Utsjoen kunnan avustushaku yhdistyksille, yhteisöille ja muille toimijoille on auki 29.4.-17.5.2024

25.4.2024

Utsjoen kunta tulee vuonna 2024 yhdistyksiä, yhteisöjä sekä muita toimijoita 5000 eurolla.

Avustamisen tarkoitus

Utsjoen kunta näkee yhdistystoiminnan kunnan alueella tärkeäksi. Aktiivinen yhdistystoiminta edistää kuntalaisten hyvinvointia sekä tukee kunnan elinvoimaisuutta. Utsjoen kunta pyrkii yhteistyöllä yhdistysten kanssa siihen, että yhdistykset ja yhteisöt järjestävät yksin ja yhdessä kunnan kanssa erilaisia tapahtumia sekä harrastus- ja virkistystoimintaa. Kuntastrategian Hyvä elää Utsjoella painopisteen yhtenä tavoitteena on aktivoida kolmatta sektoria ja asukastarpeista nousevaa kehittämistä, mikä lisää kyläyhteisöjen hyvinvointia ja osallisuutta.

Myönnettävät avustukset

Kunnan myöntämillä avustuksilla tuetaan utsjokelaista yhdistys- ja kansalaistoimintaa sekä kannustetaan kuntalaisia yhteisölliseen toimintaan. Avustuksia voidaan myöntää utsjokelaisille tai Utsjoen kunnassa toimiville yhdistyksille, säätiöille ja yhteisöille sekä kunnossapitoavustusta myös yrityksille. Kunta myöntää avustuksia vuosittain käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. Avustukset myönnetään kunnan yhteisessä avustushaussa, joka järjestetään kerran vuodessa. Yhdelle avustuksen hakijalle voidaan pääsääntöisesti myöntää vain yhdenlaista avustusta.

Avustushaussa myönnettävät avustukset:

1. Toiminta-avustus

Toiminta-avustusta voi hakea rekisteröityneen yhdistyksen tai säätiön sääntömääräiseen toimintaan, toimintasuunnitelman mukaiseen toimintaan tai toiminnan aloittamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Myös nuorten toimintaryhmät voivat hakea toiminta-avustusta. Avustusta ei myönnetä yhdistysten investointeihin tai liiketoimintaan, yrityksille, keskusjärjestöille tai edelleen jaettavaksi.

Avustushakemuksessa tulee selvittää, millaiseen toimintaan avustusta haetaan. Hakemuksessa tulee eritellä, mitä kustannuksia avustuksella tullaan kattamaan (esim. perustoiminta, tapahtumat). Avustuksen saajalla voi olla tarkoituksenmukaista omaehtoista varainhankintaa.

Avustusta ei saa käyttää investointeihin tai kiinteän omaisuuden hankintaan eikä alkoholikustannuksiin.

Hakemuksen liitteinä tulee toimittaa yhdistyksen viimeisin toimintakertomus, tilinpäätös, tilin-/toiminnan tarkastuskertomus, toimintasuunnitelma ja talousarvio. Uuden hakijan tulee liittää hakemukseen myös yhdistyksen säännöt.

2. Kohdeavustus

Kohdeavustusta voivat hakea utsjokelaiset tai Utsjoella toimivat yhteisöt. Kohdeavustus myönnetään tapahtuman, hankkeen, pienhankinnan tai vastaavan kertaluontoisen toiminnan toteuttamiseen. Kohdeavustuksia ovat myös hyvinvoinnin tai terveyden edistämisen avustus.

Kohdeavustusta haettaessa tulee selvittää, millaiseen toimintaan avustusta haetaan. Hakemuksen liitteeksi tulee lisätä avustettavan toiminnan suunnitelma ja kustannusarvio. Kustannusarviosta tulee ilmetä myös omaehtoisen varainhankinnan osuus ja muut rahoituslähteet.

Hakemuksen liitteinä tulee toimittaa yhdistyksen viimeisin toimintakertomus, viimeisin tilinpäätös, tilin-/toiminnan tarkastuskertomus, alustava toimintasuunnitelma ja alustava talousarvio. Uuden hakijan tulee liittää hakemukseen myös yhdistyksen säännöt.

3. Kunnossapitoavustus

Avustus on tarkoitettu kylätoimikuntien ja urheilujärjestöjen talkootyöllä ylläpitämien talviliikuntapaikkojen ylläpidosta syntyviin käyttökuluja.

Avustusta voidaan myöntää myös yrityksille, jotka ylläpitävät hiihtolatuja. Latujen tulee olla kaikkien vapaasti käytettävissä.

Myöntämisperusteet

Avustukset myönnetään harkinnanvaraisesti. Avustuksia myönnettäessä painotetaan aktiivista ja suunnitelmallista toimintaa, joka lisää kuntalaisten hyvinvointia ja kunnan elinvoimaa. Avustusta ei voi hakea samaan toimintaan, johon jokin muu taho on myöntänyt avustusta. Avustuksilla järjestettävän toiminnan tulee olla päihteetöntä.

Avustusten myöntämisestä päättää työryhmä, johon kuuluvat hyvinvointi- ja elinvoimajohtajat sekä taloussihteeri.

Avustuksia myönnettäessä huomioidaan

  • toiminnan merkitys ja vaikuttavuus Utsjoella
  • toiminnan laatu, laajuus, suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus
  • toiminnan aktiivisuus ja säännöllisyys
  • kuntakuvan parantaminen
  • yhteistyö kunnan ja muiden yhdistysten kanssa

Rekisteröidyillä yhdistyksillä avustuksen saamisen edellytyksenä on kirjautuminen ja tietojen päivittäminen lahella.fi-verkkopalveluun. Lisäksi yhdistyksen tietojen tulee olla ajan tasalla Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisterissä. Yhdistyksellä tulee olla myös oma pankkitili, johon avustus maksetaan.

Utsjoen kunnan tukemista tapahtumista tulee ilmoittaa Utsjoen kunnan tapahtumakalenterissa.

Voit täyttää avustushakemuksen täällä.

 

Lisätietoja:

Marja Länsman

toimistosihteeri

marja.lansman@utsjoki.fi

0400 208 286


Muita uutisia