Vastuullinen matkailu Utsjoella -hanke

1.3.2020–31.7.2022

Matkailu on Utsjoen kunnan alueella yhä merkittävämpi työllistäjä ja toimeentulon tuoja. Matkailun tuoma hyöty alueelle on paljolti positiivista luomalla kasvua erilaisten palvelujen kysynnässä ja siten lisäämällä työpaikkojen määrää. Matkailulla on kuitenkin aina vaikutuksia kohdealueeseensa niin ekologisella, taloudellisella, sosiaalisella kuin kulttuurisella tasolla. Ilmastonmuutoksen riskien entistä laajempi tiedostaminen ja vastuullisuuden merkityksen kasvu myös matkailualalla tarkoittavat sitä, että matkailualan toimijoiden on pyrittävä vastuulliseen toimintaan. Alueen matkailun tulevaisuuden kannalta on välttämätöntä hahmottaa millaisia erilaisia vaikutuksia matkailulla voi alueella olla. Kestävä kehitys pitäisi olla kaikkia elinkeinoja ja toimintoja läpileikkaava tekijä. Kestävyyttä tai vastuullisuutta pitää aina käsitellä kaikkien kestävän kehityksen osatekijöiden eli ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden näkökulmasta.

Vähähiilisyys on tärkeä osa kestävää kehitystä ja sen toteuttamiseksi pitää etsiä muutoksia rakenteissa, toimintamalleissa, investoinneissa ja alueen yleisessä kehittämisessä. Vastuullisuuden merkitys matkailuyrityksen ja – alueen kilpailutekijänä tulee korostumaan tulevaisuudessa ja kansainvälisistä sopimuksista tuleva paine pienentää myös matkailun aiheuttamaa hiilijalanjälkeä kasvaa entisestään. Nähdään, että myös matkailualan on kannettava vastuuta ilmastonmuutoksesta ja tämän vuoksi hiilijalanjäljen pienentäminen tullut tärkeäksi teemaksi alalla viime vuosina.

Sekä kansallinen että Lapin matkailustrategia nostavat vastuullisuuden ja kestävän kehityksen esille matkailun kehittämisessä. Visit Finland haluaa tehdä Suomesta vastuullisen matkailun esimerkkikohteen ja Utsjoki on päässyt mukaan heidän Sustainable Finland -ohjelmaansa yhtenä pilottikohteena. Utsjoen kunnassa kestävä kehitys on jo huomioitu sekä kuntastrategiassa että uudessa matkailun kehittämisohjelmassa ja siihen liittyvässä maankäyttösuunnitelmassa. Myös parhaillaan uudistettavassa alueen matkailumarkkinoinnin viestissä on vastuullisuus yksi tärkeimmistä brändiarvoista. Näistä kirjatuista arvoista pitää päästä nyt myös kunnolla käytännön tekoihin.

Tarve

Parin seuraavan vuoden sisällä Utsjoen alueen majoituskapasiteetti lisääntyy merkittävästi ja sen myötä myös matkailijamäärät tulevat alueella kasvamaan huomattavasti. Viime vuosina on kasvua ollut jo etenkin kansainvälisessä talvimatkailussa mitä kehitettiin Destination Utsjoki – Utsjoen matkailun kansainvälistyminen -hankkeessa vuosina 2016-2018. Kesämatkailu pohjautui aiemmin huomattavasti Tenojoen lohenkalastukseen, mutta kalastussääntöjen muuttuessa on lohestukseen perustuva matkailu suorastaan romahtanut ja pieniä ainoastaan kesämatkailuun pohjautuvia yrityksiä on jopa joutunut lopettamaan toimintansa. Muuttuva toimintakenttä on saanut aikaan sen, että osa yrittäjistä on lähtenyt rohkeasti hakemaan kasvua uusilta markkinoilta eli lähinnä kansainvälisestä talvimatkailusta. Myös kesäajalle on tuotteistettu jo jonkin verran uudenlaisia luontomatkailuun pohjautuvia tuotteita. Kansainväliset matkanjärjestäjät ja matkailijat vaativat yhä useammin, että matkailukohteissa pitäisi oikeasti toimia kestävän kehityksen mukaisesti ja vähintäänkin jätteiden lajittelun pitäisi olla kunnossa.

Mitä hankkeella tavoitellaan?

Koska Utsjoen kunta on asukasmäärältä pieni ja pitkien välimatkojen päässä, on alue pysynyt hyvin ainutlaatuisena. Utsjoki on myös Suomen ainoa saamelaisenemmistöinen kunta. Matkailumäärien kasvu alueella luo kasvavaa painetta ympäristön lisäksi myös sosio-kulttuuriseen ympäristöön. Miten kasvavat matkailijamäärät tulevat vaikuttamaan paikallisiin? Miten huomioidaan saamelaisen kulttuurin säilyminen alueella? Miten kulttuuria voidaan tuoda esille matkailijoille kestävästi? Miten matkailijavirtoja ohjataan, että matkailun haitta esimerkiksi poronhoidolle olisi mahdollisimman pieni?

Mitä hankkeessa tehdään?

Hanke on jaettu viiteen osaan:

  1. Utsjoen vastuullisen matkailun nykytila
  2. Kohti hiilineutraalia Utsjokea
  3. Uudet vastuulliset matkailutuotteet
  4. Vastuullinen matkailu poronhoidollisesta näkökulmasta
  5. Vastuulliset lähireitit ja -kohteet

Hankkeen toimenpiteinä on Utsjoen matkailun vähähiilisyysohjelman tekeminen, pk-yritysten vähähiilisyyteen ja ympäristösertifikaatteihin liittyvän osaamisen lisääminen tiedon tuottamisen ja työpajojen kautta, kulttuurisensitiivisen toimintatavan vahvistaminen matkailun ja poronhoidon välisessä vuorovaikutuksessa sekä vastuullisen ja ympäristömyönteisen imagon vahvistaminen kilpailukyvyn lisäämiseksi.

Hankkeen rahoitus, vastuu ja toteutusaika

Hankkeen kokonaisbudjetti on 292 966 €.
Euroopan aluekehitysrahaston, EAKR:n ja Lapin liiton rahoitus on 80,00%, 234 373 €. Omarahoitusosuus hankkeelle on 20%, 58 593 €.

Hankkeen hakija ja toteuttaja on Utsjoen kunta. Hanke toteutetaan 01.03.2020 – 31.07.2022.

Hankkeen tuotokset

UTSJOEN MATKAILUN VÄHÄHIILISYYSOHJELMA

Vastuullisuuden ja vähähiilisyyden merkitys korostuu tulevaisuudessa entistä enemmän matkailuyrityksen ja -alueen kilpailutekijänä myös Utsjoella. Utsjoelle on laadittu matkailun vastuullisuus- ja vähähiilisyysohjelma osana hankkeen toimenpiteitä. Ohjelman tavoitteena on ollut selvittää alueen matkailun vastuullisuuden nykytila, tunnistaa Utsjoen matkailuun liittyviä hiilipäästölähteitä toiminnoittain sekä laatia toimenpidesuosituksia matkailuyrityksille, matkailijoille, poronhoitajille ja aluemarkkinointiorganisaatiolle vastuullisuuden ja vähähiilisyyden edistämiseksi. Vastuullisuusohjelmaa on tehty FCG:n johdolla yhteistyössä paikallisten yrittäjien, paliskuntien sekä hankehenkilöstön kanssa. Työstä laadittu raportti on konsulttitoimiston näkemys Utsjoen vastuullisuuden tilasta ja sisältää ideoita mahdollisiin kehittämistoimenpiteisiin.

 

Utsjoen vastuullisuus- ja vähähiilisyysohjelman raportti ja vastuullisuusohjeet matkailijoille ovat ladattavissa täältä:

Utsjoen vastuullisuusohjelma_raportti_090421

Vastuullisuusohjeet matkailijoille_Utsjoki

 

Lisätietoja hankkeesta

Utsjoen kunta, Elinkeinotoimi:

Projektipäällikkö
Sonja Sistonen
sonja.sistonen@utsjoki.fi
puh. 040 635 9277