Vahvasti pohjoisin - Utsjoen uusi kuntastrategia katsoo rohkeasti tulevaisuuteen

30.6.2023

Nannosit davimus – Ohcejoga ođđa gielddastrategiija geahččá roahkkadit boahtteáigái 1

 

Utsjoen kunnanvaltuusto hyväksyi uuden kuntastrategian kokouksessaan 21.6.2023. Voit tutustua uuteen kuntastrategiaan kokonaisuudessaan täällä.

Strategia on suunnitelma, jossa määritellään haluttu päämäärä ja keinot, joilla päämäärään päästään. Kuntastrategia on kunnan toimintaa pitkäjänteisesti ohjaava dokumentti, joka sitouttaa niin kuntamme virkahenkilöstön, kuin luottamushenkilötkin toimimaan yhdessä sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tarkemmat toimialakohtaiset, strategiaa konkreettisesti toteuttavat toimenpiteet määritellään vuosittain.

Uusi kuntastrategia antaa vahvan selkänojan alueen elinvoiman ja kestävän matkailun aktiiviselle kehittämiselle. Olen kiitollinen siitä isosta panoksesta, mitä saimme kuntalaisilta useissa eri osallistamistilaisuuksissa” toteaa vs. kunnanjohtaja, elinvoimajohtaja Tanja Lepistö.

Uusi kuntastrategia astuu voimaan vuoden 2024 alusta.

 

Visio ja arvot

Utsjoen uudeksi visioksi valittiin ”Vahvasti pohjoisin”. Se kuvastaa paitsi Utsjoen erityistä maantieteellistä sijaintia Suomen ja EU:n pohjoisimpana kuntana, myös sen asukkaiden sitkeyttä ja sisukkuutta selvitä haastavissa pohjoisen olosuhteissa. ”Vahvasti pohjoisin” tulee näkymään kunnan päivitetyssä logossa. Visioon kiteytyvät myös elementit:

  • Utsjoella on hyvä elää, yrittää ja tehdä työtä.
  • Pidämme luonnosta huolta, koska se mahdollistaa elämämme.
  • Edistämme saamen kielen ja kulttuurin elinvoimaisuutta

Utsjoen kunnan päivitetyt arvot ovat: moniarvoinen, mahdollistava, ja vastuullinen.

Arvot viestivät, kuinka haluamme säilyttää alueen erityispiirteet ja vaalia yhteisöä, joka kunnioittaa eri kulttuureja ja ihmisiä. Huolehdimme elävästä saamelaiskulttuurista ja saamenkielisten palveluiden kehittämisestä, ja samalla tuemme kuntalaisten hyvinvointia.

Tavoitteenamme on luoda yhteistyötä muiden tahojen kanssa parantaaksemme työllistymismahdollisuuksia, vahvistaaksemme yhteisöllisyyttä ja edistääksemme osallisuutta. Pyrimme tarjoamaan parempia mahdollisuuksia yrittäjyydelle, parantamaan palveluita ja kehittämään asumisen ratkaisuja. Samalla korostamme vastuullista ja ennalta arvattavaa toimintaa.

Avoimuus, läpinäkyvyys ja vastuullisuus ovat meille toiminnassamme tärkeitä. Haluamme aktiivisesti kuunnella kuntalaisten tarpeita ja toiveita sekä mahdollistaa heidän osallistumisensa päätöksentekoon. Huolehdimme myös siitä, että kunnan taloutta hoidetaan vastuullisesti ja ennakoivasti, ottaen huomioon kuntalaisten edut.

Lisäksi kaiken läpileikkaavana teemana on kestävästi kehittyvä. Tämä tarkoittaa, että kestävyyden kaikki neljä osa-aluetta: taloudellinen kestävyys, sosiaalinen kestävyys, ekologinen kestävyys ja kulttuurinen kestävyys, ovat kiinteä osa päätöksentekoamme ja toimintaamme.

 

Strategiset painopisteet

Utsjoen kunnan strategisiksi painopisteiksi nostettiin:

  • Yritysmyönteinen Utsjoki

Luomme kuntaan yritysmyönteisen ja ennustettavan toimintaympäristön. Tunnemme yritystemme tarpeet ja mahdollistamme uutta liiketoimintaa ja yhteistyötä. Huolehdimme siitä, että perinteisten saamelaisten elinkeinojen elinvoimaisuus säilyy vahvana. Houkuttelemme aktiivisesti kuntaan uusia yrityksiä ja tarjoamme tukea yrittäjyyden uran aloittaville. Uudistamme yrityspalveluitamme. Osaavan työvoiman saatavuus on yhteinen päämäärämme

  • Kestävästi kasvava matkailu

Rakennamme kestävästä matkailusta kunnan uuden kivijalan, joka perustuu eri elinkeinojen hyvään rinnakkaiseloon. Kehitämme matkailua monialaisesti. Alueen saavutettavuuden parantaminen kuuluu edunvalvontamme kärkeen. Haluamme olla kestävän ja vastuullisen matkailun mallikunta, jossa on hyvä asua ja elää. Matkailu tarjoaa tulevaisuudessa uusia työpaikkoja ja palveluja, luo uutta yrittäjyyttä ja vahvistaa kuntataloutta.

  • Hyvä elää Utsjoella

Olemme alueena vetovoimainen ja kunnassamme on hyvä elää, yrittää, työskennellä ja opiskella. Tarjoamme entistä paremmat palvelut ja kehitämme vapaa-ajan aktiviteetteja. Moniarvoisuus ja turvallisuuden tunne ovat voimavarojamme. Meillä on hyvätasoinen opetus ja varhaiskasvatus saamen ja suomen kielillä. Toimimme aktiivisena asuntorakentamisen ja saavutettavuuden edistäjänä. Edunvalvontamme sote-lähipalveluiden ja viranomaispalveluiden turvaamiseksi on aktiivista. Tuemme kolmatta sektoria, joka osaltaan kehittää alueen elinvoimaisuutta ja kuntalaisten hyvinvointia.

  • Kunta on vastuullinen toimija

Toimintamme on avointa, läpinäkyvää ja vastuullista. Hoidamme talouttamme ja omaisuuttamme vastuullisesti ja ennakoivasti. Olemme vetovoimainen työnantaja, varmistamme tehtäviemme hoitoon riittävät henkilöstövoimavarat ja osaamisen. Palvelumme tuotetaan tehokkaasti ja saavutettavasti. Kuntalainen on asiakkaamme –parannamme asiakaspalveluamme ja kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia. Olemme luotettava ja haluttu yhteistyökumppani. Toimintamme edistää kestävää kehitystä ja hyvinvointia.

Kunta ei kuitenkaan voi tehdä kaikkea yksin. Tarvitsemme kumppanuuksia, jotta mahdollisuus työllistyä paranee, ja yhteisöllisyys ja osallisuus vahvistuvat. Kunta voi esimerkiksi tukea kolmatta sektoria ja asukastarpeista nousevaa kehittämistä, mikä osaltaan lisää kyläyhteisöjen hyvinvointia ja osallisuutta.

Elinkeinoelämän näkökulmasta on tärkeää, että kunnan prosessit vastaavat aitoihin yrittäjien tarpeisiin. Toivomme, että alueen elinkeinot voivat tehdä yhdessä töitä menestymisen eteen niin, että töitä olisi tarjolla ja työntekijöitä saataisiin. Haluamme, että vireä yritystoiminta näkyy myös katukuvassa.

 

Strategian valmistelussa kuultiin kuntalaisia

Strategiaa laadittaessa on tärkeää, että se kuvastaa kunnan identiteettiä. Muutoin strategiaa ei välttämättä koeta omaksi, eikä se ohjaa toimintaa. Siksi valmistelutyössä haluttiin osallistaa kuntalaisia mahdollisimman laajasti. Kuntalaisten näkemyksiä tulevaisuuden Utsjoesta kerättiin vuoden vaihteen molemmin puolin järjestetyssä Tulevaisuusfoorumissa. Osallistamistilaisuuksien kokonaisuuteen kuului kyläillat kaikissa kolmessa kyläkeskuksessa, sekä keskustelutilaisuudet elinkeinonharjoittajille ja kunnanvaltuutetuille. Lisäksi näkemyksiä Utsjoen tulevaisuudesta kerättiin kunnan virkahenkilöstöltä, vanhusneuvostolta, vammaisneuvostolta, yläkoululaisilta ja lukiolaisilta. Lopuksi avattiin vielä avoin nettikysely, johon sai anonyymisti käydä jättämässä mietteitään tulevaisuuden Utsjoesta. Strategian valmistelun edetessä järjestettiin useita kommentointitilaisuuksia mm. kunnan johtoryhmälle ja kunnan luottamushenkilöille.

Kuntalaisilta kerätyn materiaalin perusteella muodostettiin erilaisia tulevaisuuskuvia. Tulevaisuuskuvat ovat tiivistettyä näkemystä siitä, millaisessa kunnassa utsjokelaiset haluavat asua, ja millaisia valintoja kunnan tulisi tehdä, jotta Utsjoki olisi hyvä paikka elää. Tulevaisuuskuvat rakentuivat viidestä elementistä: Millaisessa kunnassa haluamme elää? Mitkä ovat alueemme vahvuudet? Mitä uhkia tulevaisuudessa näkyy? Mitkä ongelmat meidän on selätettävä? Mihin asioihin meidän pitäisi tarttua heti?

Toivottuja tulevaisuuskuvia kuntalaisten palautteen perusteella olivat muun muassa yksituumainen ja yritysmyönteinen elinkeinoelämä, osallistava ja turvallinen yhteisö, elävä saamelaiskulttuuri, hyvinvointia tukevat palvelut, luonnon tunnistettu arvo ja merkitys, sekä nuorten monipuoliset mahdollisuudet.

Strategian valmistelun tavoitteena oli, että kuntalaisten ääni näkyy mahdollisimman paljon valmiissa strategiassa. Millaisia ajatuksia uusi kuntastrategia herättää sinussa?

 

 

Utsjoen kunnan ensimmäinen strategia hyväksyttiin vuonna 2017. Sen toteuttamisen näkyvin tuotos ovat uudet koulu-monitoimitalot kunnan kolmessa kyläkeskuksessa sekä saamen kielikeskuksen, Giellagárdin perustaminen. Kuntalaki määrää päivittämään strategian kerran valtuustokaudessa. Kuntastrategian päivitystyö alkoi syksyllä 2022 Utsjoki päivittää tulevana talvena kuntastrategiansa asukkaita osallistaen | Utsjoki.

Lisätietoja:

Taru Lindell
Projektipäällikkö
uKoordinaatio -hanke
+358 40 154 3649
taru.lindell@utsjoki.fi

Utsjoen rakennemuutoksen koordinointihanke 1.5.2022–31.12.2023 1


Muita uutisia