Utsjoen kunta kannattaa saamelaiskäräjälakiesitystä

30.1.2023

Utsjoen kunta kannattaa esitystä uudeksi saamelaiskäräjälaiksi, joka on parhaillaan eduskunnassa käsiteltävänä.

Utsjoen kunta tuo asiantuntijalausunnossaan eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnalle esille, että ehdotetut lakimuutokset vahvistaisivat monin kohdin saamelaisten itsemääräämisoikeutta alkuperäiskansana sekä mahdollisuuksia kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan.

Utsjoen kunnan kanta on, että oikeus määritellä kuka voi tulla merkityksi vaaliluetteloon kuuluu lain perustarkoituksen mukaisesti saamelaiskäräjien itsemääräämisoikeuden piiriin. Valtion on noudatettava sitä velvoittavia kansainvälisiä sopimuksia ja huomioitava niiden velvoitteet saamelaiskäräjälakimuutoksia hyväksyttäessä.

Kunta pitää hyvänä, että saamelaiskäräjien tehtäviin on lakiesityksessä kirjattu toiminta saamelaisopetuksen ja -koulutuksen asiantuntijana, sillä se vahvistaa ja tukee kuntia niiden vastatessa saamen kielilain mukaisesti perusopetuksen järjestämisestä.

Kunnan toiminnan kannalta keskeisin asia on lakiesityksen 9§, joka tarkentaa yhteistoiminta- ja neuvotteluvelvoitetta saamelaiskäräjien kanssa. Jo nykyiseen lakiin sisältyvää yhteistoimintavelvoitetta on tarkennettu. Yhteistyöhön sekä vapaaseen ja tietoon perustuvaan ennakkosuostumukseen pohjautuva yhteistoiminta- ja neuvotteluvelvoite on Utsjoen kunnan mielestä oikeansuuntainen uudistus. Kunnanjohtaja Taina Pieski korostaa, ettei saamelaiskäräjälakiesitys muuta kunnallista itsehallintoa.

– Lakiesitys selkiyttää yhteistoimintaa ja neuvotteluvelvoitetta saamelaiskäräjien kanssa. Lakiesityksen 9§ ei sisällä saamelaiskäräjille veto-oikeutta esimerkiksi maankäyttö- ja kaavoitusasioissa yli kunnallisen itsehallinnon. Tämä on todettu selkeästi lain perusteluissa. Tulkinnan vahvistaa myös eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta mietinnössään todeten, ettei kysymys ole miltään osin saamelaiskäräjien veto-oikeudesta viranomaisten tai julkista hallintotehtävää hoitavien päätöksiin, Pieski toteaa.

Myös saamelaiskulttuuria koskevien vaikutusten arviointi viranomaisten ja muiden julkisia hallintotehtäviä hoitavien toiminnassa on Utsjoen kunnan mukaan erittäin hyvä lisäys lakiehdotukseen. Vaikutusten arviointi hankkeiden alkuvaiheessa helpottaa selventämään sitä, kuuluuko asia yhteistoiminta- ja neuvotteluvelvoitteen piiriin eli onko hankkeella erityistä merkitystä tai mahdollista haittaa saamelaisille.

Viranomaisten tulee kunnan mukaan huomioida päätöksissään, että niiden tulee edistää saamelaisten oikeuksien toteutumista ja toisaalta estää toimenpiteistä aiheutuvat kielteiset vaikutukset saamelaisten oikeuksien toteutumiselle erityisesti huomioiden perinteiset elinkeinot.

– Utsjoen kunta haluaa tässä kohdin korostaa erityisesti Tenojoen lohenkalastusta koskevan sääntelyn valmistelua, oikea-aikaista kuulemista ja neuvotteluvelvoitetta valtion viranomaisten toimesta, kunta kirjoittaa lausunnossaan.

Utsjoen kunta on Suomen ainoa saamelaisenemmistöinen kunta, jossa saamen kielen käyttäminen ja saamelaisten perinteisten elinkeinojen harjoittaminen on edelleen elinvoimaista. Voit lukea lausunnon kokonaisuudessaan tästä. Utsjoen kunnan lausunto muihin eduskunnan valiokuntiin on samansisältöinen.


Muita uutisia