Instructions for Utsjoki residents on what to do if you suspect a COVID-19 coronavirus infection in english, swedish and norwegian

Instructions for Utsjoki residents on what to do if you suspect a COVID-19 coronavirus infection

The incubation period of illnesses caused by coronaviruses is 2-14 days from the time of infection (around 5 days on average). The virus primarily spreads as a droplet infection. It may also be transmitted through direct contact.  Typical symptoms of an infection are fever, symptoms of a cold, cough, muscle aches and pains, and shortness of breath.

 

If you suspect that you or a friend or relative have coronavirus, please contact the health care centre by TELEPHONE for advice on what to do next.

– during working hours (8.00-16:00), call the Utsjoki health centre ward on 040 181 0281.

– out of hours (weekday evenings, during the night and on public holidays), call the Ivalo health care centre on 040 770 9187.

 

If you are in poor health due to an infection, call 112 directly. Explain that you suspect you may have coronavirus.

Avoid coming to the health care centre without notifying the centre, as you may expose others to infection.

If you come to the health care centre with respiratory symptoms, please put on a surgical respirator mask and use hand sanitiser as soon as you arrive.

 

Coronavirus is suspected if two of the following criteria are met:

Clinical picture

Symptoms of an acute respiratory infection, such as fever and/or cough and/or shortness of breath.

AND

Exposure information:

Either of the following occurred within 14 days prior to the onset of symptoms:

Travel to or in: Continental China (does not apply to Hong Kong, Macau, or Taiwan), South Korea, Iran or the areas of Lombardy, Veneto, Piedmont and Emilia-Romagna in Italy

OR

Close contact with a laboratory-confirmed case in any country.

 

How to protect against coronavirus and other infections:

 

The spread of infections caused by the novel coronavirus is prevented in the same way as for other causes of respiratory infections.

Wash your hands with soap and water for at least 20 seconds, and use hand sanitiser if necessary. Avoid touching your face unless you have just washed your hands.

Cough into your elbow or use a disposable tissue. Throw the tissue away immediately.

Read more about coronavirus on the Finnish Institute for Health and Welfare’s website or on the WHO website (in English) .

 

Anvisning åt kommuninvånarna i Utsjoki om hur man ska gå tillväga vid misstanke om COVID-19 -infektion

Inkubationstiden för de sjukdomar som orsakas av Coronavirus är 2-14 dygn (i snitt ca 5 dygn). Viruset smittar i första hand via droppar. Det kan också smitta via direkt beröring. Typiska symptom bland dem som insjuknat är feber, snuva, hosta, muskelvärk eller andtäppa.

 

Om du misstänker att du själv eller någon närstående har coronavirusinfektion, kontakta hälsovården PER TELEFON, där du får råd om de fortsatta åtgärderna.

– under tjänstetid (kl. 8-16) bäddavdelningen vid Utsjoki hälsovårdscentral tfn 040 181 0281.

– under jourtid (vardagskvällar och nätter samt veckoslut och söckenhelger) Ivalo hälsovårdscentral tfn 040 770 9187.

Om ditt hälsotillstånd är dåligt på grund av infektionen, ring direkt 112. Meddela under samtalet misstanken om eventuell coronavirusinfektion.

 

Undvik att komma oanmäld till hälsovårdscentralen, eftersom du kan smitta ned andra.

Om du kommer till hälsovårdsstationen med symptom i andningsvägarna, ta genast när du kommer på dig en kirurgisk andningsmask och sätt handdesinfektionsmedel på händerna.

 

 

Det uppstår misstanke om coronavirusinfektion, om följande två kriterier uppfylls:

 

Sjukdomsbild

Symptom på akut infektion i andningsorganen, såsom feber och/eller hosta och/eller andnöd.

OCH

Uppgifter om exponering:

14 dygn innan symptomen började någondera av följande:

Resa: I Fastlandskina (gäller inte Hongkong, Macao eller Taiwan), Sydkorea, Iran eller Italien i regionerna Lombardien, Veneto, Piemonte och Emilia-Romagna

ELLER

Nära kontakt med ett laboratoriebekräftat fall i vilket land som helst.

 

Hur jag kan skydda mig mot coronavirus- eller andra infektioner:

 

Man hindrar nya smittor orsakade av coronavirus på samma sätt som andra orsaker till infektioner i andningsvägarna.

Tvätta händerna med vatten och tvål i minst 20 sekunder och använd vid behov handdesinfektionsmedel. Undvik att beröra ansiktet, om du inte just har tvättat händerna.

. Släng därefter näsduken.

Läs mer om coronaviruset på THL:s sida eller WHO:s sida (på engelska) .

 

 

Retningslinjer ved mistanke om koronavirusinfeksjon COVID-19 for innbyggerne i Utsjoki

Inkubasjonstiden for koronavirusrelaterte sykdommer er 2-14 dager etter at man har fått smitten (gjennomsnittlig ca 5 døgn). Viruset smitter først og fremst i form av dråpesmitte. Det kan også smitte gjennom berøring.  De mest vanlige symptomene hos personer med sykdommen er feber, forkjølelse, hoste, muskelsmerter og pustevansker.

 

Dersom du har mistanke om koronavirusinfeksjon hos deg selv eller dine nærmeste, må du kontakte helsevesenet PER TELEFON, hvor du får veiledning om videre tiltak.

– på dagtid (kl 8-16) Utsjoki helsesenter, sengeavdelingen tlf +358 401 810 281.

– i beredskapstid (om kvelden og natten på hverdager samt i helger og på helligdager) Ivalo helsesenter tlf +358 407 709 187.

Ring 112 direkte dersom helsetilstanden din er dårlig på grunn av infeksjonen. Meld ifra om eventuell mistanke om koronavirus i telefonsamtalen.

 

Unngå å komme til helsesenteret uten å melde ifra om det, for du kan utsette andre for smitte.

Dersom du kommer til helsesenteret med luftveissymptomer, må du ta på deg et kirurgisk åndedrettsvern og påføre hånddesinfeksjon på hendene dine.

 

Mistanke om koronavirusinfeksjon oppstår dersom de følgende to kriteriene er oppfylt:

 

Sykdomsforløp

Symptomer på akutt luftveisinfeksjon, som feber og/eller hoste og/eller pustevansker.

OG

Eksponeringsopplysninger:

ett av de følgende alternativene innen 14 d før symptomene starter:

Reising: I Fastlands-Kina (gjelder ikke Hongkong, Macao og Taiwan), Sør-Korea, Iran eller områdene Lombardia, Veneto, Piemonte og Emilia-Romagna i Italia

ELLER

Nærkontakt med et tilfelle som er påvist med laboratorieprøve i hvilket som helst land.

 

Hvordan kan jeg beskytte meg mot koronavirus- eller andre infeksjoner.

 

Man forebygger smitte av det nye koronaviruset på samme måte som annen virus som forårsaker luftveisinfeksjon.

Vask hendene med vann og såpe i minst 20 sekunder og bruk ved behov hånddesinfeksjonsmiddel. Unngå å berøre ansiktet dersom du ikke akkurat har vasket hendene.

Host i ermet eller i et papirlommetørkle. Kast deretter lommetørkleet i søppelen.

Les mer om koronaviruset på hjemmesidene til det finske instituttet for helse og velferd THL THL:n sivulta eller WHO WHO:n sivulta (på engelsk).

 


Muita uutisia