Pohjois-Lapin maakuntakaava 2040

KUULUTUS

POHJOIS-LAPIN MAAKUNTAKAAVA 2040
Pohjois-Lapin maakuntakaavan 2040 ehdotuksen aineisto on MRL 65 §:n ja MRA 12 §:n mukaisesti nähtävil-lä 12.10. – 15.11.2020 Inarin, Sodankylän ja Utsjoen kunnanvirastoissa sekä Lapin liiton virastossa. Lisäksi kaa-vaehdotus taustaselvityksineen on nähtävänä Lapin liiton kotisivulla, osoite:
http://www.lappi.fi/lapinliitto/pohjois-lapin-maakuntakaava-2040

Kaavaehdotusta esitellään yleisötilaisuuksissa:
• Utsjoen kunnanvirasto 27.10.2020 klo 18.00
• Inari, Saamelaiskulttuurikeskus Sajos 28.10.2020 klo 18.00
• Sodankylän kunnanvirasto 29.10.2020 klo 18.00

Yleisötilaisuuksiin on mahdollista osallistua myös etänä. Ohjeet etäyhteyteen löytyvät Pohjois-Lapin maakunta-kaavan 2040 internetsivuilta.
Asianomaisten kuntien jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus maakuntakaavaehdotuksesta 15.11.2020 mennessä osoitteeseen info@lapinliitto.fi tai Lapin liitto, Hallituskatu 20 B, PL 8056, 96101 Rovaniemi.
Lapin liiton virastossa yhdyshenkilönä on suunnittelujohtaja Riitta Lönnström ja maakuntainsinööri Juha Piisilä.

GULAHUS
DAVVI-SÁMI (LAPPI) EANANGODDELÁVVA 2040
Davvi-Sámi eanangoddeláva 2040 evttohusa materiála lea EHL 65 § ja EHA 12 § mielde oidnosis 12.10. – 15.11.2020 Anára, Soađegili ja Ohcejoga gieldda virgedoaimmahagain sihke Lappi lihtu virgedoaimmahagas. Dasa lassin lávvaevttohus duogáščilgehusaidisguin lea oidnosis Lappi lihtu ruovttusiidduin, suomagiel liŋkka čujuhus: http://www.lappi.fi/lapinliitto/pohjois-lapin-maakuntakaava-2040

Lávvaevttohus buktojuvvo ovdan álbmotdilálašvuođain:
• Ohcejoga gieldda virgedoaimmahat 27.10.2020 d. 18.00
• Anára, Sámi kulturguovddáš Sajos 28.10.2020 d. 18.00
• Soađegili gieldda virgedoaimmahat 29.10.2020 d. 18.00

Álbmotdilálašvuođaide lea vejolaš oassálastit maid gáiddusoktavuođa bakte. Rávvagat gáiddusoktavuhtii gávdnojit Davvi-Sámi eanangoddelávva 2040 -interneahttasiidduin.
Áššáigullevaš gielddaid lahtuin ja oasálaččain lea vuoigatvuohta dahkat muittuhusa eanangoddelávvaevttohusas 15.11.2020 rádjái čujuhussii info@lapinliitto.fi dehe Lapin liitto, Hallituskatu 20 B, PL 8056, 96101 Rovaniemi
Lappi lihtu virgedoaimmahagas kontáktaolmmožin leaba plánenhoavda Riitta Lönnström ja eanangoddeinšeneavra Juha Piisilä.

KULLUUTTÂS
TAVE-LAAPI EENNÂMKODDEKAAVA 2040
Tave-Laapi eennâmkoddekaava 2020 iävtuttâs amnâstâh lii MRL 65 § já MRA 12 § miäldásávt uáinimnáál 12.10. – 15.11.2020 Aanaar, Suáđikylá já Ucjuuvâ kieldâvirgáduvâin sehe Laapi lito virgáduvâst. Lasseen kaavaiävtuttâs tuávááščielgâdâsâinis lii uáinimist Laapi lito nettisiijđoin, čujottâs:
http://www.lappi.fi/lapinliitto/pohjois-lapin-maakuntakaava-2040

Kaavaiävtuttâs oovdânpuáhtoo aalmugtilálâšvuođâin:
• Ucjuuvâ kieldâvirgádâh 27.10.2020 tme 18.00
• Aanaar, Sämikulttuurkuávdáš Sajos 28.10.2020 tme 18.00
• Suáđikylá kieldâvirgádâh 29.10.2020 tme 18.00

Aalmugtilálâšvuođáid puáhtá uásálistiđ meiddei káidusohtâvuođâi peht. Ravvuuh káidusohtâvuođâ kevttimân kávnojeh Tave-Laapi eennâmkoddekaava 2040 nettisiijđoin.
Äššiomâhái kieldâi jesânijd já uásálijn lii vuoigâdvuotâ toohâđ muštottâs eennâmkoddekaavaiävtuttâsâst majemustáá 15.11.2020 čujottâsân info@lapinliitto.fi tâi Laapi litto, Hallituskatu 20 B, PL 8056, 96101 Ruávinjargâ.
Laapi lito virgáduvâst ohtâvuotâolmožin lává vuávámjođetteijee Riitta Lönnström já eennâmkoddeinsiner Juha Piisilä.

KUULTÕS
TÂʹVV-LAPPI MÄDDKÅʹDDKÄÄʹVV 2040
Tâʹvv-Lappi mäddkåʹddkääʹvv 2040 eʹtǩǩõõzz aunstõs lij MRL 65 § da MRA 12 § meâldlânji vueiʹnnemnalla 12.10. – 15.11.2020 Aanar, Suäʹđjel da Uccjooǥǥ kåʹddkonttrin di Lappi leett konttrest. Kääʹvveʹtǩǩõs tuâǥǥasčiõlǥtõõzzeezvuiʹm lij veâl vueiʹnnemnalla Lappi leett neʹttseeidain, addrõs:
http://www.lappi.fi/lapinliitto/pohjois-lapin-maakuntakaava-2040

Kääʹvveʹtǩǩõõzz čiõlǥtet čuäjtõõlât noorõõttmõõžžin:
• Uccjooǥǥ kåʹddkoontâr 27.10.2020 čiâss 18.00
• Aanar, Sääʹmkultturkõõskõs Sajos 28.10.2020 čiâss 18.00
• Suäʹđjel kåʹddkoontâr 29.10.2020 čiâss 18.00

Noorõõttmõõžžid vuäitt še vuässõõttâd ougglõsõhttvuõđin. Vuäppõõzz ougglõsõhttvuõʹtte käunnʼje Tâʹvv-Lappi mäddkåʹddkääʹvv 2040 interneʹttseeidain.
Äʹššvuäʹmsteei kooʹddi vuäzzlain da vueʹssbieʹlin lij vuõiggâdvuõtt tuejjeet mušttʼtõõzz mäddkåʹddkääʹvveʹtǩǩõõzzâst 15.11.2020 mõõneeʹst addrõʹsse info@lapinliitto.fi leʹbe Lapin liitto, Hallituskatu 20 B, PL 8056, 96101 Rovaniemi
Lappi leett konttrest õhttvuõttooumžen lie plaaneemjååʹđteei Riitta Lönnström da mäddkåʹddinsinõõr Juha Piisilä.

Lapin liitto on kuntayhtymä, joka vastaa alueellisesta kehittämisestä,
maakuntakaavoituksesta, maakunnan edunvalvonnasta,
pelastustoimesta sekä kansainvälisistä tehtävistä.

LAPIN LIITTO


Muita uutisia