Kuulutus: Viehekalastuskielto Tenon sivuvedet

26.5.2023

Viehekalastuskielto Tenon sivuvedet

Nähtävänäpito
Päätös on nähtävillä Lapin ELY-keskuksen nettisivuilla sekä Utsjoen kunnan sivuilla 25.5.2023–1.7.2022.

Kuulutus on julkaistu Lapin ELY-keskuksen nettisivulla 25.5.2023. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta.

Muutoksenhaku
Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta.

Lisätietoja
Lapin ELY-keskus, kalatalousasiantuntija Jouni Hiltunen, puh. 0295 047 046

 

Viehekalastuskielto Tenon sivuvedet

Hakija
Tenon kalatalousalue
c/o Niilo I Aikio
Äimäjoentie 2
99980 Utsjoki

Asia
Viehekalastuskielto KL 54 §

Hakemus
Hakija on pyytänyt, että Lapin ELY-keskus kieltäisi kalastuslain 7 §:n
mukaisen yleiskalastusoikeuksiin kuuluvan viehekalastuksen Tenon
kalatalousalueella Tenon sivuvesistöissä sijaitsevilla seuraavilla
vesistöalueilla:

Pulmankijoen vesistö: Pulmankijärvi.
Vetsijoen vesistö: Alimmainen Riekkojärvi, Keskimmäinen
Riekkojärvi, Ylimmäinen Riekkojärvi, Oivusluobbal.

Utsjoen vesistöalue: Mierasjärvi, Mieraslompolo, Rankkilompolo,
Ylempi ja Alempi Tsuokkajärvi, Suoloboge eli Guhkesluobbal,
Jorboluoppal, Boaresgiettejärvi, Vávleluoppal, Kenesjärvi,
Keneslompolo, Buksaljärvi, Kevojärvi, Jomppalanjärvi, Jorbajärvi,
Giđđasaijärvi, Guorosvuohpejärvi, Suoppajärvi, Ylempi- ja Alempi
Suolojärvi, Námmajärvi, Mantojärvi, Stuorraluobbal, Buođđolompolo
ja Seitasuvanto

Kyseessä on jatkohakemus vuonna 2022 voimassa olleelle
kieltopäätökselle.

Aikaisemman hakemuksen perusteluissa mainitaan Tenojoen
sivuvesistöjen olevan kovan kalastuspaineen alaisia. Tenojoen
sivuvedet ovat tärkeitä vesialueita monimuotoisen lohikannan
suojelemiseksi ja lohen poikastuotannon turvaamiseksi. Kielto on
myös tarpeen gyrodactylus-lohiloisen leviämisestä Tenojoen lohelle
aiheutuvan uhan torjumiseksi.

Ehdot
Lapin ELY-keskus voi peruuttaa kiellon, jos kiellon voimassaolon
perusteet muuttuvat.
Voimaantulo Lapin ELY-keskus määrää kalastuslain 124 §:n 2 momentin nojalla
päätöksen täytäntöön pantavaksi heti mahdollisesta valituksesta
huolimatta. Päätös on luonteeltaan sellainen, että se on pantava
täytäntöön heti, lainvoimaa vailla olevana.
Maksu 110 € alv 0 %
(Kalastuslain 54 §:ssä tarkoitettu päätös yleiskalastusoikeuksien
rajoittamisesta).
Sovelletut oikeusohjeet
KalastusL 7 §, 54 § ja 124 §.

Muutoksenhaku
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen
hallinto-oikeudelta. Valitusosoitus on liitteenä.
Käsittelymaksun määräämiseen saa hakea oikaisua Lapin elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskukselta. Oikaisuvaatimus on liitteenä.

Hyväksyntä
Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty viraston sähköisessä
asianhallintajärjestelmässä. Asian on esitellyt Kalatalousasiantuntija Jouni
Hiltunen ja ratkaissut Kalatalouspäällikkön sijainen Maare Marttila

Liitteet
Valitusosoitus
Oikaisuvaatimusosoitus

Tiedoksi
Lapin poliisiasema
Utsjoen kunnan sähköinen ilmoitustaulu
Lapin ELY-keskus sähköinen ilmoitustaulu

 

Liitteet
Kieltopäätös dnro LAPELY/2516/2023

Liite ELY -keskuksen päätökseen
VALITUSOSOITUS
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätökseen saa hakea muutosta valittamalla kirjallisesti
Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.
Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaantipäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta.
Tiedoksisaantipäivä lasketaan seuraavasti:
– Jos päätös on luovutettu asianomaiselle, asianomaisen asiamiehelle tai lähetille, tiedoksisaantipäivä
ilmenee päätöksessä olevasta leimasta.
– Jos päätös on lähetetty postitse saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipäivä ilmenee
saantitodistuksesta.
– Jos päätös on annettu tiedoksi todisteellisesti sähköisenä, tiedoksisaantipäivä on se, jolloin päätös on
noudettu asianosaisen tai tämän edustajan toimesta viranomaisen osoittamalta palvelimelta,
tietokannasta tai muusta tiedostosta.
– Jos päätös on lähetetty postitse tavallisena kirjeenä, sen katsotaan tulleen tiedoksi seitsemäntenä
päivänä postituspäivästä, jollei muuta ilmene.
– Tavallisena sähköisenä tiedoksiantona annettu päätös katsotaan saadun tiedoksi kolmantena
päivänä sähköisen viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
– Jos päätös on toimitettu tiedoksi muulla tavalla jollekin muulle henkilölle kuin päätöksen saajalle
(sijaistiedoksianto) katsotaan päätöksen saajan saaneen päätöksen tiedoksi kolmantena päivänä
tiedoksianto- tai saantitodistuksen osoittamasta päivästä.
– Jos päätös tai kuulutus sen nähtävänä pitämisestä on julkaistu virallisessa lehdessä tai julkisella
kuulutuksella ilmoitustaululla, katsotaan tiedoksisaannin tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä
päivästä, jolloin kuulutus virallisessa lehdessä on julkaistu tai kuulutus pantu ilmoitustaululle.
Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen
Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava
– valittajan nimi ja kotikunta
– postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi ja millä
perusteella muutoksia vaaditaan.
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen
laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Asioitaessa sähköisesti,
allekirjoitusvaatimuksesta on säädetty erikseen.
Valituskirjelmän liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä:
– Valituksenalainen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä.
– Tiedoksisaantitodistus tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.
– Asiamiehen valtakirja, mikäli asiamiehenä ei toimi asianajaja tai yleinen oikeusavustaja.
– Asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.
Valituskirjelmän toimittaminen
Valituskirjelmän voi toimittaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen,
lähetin välityksellä, postitse maksettuna postilähetyksenä, telekopiona tai sähköpostina. Valituksen voi
tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet .Valituskirjelmän lähettäminen tapahtuu lähettäjän omalla
vastuulla. Valituksen on saavuttava viranomaiselle virka-aikana ennen 30 päivän valitusajan päättymistä,
jotta valitus voidaan tutkia. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu kuitenkin vielä seuraavan arkipäivän virkaajan
päättymiseen.
Käsittelymaksu
Valittajalta peritään hallinto-oikeudessa tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukainen
oikeudenkäyntimaksu 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä
muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä
asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta.
Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite Käyntiosoite puhelin: 029 56 42800
PL 189 Isokatu 4, 3 krs, faksi: 029 56 42841
90101 OULU 90100 OULU sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi


Muita uutisia