Utsjoen kunta vetoaa Suomen ja Norjan ministeriöihin: Tenon lohikantojen elvyttämiseksi tarvitaan parempaa yhteistyötä sekä toimia jo merialueilla

28.3.2022

Utsjoen kunta vaatii Suomen ja Norjan ministeriöiltä tiiviimpää ja suunnitelmallisempaa yhteistyötä Tenon lohikantojen elvyttämiseksi.

Utsjoen kunta on antanut Tenojoen tulevan kesän kalastusmääräyksistä lausunnon Suomen maa- ja metsätalousministeriölle sekä Norjan ilmasto- ja ympäristöministeriölle. Lausunnossa kunta painottaa oikeasuhtaisten lohestusrajoitusten merkitystä lohikantojen elvytystyössä, mutta huomauttaa, että rajoitukset yksin jokialueella ovat tehottomia, jos lohenpyyntiin ei puututa merialueella. Lohikantojen tilaa tulisikin kunnan mukaan pyrkiä parantamaan ennen kaikkea lohenpoikasia syövien petokalojen pyynnillä, ilmastonmuutoksen vaikutusten hillinnällä sekä lohen ja sen saaliseliöiden merikalastukseen puuttumalla.

Suomi ja Norja ovat Tenon lohikantojen heikon tilanteen vuoksi esittäneet, että joella saisi ensi kesänä kalastaa lohta vain hyvin rajoitetusti perinnepyydyksillä, padolla neljänä päivänä ja lohiverkolla kahtena päivänä 4.–13. heinäkuuta välisenä aikana. Utsjoen kunta huomauttaa, että monista syistä johtuen tällaiset rajoitukset eivät anna paikallisille aitoa mahdollisuutta harjoittaa perinteistä pato- tai verkkokalastusta. Kunta näkeekin, että Tenon kalatalousalueen ja TF:n (Norjan paikallishallinto) yhteinen ehdotus sallia paikallisille kalastusoikeuden haltijoille kuuden vuorokauden lohen kalastusmahdollisuus kolmen viikon aikana 26.6. alkaen tukisi paremmin perinteisen lohenkalastuskulttuurin säilymistä lohikantojen elpyminen turvaten. Kunta pitää tärkeänä, että myös paikallisten perinteinen vapapyynti sallitaan rajoitetusti.

Lisäksi Utsjoen kunta muistuttaa lausunnossaan avoimen valmistelun ja aidon kuulemisen merkitystä Tenon kalastusrajoitusten valmistelussa erityisesti silloin, kun rajoitetaan saamelaisten ja kalastusoikeuksien omistajien perusoikeuksien toteutumista. Kunta vetoaakin Suomen ja Norjan ministeriöihin, että kesän 2023 kalastusmääräyksien valmisteluun varataan enemmän aikaa paikallisyhteisön kuulemiseen.

Utsjoen kunnan lausunnon ministeriöille voi lukea kokonaisuudessaan tästä.

 

Lisätiedot:

Taina Pieski
Kunnanjohtaja
Utsjoen kunta
+358 50 535 1574
taina.pieski@utsjoki.fi


Muita uutisia