Sámiguovllu gilibargiid skuvlejupmi álgá – oza maŋimustá 15.11.

25.10.2023

Sámi oahpahusguovddáš, Lappi buresveadjinguovlu (Lapha) ja ossodatgoddi Sompion tähti álggahit gilibargiid skuvlejumi. Gilibargibálvalusa ulbmil lea doarjut sámiguovllus ássi eallilanolbmuid oadjebas ássama ruovttus iežasgielat ja oahpes kulturbirrasis nu guhká go vejolaš.

Ođđa skuvlejumiin háliidit dorvvastit, ahte gilibargiid bargu joatkašuvvá sámiguovllu giliin. Boahttevaš jagiid Lappi buresveadjinguovllus lea dárbu bálkáhit ođđa sámegielat gilibargiid sihke Eanodaga, Anára, Ohcejoga ja Soađegili gielddaide. Gilibargit sáhttet oažžut bargguid maiddái gielddaid, organisašuvnnaid ja servviid bokte.

Skuvlejumi vuođđun leat bargoeallima dárbbut. Oahppi oahppá doarjut eallilanolbmo ruovttus ássama veahkehettiin kultuvrii čadnon bargguid iešguđet jagiáiggiid mielde. Skuvlejupmái gullá maiddái oahpahus bargoneavvuid dorvvolaš geavaheamis ja fuolaheamis. Dasa lassin skuvlejumis lohkat ollisvuođaid, mat gusket bargoburesveadjima ja barggus veadjima sihke suvdilis ovdáneami. Skuvlejumi bokte oahppi oahppá deaivat áššehasa kultuvrra vuogi mielde ja oahppá doarjut áššehasa buresveadjima ja doaibmanávccaid.

Skuvlejupmi lea nuvttá ja bistá sullii logi mánu. Skuvlejumi áigge dárbbašuvvojit bargosajit, ja dat ordnejuvvojit ovttas ovttasbargoguimmiiguin. Skuvlejumi lagasoahpahusbeaivvit lágiduvvojit eanas Sámi oahpahusguovddážis Anáris.

Gilibargibálvalus lea oassi buresveadjinguovllu sámegielat bálvalusaid ollisvuođas ja dat lea ruhtaduvvon Eurohpa uniovnna ealáskan- ja áhpáiduvvandoarjjareaidduin (Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukiväline) (RRF). Ruhtadeami lea mieđihan Bissovaš oahppama ja barggolašvuođa bálvalanguovddáš (Jatkuvan oppisen ja työllisyyden palvelukeskus), man doaimma stivrejit oahpahus- ja kulturministeriija sihke ealáhusministeriija.

Lassedieđut ja ohcan (15.11.2023 rádjái): Kylätyöntekijä saamelaisalueella – Sogsakk.fi

Lassedieđut:

Anne Kaisanlahti
Lektor, sosiála- ja dearvvašvuođasuorgi
Sámi oahpahusguovddáš
+358 40 4878891
anne.kaisanlahti@sogsakki.fi

Mirja Laiti
Bálvalanhoavda, sámegielat ja kulturmieldásaš bálvalusat
Lappi buresveadjinguovlu
+358 40 844 5627
mirja.laiti@lapha.fi


Eará ođđasat