Yrittäjät koolla yritysfoorumissa: yhdessä kohti uutta Utsjokea

19.9.2022

Ratkaisukeskeisyys ja yhteinen tahtotila tavoitteina

Utsjoella syyskuun ensimmäisenä päivänä Yhteistyössä on voimaa! -teemalla järjestetty Yritysfoorumi kokosi paikalle kymmenkunta utsjokista yrittäjää. Yritysfoorumi oli ensimmäinen laatuaan, ja toimintamalli on tarkoitus juurruttaa osaksi Utsjoen uudistuvia elinvoimapalveluita, niin yrittäjien keskinäistä, kuin yrittäjien ja kunnan välistä vuoropuhelua tukemaan. Tilaisuus järjestettiin osana uYritys – Utsjoen elinvoimaiset yritykset ja henkilöstö -hanketta.

Kunnanjohtaja Taina Pieski toi aloitussanoissaan esille, miten tärkeää kunnan ja yrittäjien on nyt yhdessä pohtia sitä, mitä voitaisiin tehdä yhdessä enemmän ja paremmin. Uusi aika on väistämättä käsillä, kun lohestuskiellon ja koronan mukanaan tuomat haasteet koettelevat niin kuntaa kuin yrittäjyyttäkin. Nyt tarvitaan yrittäjiä tukevaa elinkeinopoliittista ajattelua ja toimintaa, ja ennen kaikkea ratkaisukeskeisyyttä ongelmien luettelemisen sijaan. Pieski korosti, että pienessä kunnassa kaikki kehittäminen vaatii vahvaa yhteistyötä, yhteistä tahtoa ja hyvää tekemisen meininkiä, ja myös hän kunnanjohtajana haluaa antaa kaiken tukensa tälle.

Ratkaisukeskeisyys yhtenä tärkeimmistä työkaluista korostui myös Tanja Lepistön tervehdyksessä, jossa hän sanoitti elinvoimajohtajan roolia elinvoimaa tukevien ratkaisujen edistämisessä. Lepistö nosti meneillään olevat, yrittäjille suunnatut hankkeet yhtenä esimerkkinä tästä. Yrittäjien keskuudessa jo tunnistetun hankeähkyn sijaan Lepistö kannusti ajattelemaan hanketyötä arvokkaina, kuntaan saatuina resursseina, jotka tarjoavat osaamista, koulutusta ja kehittämistyötä alueen elinvoiman edistämiseksi. Lepistö toi esille myös elinvoimapalveluiden roolia kunnassa ja korosti, että elinvoimapalveluiden tehtävä kunnassa on lakisääteisten palvelujen tarjoamisen ohessa huolehtia siitä, että ne tukevat myös kunnan yleistä viihtyvyyttä ja pitovoimaa.

Mikko Pesonen Oulu Business Networksiltä toi omassa, yrityskehittämistyöhön liittyvässä osiossaan esille verkostoitumisen ja yhteistyön mahdollisuuksia ja keinoja. Hän korosti, että yrittäjien käsissä on lopulta se, millainen yhteistyö parhaiten palvelee yrittäjiä – yrittäjät itse ovat siinä parhaita asiantuntijoita. Paras yhteistyö kumpuaa usein luonnollisten yhteyksien kautta, ja kehittyy hiljalleen liiketoimintaa tukevaksi toimintatavaksi. Pesonen muistutti, että on silti hedelmällistä verkostoitua myös yli toimialojen, ja myös oman toimialan sisällä, kilpailun kovenemista pelkäämättä. Parhaimmillaan verkostoituminen tarjoaa ainutlaatuista, kokemusperäistä vertaisoppimista – esimerkiksi tietoa siitä, mitä muut yritykset tekevät toisin menestymisensä eteen.

Pesosen puheenvuoro innoitti myös yrittäjät mukaan keskusteluun. Pohdittiin yhdessä sitä, millaisia esteitä tai haasteita yhteistyölle tällä hetkellä Utsjoella on, ja missä yrittäjät näkevät konkreettisen yhteistyön mahdollisuuksia. Välimatkat todettiin yhdeksi yhteistyötä haastavaksi tekijäksi, ja muita esiin nousseita, yhteistyötä jarruttavia seikkoja olivat muun muassa haasteet avoimessa kanssakäymisessä, esimerkiksi ilman sukupolvien takaisia kytköksiä. Tunnistettiin, miten kaikki hyötyisivät yhteistyön tekemisestä, ja miten muutoksen tulee lähteä yrittäjästä itsestään. Todettiin, että toimivin yhteistyö on usein rakentunut luonnollista tietä, mutta toisaalta pohdittiin, että itsekin voisi olla aktiivisempi uusien yhteistyömahdollisuuksien suhteen. Yhteistyön kulttuurin todettiin Utsjoella olevan melko lailla alkutekijöissään, ja yhteisen tahtotilan saavuttaminen todettiin tärkeimmäksi yhteistyön kehittämisen lähtökohdaksi. Yhteiset lentokenttäkuljetukset nousivat yhdeksi yhteisestä tahtotilasta kumpuavaksi eteenpäin vietäväksi teemaksi, ja ovat myös hyvä esimerkki siitä, että yhteistyö on työskentelyä yhteisen päämäärän saavuttamiseksi.

 

Kohti uutta Utsjokea

Ilta innoitti paikalla olijoita pohtimaan myös yleisesti Utsjoen brändimielikuvaa ja sitä, mikä merkitys alueen vetovoimalla on yrittäjyydelle. Keskustelu liittyy myös uudistuvaan kuntastrategiaan, jonka päivitystyö pääsee syksyllä vihdoin vauhtiin, ja valmistuu ensi keväänä. Kuntastrategia toimii myös uuden brändin kivijalkana, ja ison kuvan kirkastamisen tukena. Myös kuntalaiset otetaan mukaan kuntastrategian kehittämiseen, ja se vie koko Utsjokea kohti sitä, mitä halutaan yhdessä olla.

Ympärivuotisen matkailun kehittämistä pidettiin tärkeänä nyt, kun lohen rinnalle tarvitaan väistämättä uusia matkailupalveluita. Myös kestävän matkailun kehittämisen todettiin olevan Utsjoella hyvässä vauhdissa, mutta yrittäjät toivat esiin myös kehittämistoiveitaan matkailumarkkinoinnin profiloimiseen liittyen. Matkailun kehittämiseen liittyvä keskustelu nosti luontevasti esiin myös yhteistyömahdollisuuksia yrittäjien välillä; potentiaalia alihankintakumppanuuksista ja verkostoitumisen paikoista.

Ilta päättyi yhteiseen ilahtuneeseen toteamukseen siitä, että yllättävän paljon oli yrittäjiä tilaisuudessa koolla. Se on selkeä viesti siitä, että yritysfoorumin kaltaisille kohtaamispaikoille on Utsjoella tarvetta. Tulevan vuoden aikana yritysfoorumi kokoontuu uYritys-hankkeen koolle kutsumana vielä muutamia kertoja, ja tulevat tilaisuudet toimivat samalla kehitysfoorumina toimintamallin hioutumiselle. Yrittäjille suunnattujen tilaisuuksien järjestämiseen liittyen toivottiin päällekkäisyyksien välttämistä, mitä palvelisi esimerkiksi ajantasainen päivittyvä tapahtumakalenteri.

Tulevaisuudessa foorumit kokoontuvat elinvoimapalveluiden koolle kutsumina säännöllisesti, jotta hyvin käyntiin saatu vuoropuhelu yrittäjien, ja yrittäjien ja kunnan välillä jatkuu ja vahvistuu. Kunnanjohtaja kiteyttikin tilaisuuden lopuksi tulevan vuoden tavoitteeksi sen, että yritysfoorumien avulla Utsjoella on yrittäjien ja kunnan kesken onnistuttu juurruttamaan sellainen keskustelukulttuuri ja yhteistyön henki, joka paitsi vie kaikille tärkeitä asioita eteenpäin, näkyy myös yrittäjien liikevaihdossa.

Seuraava yritysfoorumi kokoontuu 17. marraskuuta ja se järjestetään Utsjoella yhdessä Pohjoisen johtamisen foorumin kanssa. Tulevasta tapahtumasta tiedotetaan yrittäjiä lähempänä ajankohtaa tuttuun tapaan kunnan verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa ja sähköpostitse.

Lisätietoja: uYritys-hankkeen projektipäällikkö Petri Hämäläinen, petri.hamalainen@utsjoki.fi


Muita uutisia