Utsjoki vaatii valtiolta pikaista tukipakettia Tenojoen lohenkalastuskiellon vuoksi

7.4.2022

Utsjoen kunta vetoaa sekä maa- ja metsätalousministeriöön että valtioneuvostoon, jotta Suomen pohjoisimman kunnan elinvoima saataisiin turvattua haastavassa tilanteessa.

Hallituksen lakiluonnoksen mukaan lohenkalastus olisi kielletty Tenojoen vesistössä myös tulevana kesänä. Suomen ja Norjan aiemman esityksen mukaan Tenolla olisi saanut kalastaa lohta ensi kesänä rajoitetusti perinnepyydyksillä.

Utsjoen kunta toteaa tuoreessa lausunnossaan, että Tenon lohikantojen elpymiseksi tarvitaan viipymättä vastavuoroinen lohenkalastuskielto ja rajoitukset myös Norjan valtion alueella ja merialueella. Kunta pitää tärkeänä lohikantojen suojelua ja oikeasuhtaisia kalastusrajoituksia, mutta huomauttaa, että rajoitukset yksin jokialueella ovat tehottomia, jos lohenpyyntiin ei puututa merialueella. Lohikantojen tilaa tulisikin pyrkiä parantamaan ennen kaikkea lohenpoikasia syövien petokalojen pyynnillä, ilmastonmuutoksen vaikutusten hillinnällä sekä lohen ja sen saaliseliöiden merikalastukseen puuttumalla.

Lisäksi Utsjoen kunta muistuttaa, edelliseen lausuntoonsa viitaten, avoimen valmistelun ja paikallisyhteisön aidon kuulemisen tärkeydestä Tenon kalastusrajoituksia pohdittaessa. Kunta huomauttaa lausunnossaan myös, että lakiesityksessä tuodaan vain seikkaperäisesti esille lohestuskiellon taloudelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset vaikutukset Suomen ainoan saamelaisenemmistöisen kunnan väestölle.

– Vuoden 2021 Tenon lohenkalastuksen täyskiellosta on seurannut Utsjoen aluetalouteen noin viiden miljoonan euron menetykset. Tulevan kesän täysimääräisen lohestuskiellon kokonaistaloudelliset vaikutukset ovat samaa luokkaa, viisi miljoonaa euroa, Utsjoen kunta toteaa lausunnossaan.

– Tilanne on pienen kunnan asukkaiden ja kunnan talouden kannalta kestämätön. Valtiovalta on tukenut kunnan taloudellisia menetyksiä tähän mennessä 300 000 euron AKKE – äkillisen rakennemuutoksen tukirahoituksella. Tuki on kuitenkin taloudellisiin menetyksiin nähden täysin riittämätön, sanoo kunnanjohtaja Taina Pieski.

Lohestuskielto, koronaepidemia ja kustannusten nousu vaativat nyt valtion tukitoimia

Utsjoen kunnan viime vuosina kohtaamien taloudellisten, sosiaalisten ja kulttuuristen haasteiden vuoksi kunta lähestyy lisäksi omalla kirjeellään valtioneuvostoa, jotta se aloittaa pikaisen tukipaketin valmistelun Utsjoelle sekä nimeää sen äkillisen rakennemuutoksen kunnaksi. Utsjoki on toimittanut kirjeen keskeisille ministereille.

Utsjoki ajautui äkillisen rakennemuutoksen tilaan keväällä 2021. Suurin syy tähän oli Tenon lohestuskielto. Sen lisäksi sekä koronaepidemia että energian hintojen nousu ovat iskeneet pitkien välimatkojen rajakuntaan poikkeuksellisen suurin seurauksin.

– Utsjoen matkailu ja kuntalaisten lisätulot ovat vuosikymmeniä rakentuneet Tenojoen lohikalastuksen varaan. Teno on ollut kivijalkamme. Taloudellisten menetysten ohella lohestuskiellolla on ollut merkittävä vaikutus paikkakuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen, kunta toteaa kirjeessään.

– Lisäksi korona hiljensi niin vahvassa kehitysvaiheessa olleen matkailun kuin Suomen ja Norjan välisen päivittäisen liikenteen. Rajasulut pysäyttivät lähes kahdeksi vuodeksi Utsjoen rajakauppojen toiminnan ja hankaloittivat työssä käyntiä Norjassa. Utsjoen yritysten liikevaihdosta yli 75 prosenttia perustuu rajakauppaan ja kauppojen asiakkaista 90 prosenttia on norjalaisia.

– Edellisten lisäksi Utsjoen aluetaloutta ja kuntalaisten toimeentuloa ja hyvinvointia pitkien etäisyyksien alueella haastavat nyt myös vuoden aikana korkeaksi kohonneet polttoaineiden ja sähkön hinta, kunta avaa kirjeessä vaikeaa tilannettaan.

Utsjoki esittää valtioneuvostolle kevyen liikenteen infran tukemista

Utsjoen kunta vetoaakin valtioneuvostoon, jotta se aloittaa pikaisten tukitoimien valmistelun Utsjoelle lohestuskiellosta aiheutuvien merkittävien taloudellisten menetysten korvaamiseksi.

Konkreettinen keino tukea seudun selviytymistä olisi tukea kevyen liikenteen infran rakentamista kyläkeskuksissa.

– Utsjoen tärkein kehittämiskohde on Suomen kauneimmaksi tieksi äänestetyn Tenontien, seututie 970 parantaminen. Tien ja kevyen liikenteen kehittämistoimet parantaisivat liikenneturvallisuutta, tukisivat matkailun kehittymistä ja edistäisivät kävelyä ja pyöräilyä, kunnanjohtaja Pieski tiivistää.

 

Lisätiedot:

Taina Pieski
Kunnanjohtaja
Utsjoen kunta
+358 50 535 1574
taina.pieski@utsjoki.fi


Muita uutisia