Karigasniemen koulu

Jos etsit tietoa Karigasniemen koulun toiminnasta, saavuit oikealle sivulle sillä tältä sivulta löydät asiaa koulun kerhotoiminnasta, koulun järjestyssäännöt sekä tärkeitä yhteystietoja.

Karigasniemen koulu

Karigasniemen koulu on yksi Utsjoen kunnan kolmesta koulusta. Koulumme on kaksikielinen, opetusta annetaan saameksi ja suomeksi. Suurin osa oppilaista on saamenkielisessä opetuksessa. Tavoitteemme on kasvattaa oppilaista kaksikielisiä. Paikallinen luonnonkierto, kulttuuri, elinkeinot, historia, kielet ja elämäntapa ovat keskeisellä sijalla opetussuunnitelmassa.

 

Karigasniemen koulun järjestyssäännöt

1. Koulun nimi

Karigasniemen koulu, Utsjoen kunta

2. Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen

 • Tarkoituksena on ylläpitää koulun sisäistä järjestystä ja opiskelun häiriötöntä sujuvuutta. Tarkoituksena on myös koulun turvallisuuden ja viihtyisyyden ylläpitäminen.
 • Järjestyssääntöjä tulee noudattaa kouluaikana koulun alueella ja koulumatkalla, sekä koulunkäyntiin liittyvissä tilaisuuksissa, kuten kerhot, koulun juhlat yms.

  3. Oppilaiden oikeudet ja velvollisuudet

 • Oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun sukupuolesta, kielestä, kulttuurista tai vammasta riippumatta.
 • Oikeus yksityiselämän suojaan.
 • Oikeus käydä koulua ilman väkivaltaa, kiusaamista tai häirintää.
 • Jokaisella on oikeus häiriöttömään työskentelyyn: oppilailla oppimiseen, opettajalla opettamiseen ja muulla henkilöstöllä työnsä tekemiseen.
 • Velvollisuus osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty lupaa poissaoloon.
 • Velvollisuus tehdä tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti.
 • Velvollisuus korvata tahallisesti aiheutettu vahinko.
Järjestyssäännöt

Koulupäivän aikana

 • Noudatan hyviä käytöstapoja, ja edistän omalla toiminnallani muiden turvallisuutta ja viihtyvyyttä.
 • En kiusaa muita. Kerron aikuiselle, jos tiedän tai näen jonkun kiusaavan.
 • Jätän arvoesineet ja rahat kotiin. Yksityisomaisuus on koulussa omistajansa vastuulla.
 • Koulussa tervehdin ja käytän asiallista kieltä. Kouluun tulevia vieraita kohtelen ystävällisesti.
 • Koulun yhteisissä tilaisuuksissa ja koulua edustettaessa toimin annettujen ohjeiden mukaisesti, ja tilaisuuksissa käyttäydyn hyvin.
 • Koulussa pukeudun asiallisesti ja sään mukaan. Jätän päällysvaatteet ja päähineet naulakoihin oppituntien ja ruokailun ajaksi.
 • En poistu koulun alueelta ilman opettajan lupaa.
 • Sisällä ja ulkona liikun rauhallisesti. Koulupäivän aikana en ajele polkupyörällä tai moottoriajoneuvolla enkä oleskele niiden läheisyydessä.
 • En tuo kouluun purukumia, makeisia, limonadia ja energiajuomia.
 • Polkupyörät, mopot ja moottoripyörät säilytän koulun alueella niille varatuilla paikoilla.

Oppitunnilla

 • Oppitunnit päättyvät työjärjestysaikataulun mukaisesti. Oppitunnit päättää opettaja.
 • Saavun oppitunneille ajoissa opiskeluvälineet mukana ja kotitehtävät tehtynä.
 • Käyn vessassa välitunnilla. Vessassa ei kuitenkaan oleskella tarpeettomasti.

Välitunnilla

 • Välituntipeleissä ja –leikeissä noudatan reilun pelin sääntöjä, en kiroile, enkä nimittele toisia. Noudatan valvovien aikuisten ohjeita.
 • En juokse, pelaa tai leiki autojen ympärillä.
 • Aiheutetusta vahingosta ilmoitan apulaisrehtorille tai opettajalle.
 • Pakkasraja -18c

Ruokasalissa

 • Noudatan hyviä ruokailutapoja ja edistän ruokarauhaa.

Tietokoneen, matkapuhelimen ja muiden mobiililaitteiden käyttö

 • En kuvaa oppilaita tai koulun henkilökuntaa, kuvaaminen ja tallenteen julkaiseminen on sallittua ainoastaan kaikkien asianosaisten luvalla.
 • Puhelimet ja muut laitteet pidän oppituntien ja ruokailujen ajan äänettömällä.
 • Käytän elektronisia laitteita, kuten matkapuhelinta ja musiikkisoitinta välitunneilla sovitusti, sekä opettajan luvalla opetuskäytössä. Koulu ei vastaa omien laitteiden rikkoutumisesta tai katoamisesta.
 • Koulun tietokoneita ja mobiililaitteita käytän asianmukaisesti ja palautan laitteet käytön jälkeen takaisin paikoilleen.

Edellisten sääntöjen lisäksi noudatan opettajien ja muun henkilökunnan antamia ohjeita.

 

Toimintatavat

Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen

 • Järjestyssäännöt käydään läpi luokissa joka syksy ja tarvittaessa.
 • Järjestyssäännöt ovat aina sähköisesti kaikkien saatavilla wilmassa. Asiasta tiedotetaan huoltajia syksyisin.
 • Järjestyssäännöt tarkistetaan vähintään joka toinen vuosi.

Kurinpitotoimenpiteet ja seuraamukset

 • Jos oppilas häiritsee opetusta, rikkoo sääntöjä, menettelee vilpillisesti tai käyttäytyy epäkunnioittavasti, (a 35§)
 1. nuhtelu/kehotus
 2. kasvatuskeskustelu
 3. kasvatuskeskustelu, huoltaja mukana
 4. jälki-istunto
 5. monialaisen asiantuntijaryhmän käsittely (huoltaja ja oppilas muikana)
 6. kirjallinen varoitus
 7. määräaikainen erottaminen
 • Jos oppilas laiminlyö kotitehtäviään, hänen tulee jäädä suorittamaan tehtävät työpäivän päätyttyä (36§).
 • Jos oppilas häiritsee oppitunneilla tai muissa koulun tilaisuuksissa, tai vaarantaa turvallisuuden, hänet voidaan poistaa tilasta, sekä rehtori voi evätä opetuksen loppupäiväksi (36§).
 • Oppilaalla on velvollisuus korvata aiheuttamansa vahinko, joko rahalla tai siivoamalla, sekä työtä tekemällä (35§).
 • Opettajalla on oikeus tarkistaa tarvittaessa oppilaan tavarat.
 • Opettajalla on oikeus ottaa haltuun kielletty tai häiritsevä esine tai aine ja tarkistaa oppilaan tavarat niiden löytämiseksi.
 • Koulun rehtorin ja opettajan velvollisuus on ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle.

Poissaolot

 • Luvanvarainen poissaolo anotaan etukäteen omalta opettajalta tai apulaisrehtorilta. Luokanopettaja/-valvoja antaa luvan enintään 3 päivän mittaiseen Pidempiin poissaoloihin luvan myöntää apulaisrehtori/rehtori. Yli kolme kuukautta pitkiin poissaoloihin luvan myöntää sivistysjohtaja.
 • Huoltajan tulee anoa kirjallisesti vapautusta koulutyöstä etukäteen.
 • Yleisperiaate on, että kodit huomioivat lomia suunnitellessaan koulujen työ- ja loma-ajat. Ei suositella lomapoissaoloja koulun loma-aikojen ulkopuolella. Huoltaja sopii ennen loman alkua luokanopettajan kanssa, miten oppilas hoitaa tehtävät. Opettajalla ei ole velvollisuutta tehdä läksyistä listoja oppilaalle loman ajaksi.

Mobiililaitteet

 • Mikäli oppilas rikkoo sovittuja sääntöjä mobiililaitteiden käytöstä, asiasta ensin huomautetaan ja ellei se riitä, opettaja ottaa laitteen sovituksi ajaksi pois takavarikkoon. Mikäli opettajan toimet eivät riitä, viedään puhelin apulaisrehtorin toimistoon, josta oppilas voi itse noutaa puhelimen koulupäivän päätyttyä.

Yhteystiedot

Apulaisrehtori
Pirjo Länsman-Kiimalainen
040 766 5765

Keittiö
040 181 0258

Talonmies
Juha Paltto
040 735 3200