Utsjoen keskustaajaman lähivirkistysalueiden kehittämishanke

30.11.2020–31.12.2021

Osallistu Tenojoen jätevesihankkeen, Tana River II, järjestämään piirrostehtävään!

 

Utsjoki on Suomen pohjoisin kunta, jonka keskustaajama sijaitsee upeassa tunturilaaksossa Tenojoen äärellä. Ympäröiviltä erämaa-alueilta löytyy rajaton määrä lähes koskemattomia retkeily- ja vaellusmaastoja. Taajaman läheisyydestä löytyy myös useampi maastoon merkitty virkistysreitti, mutta ne ovat maastoiltaan haastavia.

Alueella on näin ollen tarvetta matalan kynnyksen luontokohteille, jotka voivat lisätä sekä paikallisten asukkaiden että matkailijoiden ulkoilumahdollisuuksia lähiluonnossa. Utsjoen keskustaajaman lähivirkistysalueiden kehittämishanke pyrkii vastaamaan tähän tarpeeseen.

Keskustaajamassa Utsjoen uoma laskee Tenoon muodostaen hienon maisemakokonaisuuden jokilaaksoista tuntureille ja Norjan puolelle. Hanke kehittää tälle alueelle laajaa käyttäjäkuntaa palvelevaa lähiliikunta- ja virkistysaluetta. Yhdessä alueen haastavampien reittien kanssa uusi ulkoilualue luo monipuolisen kuvan alueen luonnosta.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeessa on kolme päätavoitetta, joiden tarkoituksena on lisätä Utsjoen keskustaajaman lähivirkistysalueiden vetovoimaa sekä edistää ulkoilumahdollisuuksia lähiluonnossa kaikenikäisille.

  1. Onnelan törmälle pystytetään P-alueen yhteyteen esteetön näköalatasanne, josta avautuu laaja näköala Tenojokilaaksoon.
  2. Tasanteen yhteyteen rakennetaan matalin porrasaskelmin sekä kaitein varustettu portaikko, joka mahdollistaa turvallisen laskeutumisen Tenon varteen. Portaikko soveltuu myös kuntoiluun kaikille ikäryhmille.
  3. Alueelle suunnitellaan ja rakennetaan noin kilometrin mittainen luontopolku. Reitti ylettyy Onnelan alueelta Nuorgamintien alikulkutunnelia hyödyntäen Utsjoen törmälle ja jokea myötäillen takaisin Nuorgamintielle. Kävelemällä kevyen liikenteen väylää takaisin Onnelan alueelle reitistä muodostuu noin 1,7 kilometrin pituinen rengasreitti. Polun varteen sijoitetaan virallinen nuotiopaikka, pari levähdyspenkkiä sekä opastetauluja. Polku ei ole esteetön, mutta maasto on pääosin helppokulkuista. Näin ollen polku kokoaa alueella satunnaisesti risteilevät polut yhdeksi selkeäksi kulku-uraksi, vähentäen ympäröivän alueen kulumista. Keskeisen sijaintinsa vuoksi reitti on helposti saavutettavissa sekä kävellen että pyörällä. Reitti suunnitellaan kesäkäyttöön sopivaksi.

Hankkeen tavoitteiden valmistuttua keskustaajaman lähiliikuntamahdollisuudet monipuolistuvat varsinkin lapsiperheille ja ikäihmisille. Selkeät, helposti saavutettavat kohteet lisäävät myös alueen vetovoimaa matkailijoiden parissa. Onnelantörmälle pystytetään lisäksi isompi infotaulu, joka kertoo lähialueen haastavammista reiteistä.

Hankkeen rahoitus, vastuu ja toteutusaika

Utsjoen keskustaajaman lähivirkistysalueiden kehittämishankkeen kokonaisbudjetti on 63 055 euroa.

Hanketta rahoittavat Uudenmaan ELY-keskus 31 527,50 eurolla (valtion talousarvion momenteilta 420351061 Vesien- ja ympäristönhoidon edistäminen, 38057670 Lähivirkistysalueet), Metsähallituksen Luontopalvelut 10 000 eurolla sekä Utsjoen kunta 21 527,50 eurolla.

Hankkeen hakija ja toteuttaja on Utsjoen kunta. Kunta vastaa hankkeen hallinnoinnista ja toteutumisesta aikataulussa. Hankkeen käytännön toteutuksesta vastaa projektipäällikkö. Hanke toteutetaan ajalla 30.11.2020–31.12.2021.

Lisätiedot:

Projektipäällikkö Sebastian Aarnio

puh. 040 485 8070

sebastian.aarnio@utsjoki.fi