta:
Kehittämis- ja elinkeinopäällikkö
p. 0400 151 294